KINH CẦU CHÚA GIÊSU KITÔ

LINH MỤC VÀ HIẾN LỄ

 

LTS. Đây là bản Kinh cầu của Giáo Chủ Gioan Phaolô II soạn thảo, được trích từ tác phẩm "Hồng Ân và Huyền Nhiệm" của ngài nhân dịp mừng 50 năm Linh mục (01/11/1946-1996).

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con.

Chúa Kitô nhậm lời chúng con. Chúa Kitô nhậm lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật. Thương xót chúng con.

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật. Đ/

Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật. Đ/

Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Đ/

Chúa Giêsu là Linh mục và Hiến lễ, đ/ Thương xót chúng con.

Chúa Giêsu là Linh mục đời đời theo dòng Menchisêđê. đ/

Chúa Giêsu là Linh mục đã được Chúa Cha sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. đ/

Chúa Giêsu là Linh mục lập phép Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly để lưu tồn hy tế. đ/

Chúa Giêsu là Linh mục hằng sống để bầu cử cho chúng con. đ/

Chúa Giêsu Thượng Tế được Chúa Cha xức dầu bằng Thánh Thần và thần lực. đ/

Chúa Giêsu Thượng Tế được cất nhắc giữa loài người. đ/

Chúa Giêsu được đặt làm Thượng Tế cho nhân loại. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế chúng con tuyên tín. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế cao trọng hơn Môisen. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế của nhà tạm đích thực. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế của những phần phúc mai sau. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế thánh thiện, vô tội và không tì vết. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế trung thành và thương xót. đ/

Chúa Giêsu Thượng Tế nhiệt thành với Thiên Chúa và với các linh hồn. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế toàn thiện đến muôn đời. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế đã thâm nhập các tầng trời bằng máu mình. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế đã mở đường mới cho chúng con. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế đã yêu thương chúng con và lấy máu minh rửa sạch mọi tội lỗi chúng con. đ/

Chúa Giêsu là Thượng Tế đã phó mình làm lễ tế và lễ vật cho Thiên Chúa. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật của Thiên Chúa và của con người. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật thánh thiện và không tì ố. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật nhân từ hiền hậu. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật kiến tạo hòa bình. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật đền tội và ngợi khen. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật giao hòa và bình an. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật giúp chúng con tin tưởng và đến cùng Thiên Chúa. đ/

Chúa Giêsu là Lễ Vật sống động đến muôn đời. đ/

Chúa hằng có lòng lành ! Chúa Giêsu tha tội chúng con.

Chúa hằng có lòng lành ! Chúa Giêsu nhậm lời chúng con.

Khỏi mưu mô chống phá hàng giáo sĩ. đ/ Chúa Giêsu chữa chúng con.

Khỏi phạm sự thánh. đ/

Khỏi lối sống vô độ. đ/

Khỏi lợi lộc bất chính. đ/

Khỏi mọi chước buôn thần bán thánh. đ/

Khỏi lạm dụng các ơn ích trong Giáo hội. đ/

Khỏi yêu chuộng thế gian và những sự phù phiếm. đ/

Khỏi cử hành bất xứng các Mầu nhiệm thánh. đ/

Vì chức linh mục đời đời của Chúa. đ/

Vì Chúa được Chúa Cha xức dầu làm linh mục. đ/

Vì tinh thần linh mục của Chúa. đ/

Vì Chúa đã mạc khải Chúa Cha trên mặt đất này. đ/

Vì Chúa đã chịu sát tế một lần vĩnh viễn trên thập giá. đ/

Vì hiến tế ấy hằng ngày còn được cử hành trên bàn thờ. đ/

Vì Chúa thi hành quyền năng nơi các linh mục của Chúa. đ/

Xin Chúa đoái thương gìn giữ các linh mục trong đời sống đạo đức. đ/ Xin Chúa nghe cho chúng con.

Xin Chúa đoái thương ban cho dân Chúa các chủ chăn đẹp lòng Chúa. đ/

Xin Chúa đoái thương ban cho các ngài tràn đầy tinh thần linh mục của Chúa. đ/

Xin Chúa cho môi miệng các linh mục bảo vệ những điều hiểu biết về Chúa. đ/

Xin Chúa đoái thương sai đi các thợ gặt trung thành. đ/

Xin Chúa đoái thương cho các người trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa được thêm đông số. đ/

Xin Chúa đoái thương cho các linh mục được kiên trì phục vụ theo ý muốn của Chúa. đ/

Xin Chúa đoái thương cho ngài hiền lành khi thi hành tác vụ, hành động khôn ngoan và chuyên cần cầu nguyện. đ/

Xin Chúa đoái thương cho các ngài cổ võ khắp nơi lòng tôn sùng Thánh Thể. đ/

Xin Chúa đoái thương cho những người đã tận tình phục vụ Chúa được hưởng niềm vui của Chúa. đ/

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin tha tội chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Linh mục, xin nghe lời chúng con.

Lạy Chúa Giêsu là Linh mục, xin nhậm lời chúng con.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện !

1. Lạy Chúa là Đấng thánh hóa và bảo vệ Giáo hội,

xin dùng Thần Khí Chúa mà khơi dậy trong Giáo Hội

những người có khả năng

và trung thành phân phát các mầu nhiệm thánh,

để nhờ tác vụ và gương sáng của các ngài,

dân kitô-hữu được hướng dẫn trên con đường cứu độ

nhờ được Chúa chở che.

Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

2. Lạy Chúa, khi các môn đệ đang thi hành tác vụ và chay tịnh,

Chúa đã truyền cho các ông tách riêng Phaolô và Barnabê,

để lo công việc Chúa đã dành cho các ngài ;

giờ đây xin Chúa hãy trợ giúp Giáo Hội đang cầu nguyện,

và vì Chúa đã biết lòng chúng con,

xin Chúa tỏ cho chúng con

những người Chúa đã tuyển chọn để vào thừa tác vụ.

Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.