NGHI THỨC GIẢI TỘI TẬP THỂ

(Theo mẫu sách Ordo Paenitentiae, bản dịch của Ủy ban Phụng tự - trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam) 

Diễn tiến nghi thức

I- Trường hợp thông thường

1- Mở đầu (Theo Ordo Paenitentiae, số 60)

Bài hát: khi mọi người tề tựu đông đảo, cộng đoàn hát một bài ca mở đầu nói lên tâm tình sám hối;

Chủ sự: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần

Cộng đoàn: Amen

Chủ sựNguyện xin ân sủng, lượng từ bi và phúc bình an của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Kế đó chủ sự nói vắn tắt mấy lời về buổi cử hành sám hối, sau đó ngài mời gọi cầu nguyện và đọc lời nguyện:

Chủ sự mời gọi và cầu nguyện:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa là Đấng kêu mời chúng ta trở về, ban cho chúng ta ơn sám hối thật sự và hữu hiệu.

(thinh lặng giây lát)

Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa nhậm lời chúng con cầu khẩn, và tha thức các tội lỗi chúng con thú nhận cùng Chúa, để chúng con  được Chúa thương ban ơn tha thứ và bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

2-   Phụng vụ Lời Chúa

Bài đọc I (Is 55,6-9) hoặc một bài khác phù hợp;

Đáp ca (TV 50,3-4,5-6a, 12-13,14.17):

X. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Ôi lạy Chúa,  xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

X. Xin ban lại cho con niềm vui ơn cứu độ, với tin thần quảng đại, Chúa đỡ nâng con. Lạy Chúa xin mở môi con, để miệng con loan truyền lời ca khen.

Đ. Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Bài đọc II (Rm 6,2-4.12-14) - hoặc một bài khác phù hợp;

Câu xướng trước Phúc Âm (Ed 33,11):

Chúa phán: "Ta lấy mạng sống Ta mà thề - Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống”);

Tin Mừng (Lc 24,46-48) – hoặc một bài khác phù hợp;

Bài giảng: Sau bài giảng hay chính bài giảng nhắc cho mọi người những điều kiện phải giữ (ăn năn thống hối các tội lỗi mình, dốc lòng chừa, quyết tâm thay đổi đời sống, bồi thường thiệt hại gây ra cho người khác đồng thời có ý định trong một thời gian sớm bao nhiêu có thể khi có dịp, xưng từng tội trọng mà hiện giờ không thể xưng như vậy được. Hơn nữa nên giao vài việc đền tội mà mọi người phải làm vả mỗi người tùy ý có thể thêm một ít việc khác).

Giảng xong ngài mời gọi mọi người sám hối rồi ban Bí tích Giải tội tập thể theo công thức sau:

3-   Cáo mình chung (số 54&61) – MỌI NGƯỜI QUỲ

Chủ sự: Anh chị em thân mến, bây giờ chúng ta hãy quỳ gối xuống/cúi đầu xuống/cúi mình xuống (tùy theo HĐGM quy định) và cùng nhau thú tội mình trước tôn nhan Thiên Chúa:

Cộng đoàn: Kinh Tôi Thú Nhận....

Các lời cầu như sau (hay có thể thay bằng một bài thánh ca thống hối).

Chủ sự: Chúng ta có Chúa Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta, làm vị trạng sư công chính trước Tòa Chúa Cha, vậy chúng ta hãy khiêm tốn nài xin Chúa Kitô tha tội cho chúng ta và tẩy rửa chúng ta sạch mọi gian tà:

X. Chúa đã đến để rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó và chữa lành những người nghèo khổ trong tâm hồn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã tha thứ cho người phụ nữ, vì bà đã yêu mến nhiều.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đến không để kêu gọi những người công chính, nhưng kêu gọi những người tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không khước từ tiếp xúc với những người thu thuế và tội lỗi.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã vác chiên lạc trên vai mà đem về đàn.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã không kết án người phụ nữ ngoại tình, nhưng cho về bằng an.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã kêu gọi Giakêu ăn năn hối cải và sống đời sống mới.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành ăn năn hối cải.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

X. Chúa ngự bên hữu Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con.

Đ. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

(hoặc hát một bài xứng hợp theo Ordo Paenitentiae  số 54)

Kinh Lạy Cha (luôn luôn phải đọc) - Chủ sự mời gọi đọc Kinh Lạy Cha:

Giờ đây, chúng ta cùng nhau dâng lên chúa Cha lời Kinh mà chính Chúa Giêsu truyền dạy, để xin Người tha tội cho chúng ta:

Cộng đoàn: Lạy Cha chúng con ở trên trời………

4- Nghi thức giải tội tập thể (số 62)

Chủ sự giơ tay trên những người lãnh Bí tích Giải tội và đọc công thức tha tôi sau đây (nhớ rằng: Công thức tha tội chung này có tính cách trọng thể hơn công thức tha tội riêng):

-   Thiên Chúa là Cha, không muốn kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ ăn năn trở lại và được sống. Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Chúa đến thế gian, để nhờ Người mà thế gian được cứu độ. Xin Chúa tỏ lòng từ bi và ban bình an cho anh chị em.

+ Mọi người: Amen.

-   Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại để thánh hoá chúng ta. Người đã ban Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để các ngài lãnh nhận quyền tha tội, xin Người dùng tác vụ của chúng tôi mà cứu anh chị em khỏi mọi sự dữ và ban cho anh chị em được đầy Chúa Thánh Thần.

Mọi người: Amen.

-   Chúa Thánh Thần, Đấng phù trợ đã được trao ban cho chúng ta để tha thứ tội lỗi, và trong Người chúng ta được đền cùng Chúa Cha. Xin Người thanh tẩy và dùng ánh sáng chiếu soi tâm hồn anh chị em, để anh chị em tuyên xưng quyền năng của Đấng đã kêu gọi anh chị em ra khỏi chốn tối tăm và đưa vào nơi sáng láng tuyệt vời.

Mọi ngườiAmen.

-  Vậy tôi tha tội cho anh chị em, nhân danh Cha + và Con và Thánh Thần.

Mọi ngườiAmen.

- (Hoặc chủ sự đọc theo công thức):

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ANH CHỊ EM ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (CHA) THA TỘI CHO ANH CHỊ EM NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

+ Mọi ngườiAmen.

5- Lời ca tụng và kết thúc (số 63)

[i] Cách đơn giản

- Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

+ Mọi ngườiTạ ơn Chúa.

Bài hát chúc tụng hay tạ ơn xứng hợp (ví dụ bài Magnificat...)

[ii] Cách trọng thể

- Phép lành và giải tán (số 58-59)

Chủ sự: Xin Chúa hướng dẫn lòng trí anh chị em theo đường lối yêu thương của Người và đổ đầy anh chị em bằng sự kiên nhẫn như Đức Kitô

Cộng đoàn: Amen

Chủ sự: Xin Chúa ban cho anh chị em sức mạnh để bước vào cuộc sống mới và làm đẹp lòng Người trong mọi sự 

Cộng đoàn: Amen

Chủ sự: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần, ban phép lành cho anh chị em

Cộng đoàn: Amen

- Tuyên bố giải tán (bởi phó tế hay chính linh mục chủ sự)

Chủ sự: Chúa đã giải thoát anh chị em khỏi tội lỗi, chúc anh chị em đi bình an

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa

Bài hát chúc tụng hay tạ ơn xứng hợp (ví dụ bài Magnificat...) 

II- Trường hợp cấp bách (Theo Ordo Paenitentiae số 64)

Khi không có thời gian cử hành đầy đủ các nghi thức, vị chủ sự có thể rút ngắn lại như sau:

1] Đọc một đoạn Tin Mừng ngắn;

2] Giảng (số 60): gồm cả việc khuyên bảo, ra việc đền tội, nhắc nhở hối nhân xưng tội trọng ở tòa giải tội khi có dịp (số 66);

3] Giao hòa (số 62) (quỳ hoặc cúi mình)

· Kinh Thú Nhận;

· Kinh Lạy Cha;

· Linh mục đọc công thức xá giải.

THIÊN CHÚA LÀ CHA HAY THƯƠNG XÓT, ĐÃ NHỜ SỰ CHẾT VÀ SỐNG LẠI CỦA CON CHÚA MÀ GIAO HOÀ THẾ GIAN VỚI CHÚA VÀ BAN THÁNH THẦN ĐỂ THA TỘI. XIN THIÊN CHÚA DÙNG TÁC VỤ CỦA HỘI THÁNH MÀ BAN CHO ANH CHỊ EM ƠN THA THỨ VÀ BÌNH AN. VẬY TÔI (CHA) THA TỘI CHO ANH CHỊ EM, NHÂN DANH CHA + VÀ CON VÀ THÁNH THẦN.

· Hối nhânAmen

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN  (hdgmvietnam.com) 10-3-2020

 


Trang Nghi Thức Áp Dụng Trong Nhiều Hoàn cảnh