Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn thời nhà Trần, giữ chức Quốc Công Tiết Chế (Tổng chỉ huy quân đội). Quốc Tuấn có mối bất hoà với Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải là em ruột của Vua Thánh Tông, đang giữ chức Thượng Tướng Thái Sư (Tể Tướng của triều đình). Để hoá giải ân oán giữa đôi bên, Hưng Đạo Vương đã mời Chiêu Minh Vương xuống thuyền mình trò chuyện, chơi cờ và sai nấu nước thơm để tắm rửa. Sử sách chép như sau :

Một hôm , Quốc Tuấn từ Vạn Kiếp tới, Quang Khải xuống thuyền chơi suốt ngày mới trở về . Lại Quang Khải vốn sợ tắm gội , Quốc Tuấn thì thích tắm thơm , từng đùa bảo Quang Khải :

-          « Mình mẩy cáu bẩn, xin tắm giùm »

Rồi cởi áo Quang Khải ra , dùng nước thơm tắm cho ông và nói : 

-         « Hôm nay được tắm cho Thượng tướng ».  

Quang Khải cũng nói:

-         « Hôm nay được Quốc công tắm rửa cho".                                                                                                                                                           

Từ đó, tình nghĩa qua lại giữa hai người càng thêm mặn mà . Bản thân làm tướng văn, tướng võ, giúp rập nhà vua, hai ông đứng hàng đầu.  (ĐVSKTT, Quyển VI, Kỷ Nhà Trần, t.1b )

 

Lời bàn

Hưng Đạo Vương và Chiêu Minh Vương đều nắm giữ trọng binh, chức cao quyền trọng ; đã vì quốc gia mà xoá bỏ bất hoà, đoàn kết chống ngoại xâm. Đặc biệt là Quốc Tuấn, biết sự bất hoà chỉ làm lợi cho giặc Bắc, người đã quên mình để đi bước trước. Biết dễ nhưng làm thì khó, quên đi quá khứ không vui và xoá bỏ tự ái là điều kiện cần thiết của những nhà lãnh đạo để qui tụ mọi người lo liệu việc chung. Cần tự trọng, coi trọng bản thân, nhưng trọng hơn nữa là hạnh phúc an bình của dân tộc. Đó là độ lượng và lòng hào hùng của những người yêu nước thương dân.

 

Ân Linh

 


Mục Lục Sống Đẹp