Đun Nước

Thầy giáo hỏi:

-         Nếu như khi bắt đầu đun nước, phát hiện lửa không đủ để đun, vậy cần phải làm gì ?

Một số em học sinh nói rằng chúng sẽ nhanh chóng đi tìm thêm củi, có em nói nói sẽ đi mượn, có em lại nói sẽ đi mua. Thầy giáo lúc đó mới hỏi:

-         Tại sao không đổ bớt nước ở trong ấm ra.

Thế sự không thể lúc nào cũng được như ý, biết rũ bỏ mới có thể sở đắc được. Ôm đồm nhiều sự sẽ rơi vào vướng bận, không thấy rõ được điều cốt yếu, sống lan man và việc làm sẽ không đạt được hiệu quả tối ưu.

 

Hải Hà sưu tầm

 

 

 

 


Mục Lục Sống Đẹp