Mua xương ngựa

Ngày xưa, một ông vua rất thích ngựa thiên . Vua đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng suốt 3 năm trôi qua vẫn không tìm được một con ngựa thiên nào. Một vị đại thần tự nguyện đứng ra đảm nhiệm việc này. Ông ta tâu với vua:

-                Tâu bệ hạ, bệ hạ chỉ cần giao cho thần một nghìn hai trăm lượng vàng, thần sẽ mua về cho bệ hạ một con ngựa thiên .

Nhà vua rất vui mừng, giao cho ông ta một nghìn lượng vàng. Vị đại thần đi khắp nơi, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng tin về một con ngựa thiên . Nhưng khi vị đại thần tìm được đến nơi thì con ngựa đã chết. Vị đại thần nghĩ, giờ quay về tay không thì biết ăn nói làm sao. Thếông ta bèn bỏ ra 500 lượng vàng để mua xương của con ngựa chết. Trở về hoàng cung, vị đại thần tâu với nhà vua rằng ông ta đã mua được ngựa thiên . Nhà vua rất đỗi vui mừng, sai dắt ngựa ra cho vua xem. Vị đại thần mở một chiếc bao lấy xương ngựa ra dâng lên vua. Nhà vua nổi giận, bảo:

-                Cái trẫm cầnmột con ngựa sống cậy được ngàn dặm một ngày. Khanh lại mang về một đống xương ngựa dụng. Khanh định đùa giỡn với trẫm sao?

Vị đại thần bình tĩnh nói:

-                Nếu người ta biết bệ hạ dám bỏ 500 lượng vàng ra để mua xương của một con ngựa thiên đã chết, thì lo không người mang ngựa thiên đến dâng cho bệ hạ.

Nhà vua không tin lắm, nhưng cũng không trách tội vị đại thần nữa. Tin đó được truyền đi, người ta đều tin đức vuamột người yêu ngựa thiên thật sự. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đã được dâng tặng những con ngựa thiên tốt nhất.

 

Niềm tin đáng giá, sánh với vàng ròng. khi đã tin tưởng rồi thì con người sẽ dễ xả thân làm việc, gắn với nhau. Lòng tín nhiệm thể đem đến những thành công chúng ta không ngờ tới. Còn nếu thất bại : ít nhất chúng ta cũng đã dám tin, một lòng tin đánh động được lòng của muôn người.

 

Hải sưu tầm

 


Mục Lục Sống Đẹp