Về Hai Lễ Giáng Sinh Và Hiển Linh

Fr. Joseph Nguyn Hin  (daminhvn.net)

Có hai chu k l hi chính ca năm phng v được th hin qua chu k mùa đông và mùa h, và được kiến to trên cùng mt cách thc vi hai chiu hướng : chiu đi lên và chiu đi xung. Theo hướng thượng đó là vic chun b con đường dn đến đnh cao ca nhng ngày l; hướng đi xung được din t trong s phng lng ca thi gian khép li chu k ca năm.

1.- Chu k mùa đông

Thi gian chun b ca chu k mùa đông là Mùa Vng mà chúng ta va kết thúc. Bây gi thi gian y đã khép li, và chúng ta đang trong mt s chiêm ngưỡng v s phong phú ca biến c va có tính cht biu tượng thơ ca va mang tính kch tính mà Giáo hi đã được qui t. Hãy đ cho chính phng v nói lên trong các bài ca và nhng bài đc phng v, và nh đó chúng ta có th tưởng thưởng s phong phú này. Cn khng đnh rng, chng có thi gian nào trong năm phng v s hu mt s phong phú tuyn vi như thế v ý nghĩa ca chu k này mà nhng bài thánh ca, nhng câu văn và nhng bài kinh phng v cho thy. Điu này din t s lan ta mt cách t nhiên hương sc ca Mùa Vng din ra cách liên tc qua mùa Giáng Sinh. Thi gian l hi ca hai chu k này vn còn đây nhng đim chung, cha đng hai đi l mà trong tng trường hp được ví như hai tr ct ca chiếc cu chu đng cho tt c thi gian l hi.

Trong chu k ca mùa đông có hai đi l : Noël và Hin Linh. Trong chu k mùa h cũng có hai đi l : Phc Sinh và Chúa Thánh Thn Hin Xung. Tuy nhiên, có mt s khác nhau gia hai thi gian ca nhng l này. L Phc Sinh và Chúa Thánh Thn Hin Xung gii thiu s phát trin cách trt t cùng mt suy tư v ơn cu đ, trong khi đó, Noël và Hin Linh là mt s lp li cùng mt ý tưởng.

Vic c hành hai l này (Noël và Hin Linh) ch được gii thích bi nhng lý do lch s. Noël là c hành Sinh nht ca đng Emmanuel Tây phương và l Chúa Hin Linh là l ca Giáo hi Đông phương. Giáo hi Tây phương đã đón nhn l Chúa Hin Linh và Giáo hi Đông phương đón nhn l Noël. Hai l này ca c Đông và Tây phương cho thy mt s kin chân tht v s hip nht đã tng hin hu trước đây gia hai Giáo hi, s hip nht mà chúng ta mun được thy trong s tái sinh, sau ngàn năm chia ct. S hip nht mc cho nhng s khác bit v ý thc h và tình cm ! Nhng hoàn cnh lch s đã làm nên hai l này đt đến mc đ cao nht ca chúng v ý nghĩa, giúp chúng ta hiu được nhng đc đim và gii quyết được nhng khó khăn đã thu gn trong hai cách thc hin ca l.

Đi vi nhng người theo nghi thc Tây phương, ngày l Noël luôn luôn xut hin mt cách đc bit hơn so vi l Hin Linh, mc dù l Hin Linh có mt mc đ đc bit hơn (xét trên ý nghĩa) so vi l Noël. Trong khi Noël là và tr thành ngày l đc bit đi vi chúng ta, nhng người theo nghi thc Roma, thì l Hin Linh li chiếm được ít giá tr đc bit trong chúng ta.

Sau bn tun ước mơ và đi ch, Noël là mt s hoàn thành ca Mùa Vng. Cn phi thú nhn rng, gia Mùa Vng và Hin Linh, không phi là mt s liên h h hàng, nhưng có tính liên h cht ch. Noël xut hin như mt s đóng li ca thi gian Mùa Vng. Cn phi đc qua nhng bn văn ca đêm Canh thc l Giáng Sinh, đ thy được ý nghĩa này. Chúng ta luôn luôn s dng li bài hát này : « Ngày mai » ti nguyên t s b huy dit. Noël vì thế là mt l Cu Đ. Ngược li, chúng ta cn phi đi cho đến l Hin Linh đ thy được s hin thc trong vinh quang ca cuc viếng thăm ca Vua hoàn vũ, được đ cp đến trong sut thi gian Mùa Vng.

Mt cách khác, không nên đơn gin nghĩ rng, Noël và Hin Linh ch là mt cp l (vì cùng c hành mt biến c v s xut hin ca Thiên Chúa gia con ngui). Giáo hi Phương tây đã đón nhn t Giáo hi Đông phương l Sinh nht (Hin Linh) vi ni dung theo tinh thn đông phương và Giáo hi đã làm phát trin nghi l này theo s tuyt vi riêng ca mình. Giáo hi đã làm cho nó được biu t cách tuyt diu. Cái nhìn ca Giáo hi được nâng lên theo mt vòng tròn lch s khăng khít vi s sinh ra ca Thiên Chúa cho đến s xut hin các hin thc ca vương quc ca Đc Kitô, Đng làm ch thi gian.

Vì thế, mùa Vng ca Giáo hi Tây phương và ngày l Noël được đón nhn mt cách rng rãi theo cách nhìn này. Cui cùng, hai l v Sinh nht này tr nên hai cuc c hành long trng đc bit phân bit vi mt ch đ đc lp và mt s tiến trin t bên trong.

2.- Chu k ca mùa h

Bây gi chúng ta th nói mt vài đim ca chu k Phc Sinh. Vào ngày Phc Sinh, ánh sáng mt tri ca s Phc Sinh xut hin và chiếu sáng rng ngi trên thế gii. Vào l Hin Xung, ánh mt tri chính ng và sc nóng ánh sáng to ra đi sng và s phong phú ca nó.

Vào l Noël, ánh mt tri ca l Sinh nht xut hin trên nhng cánh đng Bethléem ; vào l Hin Linh « vinh quang ca Thiên Chúa » chiếu trên Giêrusalem. Trong l Noël, chúng ta sinh ra và tái sinh vi Đc Kitô, người Anh ca chúng ta ; vào l Hin Linh, Đc Kitô c hành vi Giáo hi và dn vào trung tâm ca tic cưới nhim mu. Vào l Noël « Đc Kitô sinh ra cho chúng ta », đó ging như mt l ca gia đình đó có s hin din ca các thành viên trong gia đình và mt s nhng người thân cn, vi Đc Maria và nhng người chăn cu ; vào ngày l Hin Linh, « Đc Kitô xut hin cho chúng ta », nghĩa là Người biu t ánh vinh quang ca Người cho thế gii.

Nhng s kin lch s như Sinh nht, s th ly ca nhng Đo Sĩ và Bí tích Thánh Ty đây là nhng chng tá và du chng v vic tt lành mà Đng, Con Người-Thiên Chúa là Đng Cu Đ ca thế gii.

Hai l này được chia tách cách rõ ràng : Noël và Hin Linh, kiến to nên c hai s long trng th nht và th hai. Noël có mt đêm canh thc mà chúng ta đã coi như mt phn ca Mùa Vng, cũng như mt tun Bát nht tiếp theo. Bát nht này được khép li bng mt l đc lp : l Dâng Chúa trong đn Th (hay còn gi là l ct bì). Mt s đc bit ca ngày l Noël đó là s thêm vào ba l khác v các thánh :  Thánh Etienne, Thánh Gioan và Các Thánh Anh Hài. Tuy nhiên, Chúa nht trong tun Bát nht ca Noël có s tương ng v không khí l hi trong chu k ca tun Bát nht sau l Hin Linh, nhưng ngun gc ca nó được thy như mt s chuyn tiếp gia Noël và Hin Linh.

Hin nhiên, phng v trước Vatican 2 cho thy, đêm trước l Hin Linh là đêm canh thc, và tun Bát nht ca l này có mt giá tr xng đáng cho thy l này không thuc hàng nhng l trung bình (xét trên khiá cnh quan trng ca nó), điu này mi gi chúng ta dâng hiến mt s tp trung đc bit, mt s chiêm ngm cao sâu nht v mu nhim.

3.- L thánh Gia Tht trong mu nhim Giáng Sinh

Lch phng v trước Vatican 2 n đnh vic c hành l kính Thánh Gia Tht lin sau l Hin Linh.

Ngun gc l Thánh Gia Tht hay Gia đình Thánh Gia không thc s mang tính phng v. L này có ngun gc t Canada bi lòng tôn kính ca tu sĩ Phanxicô đ Laval đi vi thánh Giuse và Đc Trinh N. Năm 1660, Đan vin Thánh Giuse Bessillon đã loan báo nhng phép l mà Thánh Giuse và Đc Maria đã thc hin cho dân chúng vùng đo Orléans. Tiếp đến, l này được thiết lp bi Đc Giáo Hoàng Léon 13, vào năm 1893, và được c hành như mt l không bt buc. Kế đến l này được n đnh c hành vào Chúa nht th 3 sau l Hin Linh. Vào năm 1914, Đc Giáo Hoàng Bin Đc th 15 đã chuyn l này vào ngày 19 tháng Giêng. Vào năm 1921, cũng chính Đc Bin Đc 15 n đnh vic c hành l này trong lch phng v Roma cho tt c Giáo hi theo nghi thc Roma và c hành vào Chúa nht th nht lin sau l Hin Linh. Đc Giáo Hoàng Phaolo VI, vào năm 1969 đã n đnh l này lin sau l Noël và Công đng Vatican 2 tái khng đnh lch phng v này trong nhng tuyên b ca Công đng.

L này được thiết lp nhm tái khng đnh nhng giá tr ca đo đc gia đình, vn đang gp nhng khng hong đang ngày ln lên. Có mt s căng thng gia nhng người mun duy trì tích cách đc lp gia xã hi và Giáo hi. S thay đi các th chế chính tr và quyn ly d được công nhn…, mc cho Giáo hun ca Giáo hi v giá tr đi sng gia đình.

Vic Công đng Vatican II tái khng đnh trong vic đt l này vào Chúa nht th 1 lin sau Noël, cho thy l này có giá tr như mt phn quan trng ca mu nhim Nhp Th. Đng thi, bng cách c hành này, Giáo hi Công đng Vatican 2 mun làm ni bt vai trò gia đình (gia đình kitô giáo) được gi là gia đình thánh và là môi trường đu tiên đt nn tng nim tin và đo đc cho nhng người con trong gia đình.

Viết theo

- Martimort A.G. et alii, L’Eglise en prière, vol. 4 : La liturgie et le temps, novelle édition, Paris, Desclée, 1983.

- Parsch Pius, Le guide dans l’année liturgique, vol 1er : Le Cycle de Noël, Paris, Casterman, 1935.