Các Nữ Đan Sĩ Đa Minh: (2) Bản tính

Baltasar Hendriks, OP.

Lm. Giuse Phan Tn Thành, OP.

Ch viết tt

LCO (Liber Constitutionum et Ordinationum): Hiến pháp và ch th ca dòng Anh em Thuyết giáo

LCM (Liber Constitutionum monialium OP). Hiến pháp các đan sĩ.

- Thư b trên tng quyn Damian Byrne gi các đan sĩ (tháng 5 năm 1992)

- Thư b trên tng quyn Timothy Radcliffe gi các đan sĩ (29/4/2001)

-------------

I. Các đan sĩ trong Dòng Đa Minh

Các đan sĩ Đaminh là ai, h làm gì?

H là nhng người sng đi hoàn toàn chiêm nim, trong mt khu ni vi “kín”. Ni vi kín không phi là nơi trú n, trn thoát hay nhàn cư, nhưng là nơi dành trn cho Thiên Chúa.

Đi sng đan sĩ không đi nghch vi đi sng hot đng tông đ. Các ch em hot đng cũng như các anh em và các giáo dân Đaminh, cũng đu là nhng nhà chiêm nim. Tu sĩ Đa Minh nào - dù nam hay n - mà không chiêm nim thì không còn là Đa Minh na! Tuy nhiên, thi khoá biu ca các linh mc, tu sĩ, n tu hot đng và ca giáo dân được điu chnh chung quanh các sinh hot tông đ.

Đc đim ca các đan sĩ là h sng chiu kích chiêm nim ca đc sng Đa Minh mt cách chuyên bit và đc đáo, trong mt khung cnh khó nghèo trit đ ca Tin mng. Cuc đi hoàn toàn chiêm nim xoay quanh nhng gi cu nguyn phng v ca Giáo hi.

Các đan sĩ là “trái tim ca gia đình Đa Minh”, như cha Damian Byrne nguyên tng quyn đã viết. Thc vy, đi sng chiêm nim ca các đan sĩ là thành phn ca đi sng Đa Minh. Đi Đa Minh được biu l qua vic ging thuyết; các đan sĩ cũng ging thuyết, nhưng mà theo phương thc đc thù theo như ý đnh ca thánh Đaminh, mà h gi là “cha thánh”; người là “cha” ca các tu sĩ, ca các n tu, cũng như ca các giáo dân và các đan sĩ.

Thánh Đa Minh là người sáng lp đu tiên và duy nht ca mt kế hoch tông đ mang tên là Santa Praedicatio (ging thuyết thánh) vi mt nhóm ph n đã được hoán ci nh li ging. Người đã quy t h thành mt cng đoàn đ giúp cho cuc ging thuyết ca anh em được sinh hoa kết qu. H được u thác công vic dâng lên Chúa, qua li nguyn chuyn cu, nhng ưu tư ca Hi thánh và ca Dòng mi thành lp, và đ cung cp mt trm dng chân và tĩnh dưỡng thiêng liêng cho nhng nhà ging thuyết lưu đng.

Cũng như tt c các anh em Ging thuyết, h tuyên khn vâng li Thiên Chúa, đc trinh n Maria, thánh Đaminh và cha b trên tng quyn ca Dòng.

Khi b trên tng quyn không trc tiếp nhn li khn, thì các anh em đc: “Con tuyên khn vi Thiên Chúa ... và vi cha T., b trên tnh dòng ... thay mt cho cha T., b trên tng quyn dòng anh em ging thuyết và các đng kế v” (LCO s 199). Công thc này mun nói rng anh em trc thuc vào mt tnh dòng. Còn các đan sĩ thì ch nói đơn gin “vi cha b trên tng quyn dòng anh em ging thuyết, và vi ch T., trưởng đan vin T. và các người kế v” (LCM s 157). Công thc này mun nói lên s gn bó cách bn vng vi mt đan vin.

II. Ơn gi và s mng

1. S mng đu tiên ca các đan sĩ là: tiếp tc cách trit đ cuc đi chiêm nim ca Chúa Giêsu và ca thánh Đa Minh, mt con người ca cu nguyn và ca Tin mng, và mt người đã t lòng quý mến đc bit đi vi các đan sĩ.

2. Các đan sĩ là li ngi khen sng đng ca tâm hn cu nguyn ca Giáo hi và ca con tim ca gia đình Đa Minh: qua vic suy nim và vic hc hành liên l, h đào sâu và công b chân lý qua phng v long trng và hoan h. Cha Timothy Radcliffe, nguyên b trên tng quyn, trong bc thư gi các đan sĩ, có viết: “Phng v Đa Minh cn phi hoan h. S hoan h ca phng v là thành phn ca vic rao ging Tin mng. Không bao gi tôi quên được nim vui ca các đan sĩ Nairobi khi h nhy múa chung quanh bàn th vi cun Tin mng. Nim vui ca tin mng biu l qua c điu ca h. Tôi cũng ra nhy múa vi h na!”

2. Thêm vào li nguyn ngi khen và chuyn cu là li nguyn dâng hiến, dâng chính mình cùng vi Chúa Giêsu, ging như thánh Đa Minh đã biu l thái đ cu nguyn chiêm nim trước tượng Chúa chu kh nn. Vì thế, Thánh L là thi đim cao trng nht trong ngày, khi các đan sĩ c hành li nguyn chúc tng ngi khen, tưởng nim nhng công trình ca Thiên Chúa, tưởng nh cuc sng ca Hi thánh, ca Dòng, ca cng đoàn, ca chính mình, đ ri dâng hiến vi hy tế ca Chúa Giêsu trên bàn th, và chuyn cu cho các nhu cu ca Hi thánh và nhân loi.

3. Trong tình liên đi vi người nghèo, các đan sĩ sinh sng bng lao đng chân tay. Hiến pháp ca các đan sĩ viết: “Các ch em đan vin thánh Sixtô Rôma, được thánh Đa Minh quy t trong ni vi và kết np vào dòng, đã có nhng quan đim sau đây v vic lao đng theo truyn thng đan tu (...). Vì thế ngoài nhng gi dành cho vic cu nguyn, lectio, chun b Kinh phng v, tp hát hay hc hành, ch em hãy tn tâm lao đng chân tay, theo s ch đnh ca đan vin trưởng” (LCM, s 103 §3). “Lao đng không ch là hình thc kh chế thông thường nht do s vt v đòi hi, nhưng còn vì s kiên trì và tài ngh và hoa li mang li, nó còn góp phn vào s quân bình tinh thn, giúp đào to và phát trin nhân cách” (LCM, s 105 §1). “Ngoài ra, nh lao đng, ch em chia s thân phn chung vi biết bao nhiêu người, đc bit nhng người nghèo. Và cũng như trong nếp sng đan tu, lao đng l thuc vào chiêm nim, cho nên nó biu l mt h trt đúng đn các giá tr trn thế da theo tinh thn các chân phúc (LCM s 105 §3).

4. Thinh lng và cô tch là nn tng và môi trường bo v lý tưởng sng đi cu nguyn, hc hành và lao đng. H không ri b nhưng ch cách ly thế gian. Vi tâm tình chiêm nim, h nhìn và nghe các din biến và tình hình ca Giáo hi, ca Gia đình Đa Minh và ca thế gii.

5. Lectio divina (đã được thánh Đa Minh siêng năng thc hành) và hc hành chuyên chăm (thành phn ca đi sng k lut) là hai ngun mch cho vic đào to tâm linh và trí thc.

6. Sng đi cng đoàn hòa hp nh vic thánh hiến bng ba li khuyên Tin mng. S hòa hp là “du ch ca cu hoà gii đi đng trong Đc Kitô các anh em rao ging bng li (LCM s 2 §2). Đi sng cng đoàn là mt yếu t thiết yếu ca đi sng Đa Minh, ly tính dân ch làm nguyên tc điu hành vic qun tr. Tính dân ch được din t qua ba tiêu chun: a) kế tiếp (không ai làm b trên sut đi); b) u quyn và phân chia trách nhim; c) đi thoi cng đoàn qua nhng cơ chế hiến đnh: đan vin hi, các bui thuyết trình, hi tho, chia s (x. LCM s 102 §1).

7. Như là ngành đu tiên ca Gia đình Đa Minh, các đan sĩ là chng tá v vai trò và phm giá ca ph n, và ngay t bui đu, h đã tr thành du ch ngôn s. K c vào thi nay, h cũng là ngôn s khi loan báo Tin mng công khai bng cách gii thích các du ch thi đi mt cách thích đáng. Các đan sĩ cũng là nhng nhà ging thuyết đúng nghĩa. Thánh Đa Minh ging thuyết bng cu nguyn và cu nguyn bng ging thuyết. Cu nguyn và ging thuyết là hai b mt ca mt thc ti: loan báo Tin mng. Đó là cách thc các đan sĩ hiến thân cho Tin mng. Các đan sĩ hiến dâng trn đi cho Li Chúa, được chiêm ngưỡng và hc hi; h công b Li Chúa trong đi sng phng v, là mt công tác ưu tiên ca mình.

Các đan sĩ rao ging bng chng tá, hy sinh và khó nghèo trit đ. H cũng ging qua vic chia s điu chiêm nim (cu nguyn và hc hành) gia ch em vi nhau, hoc khi tiếp xúc phòng khách, thư t hay nhng phương tin truyn thông thi nay, da theo khu hiu ca Dòng: “contemplata aliis tradere” (truyn thông cho tha nhân nhng điu chiêm nim).

8. Các đan sĩ cũng được sai đi. Cha Timothy Radcliffe, trong bc thư đã trích dn, nói v s v ca các đan sĩ như sau: “S v có nghĩa là được sai đi. Các tu sĩ và n tu có th được sai đi đến các min truyn giáo xa xăm, như Chúa Giêsu đã sai các môn đ. Đi vi Đc Giêsu, được Chúa Cha sai đi không có nghĩa là đi t nơi này đến nơi khác. Đc Giêsu không lên đường. Cuc sng ca Người là bi Chúa Cha. Các ch em cũng là nhng tha sai, không phi là đi t nơi này sang ni khác, nhưng là sng bi Chúa và cho Chúa. Như cha Giorđanô đã nói cho ch Điana: Vai trò ca ch, yên tnh mt chø, và vai trò ca tôi, đi li khp nơi, đu th hin do lòng yêu mến Chúa”. Tính di đng thiêng liêng cũng là mt khía cnh ca vic tìm kiếm Thiên Chúa: nhng cách thc mi m đ cu nguyn, hc hi, nghiên cu, truyn đt, gii trí, thâu thp thông tin, vv.

Kết lun

Dĩ nhiên, nhng gì phác ho trên đây v đi sng và s mng ca các đan sĩ là mt lý tưởng. Chúng ta biết rng trên trái đt này không có mt cng đoàn lý tưởng. Cng đoàn lý tưởng được xây dng, được phát trin dn dn, ngày qua ngày. Tuy nhiên chúng ta không hy vng vào cái gì đó tt đp hơn, nhưng chúng ta hy vng vào Ai đó đã hin din gia chúng ta ri. Đc Giêsu là Đng cu nguyn liên l. Chính Chúa Giêsu là Đng mà các đan sĩ đt nim hy vng, lý tưởng, mc tiêu, da theo giáo hun ca cha thánh Đa Minh.

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư