Kỷ Niệm Với Đan Viện Nữ Đa Minh Việt Nam

(daminhvn.net) ngày 27 Tháng ba 2014

Lm. Giuse Nguyn Cao Lut, OP.

Ngày 25 tháng 03 năm 2014, Đc Giám mc Giáo phn Xuân lc s chính thc công b sc lnh thành lp đan vin n Đa Minh Xuân lc ti Giáo x Ngũ Phúc, Giáo phn Xuân lc. Đan vin này đã được khi s cách đây 15 năm vi nhiu bước thăng trm, và trong dp đc bit này, các ch em ng li xin tôi viết li nhng din tiến t lúc ban đu. Thc ra, tôi đã quên rt nhiu vì chng ghi chép li gì c, nên tôi cũng hơi lúng túng. Tuy vy, đây là dp thun li đ k li không ch là vic thành lp đan vin n Đa Minh đu tiên ti Vit nam, mà cũng là dp đ k li nhng cm nghim cá nhân v đi đan tu.

Từ chỗ không hiểu gì

Cho đến khi lên ti hc vin Th Đc vào đu nhng năm 70, tôi vn chưa hiu rõ gì v nếp sng đan vin, bi vì cho đến lúc y, chưa có ln nào được viếng thăm đan vin. Trong thi gian ti Hc vin, mc dù vn thường hc chung vi các anh em tu sĩ sng đi đan tu như Phước Sơn, Phước Lý, Châu Sơn..., tôi cũng chng hiu rõ gì v nếp sng ca các anh y. Ch gp thy nơi các anh mt nếp sng gin d, vui tươi. Đôi lúc đi thăm đan vin, cũng ch gp thy nơi này mt khung cnh tĩnh lng, nghèo khó, nhng căn phòng đơn gin, và được nghe nhng truyn khu đy sng đng là các anh y ng đêm trên mt tm ván ; đến lúc qua đi, người ta ch ly mt cái hòm úp lên ri h huyt, và ly cái hòm ra, ri lp đt li. Người qua đi sau li s dng cái hòm y. Nhng tiếng suýt xoa đy thán phc! Lòng thán phc càng tăng thêm khi thy các anh y t lc mưu sinh, làm đ mi chuyn đ có ăn, đ xây dng nhà ca, ri chăn nuôi... hết mi chuyn. Và hiu biết ca tôi v đan vin, v nếp sng đan tu ch có thế thôi.

Đến hiểu biết nhiều hơn

Sau này, nh hc hi, nh tiếp xúc, nht là đc li lch s, tôi mi dn dn hiu ra được tm quan trng ca đi đan tu trong Giáo hi. Hoá ra người chn đi đan tu, rút lui vào trong đi sng cô tch không phi đ chu kh, đ tr thành nhng anh hùng, nhưng là đ gp g Thiên Chúa cách sng đng hơn, phong phú hơn. Và thêm na, c tưởng rng phi làm vic này vic kia, phi đi đó đi đây mi là phc v Giáo hi, thì nay thy rng, chính nếp sng n dt, lng l kia mi đem li nhiu ngun sinh lc di dào cho Giáo hi.

Hiu biết này càng sâu sc hơn khi có cơ hi cùng vi Đc Cha Hp (lúc đó ngài còn là linh mc, đang dy hc ti Angelicum) thăm viếng nhng đan vin ni tiếng như Monte Cassino, gn Napoli, nơi thánh Tôma Aquinô đã tng theo hc, hay được cha Nguyn Văn Khiêm op đưa đi thăm các đan vin Chalais, Chartreux min Nam nước Pháp. Nhng khung cnh thanh vng và xa xôi này luôn có nhiu người tìm đến sng trong thinh lng, đ tiếp xúc vi Thiên Chúa, và đó là sc sng ca Giáo Hi.

Năm 1998, khi còn đang hc Rôma, tôi gp cha Beda Ngô Minh Thuý, B trên đan vin Bin Đc, Tam Hi, đi d hi ngh các vin ph ti đan vin San Anselmo. Cha khen bài nói chuyn ca cha Timothy Radcliffe op vi các vin ph rt sâu sc. Đc li bài này,[1]tôi mi cm nghim được phn nào nét sâu xa ca đi đan tu. “Đi sng ca người đan s chng có gì là đc bit tr vic li vi Thiên Chúa”. Đó là mt cuc sng không đưa đến đâu, không phi đ tr thành ông kia bà n, nhưng ch là có mt đó, to nên nhng khong không cho Thiên Chúa, và vinh quang Thiên Chúa được biu l trong s trng rng.

Nhng hiu biết này không ch giúp cm nghim v đi đan tu, nhưng còn đưa đến mt kinh nghim sâu sc, phong phú cho đi tu cá nhân. Dù là đi tu hot đng hay chiêm nim, điu cn thiết vn là to nên nhng khong không đ Thiên Chúa có th làm vic ch không phi mình phi làm vic này vic kia. Mt kinh nghim quá tuyt vi!

Và bổn phận lo cho đan viện

S v ca đi tu Đa Minh là truyn giáo, là loan báo Tin Mng, nhưng s v y không ch là hành trình ca các nhà truyn giáo, nhưng còn là s thinh lng ca đi đan tu. Trước khi lp Dòng Anh Em Ging Thuyết, thánh Đa Minh đã lp đan vin đu tiên Prouille.

Ch em cũng hoàn toàn là nhng nhà truyn giáo như các anh em, không phi bng vic lên đường đi đây đi đó, nhưng vì ch em sng cuc sng ca mình bi Thiên Chúa và cho Thiên Chúa. Cha Gorđano đã nói vi ch Diana : “Vic ch hng yên trong tĩnh lng ca tu vin vi nhng chuyến đi rong rui khp thế gii ca tôi ging như nhau, c hai đu được thc hin vì tình yêu Thiên Chúa.” Ch em là mt li rao ging bng chính s hin din ca ch em.[2]

Hiu được đến vy cũng là khó ri, nhưng không ch thế, vì chính mình s phi lo đ thành lp đan vin n Đa Minh ti Vit Nam, qu là điu chưa bao gi nghĩ ti.

Tnh Hi 1999 giao cho Giám tnh cùng vi mt s v trong Ban Trù B nhim v xúc tiến thành lp đan vin n Đa Minh Vit Nam (Công v Tnh hi [CVTH], s 188), cùng vi nhng vic khá c th (CVTH,189). Ngoài ra, Tnh Hi cũng gi mt lá thư cho các ch em n tu Đa Minh ti Vit Nam, trong đó nêu lên s cn thiết ca mt đan vin n Đa Minh trong s mnh truyn giáo ca Tnh Dòng cũng như nhc li ước nguyn ca cha B trên Tng quyn. Đã có nhng cuc thăm viếng, gp g ca v đc trách n đan sĩ t Rôma, cũng như ca các B trên thuc đan vin Blessed Sacrament. Bên nào cũng sn lòng tr giúp.

Tiến trình li có nhng bước thun li là lòng nhit thành hăng say t nhiu phía, c phía anh em ln các n tu. Đã có mt s ch em n tu Đa Minh trong các Hi Dòng, xưa nay vn mong mun theo đui nếp sng đan tu, nay có cơ hi đ gia nhp. Vy là mt s ch em ban đu liên lc vi đan vin Blessed Sacrament Farmington Hills (Michigan) và được gi sang đan vin đó đ được đào to, sau đó s tr v thành lp đan vin ti Vit nam.

Xét v mt khía cnh, s các ch em này đã theo đui đi tu Đa Minh khá nhiu năm, đã hiu biết nhiu v tinh thn Dòng, đây là mt thun li. Tuy nhiên, bước vào nếp sng đan tu chiêm nim không phi là chuyn đơn gin. Hy vng các ch em này s k li nhng cm nghim cũng như nhng hành trình ca mình ca bui ban đu y.

V phía người lo tiến hành cho chương trình này, ngoài vic quan tâm nhiu đến nơi , thì kinh tế là mi ưu tư ln, nhưng đáng lo nht là chuyn đào to. Vì đây là mt nếp sng mi hoàn toàn, chưa ai có kinh nghim gì, có chăng ch là chút ít v tinh thn Dòng, còn bao nhiêu chuyn khác thì phi hc. Bây gi nhìn li, giá như lúc y có mt anh em nào đng ra đm trách riêng cho tiến trình này, hn công vic s tiến trin tt đp hơn nhiu!

Ngoài ra, cũng có nhng ch em tr xin gia nhp. Hoá ra lâu nay vn có nhng người thiết tha vi lý tưởng đan tu Đa Minh, nay có cơ hi lin ng ý xin gia nhp. Ước mơ là như thế, nhưng thc tế li không đơn gin! Sng thinh lng sut c đi mà không bun chán cn phi có sc kho cũng như ngh lc mãnh lit. Đã có nhng em gia nhp được mt thi gian ri nói li “tm bit” vi đi sng này, hoc vì chính mình cm thy không đ sc đi tiếp, hoc là được các v hu trách nhn đnh là không phù hp. Điu này vn thường xy ra nơi các hi dòng, và nay li càng rõ ràng hơn trong đi đan tu. Có nhng em đã sinh hot mt thi gian Vit nam, li có nhng em đã qua thi gian tp và hc hi bên đan vin M (Michigan), nhưng cũng không theo đui được.

Năm 2002, cha M. Mertens op, Đc trách n đan s ca Dòng, Sr. B trên đan vin Blessed Sacrament đã cùng vi Giám Tnh Tnh Dòng Đa Minh Vit Nam và các ch em tiên khi ký mt tha thun nhìn nhn cng đoàn đan tu Đa Minh ti Vit Nam.

Vì ch em có li khn trc tiếp vi B trên Tng quyn Dòng Đa Minh, nên theo b nhim ca B trên Tng quyn, Giám tnh s là người chu trách nhim trên đan vin v pháp lý cũng như mi sinh hot. Có khi vic b nhim này làm cho người trong cuc cm thy mình nhiu vic hơn, nhưng cũng có lúc li cm thy như oai hơn mt chút. Nh li mt ln đi sang thăm các ch em ti đan vin M Farmington Hills, cùng đi có cha Nguyn An Ninh – Ch tch liên đoàn Công giáo Vit nam ti Hoa k, và cha Giuse Nguyn By, thì hai v này không được phép vào bên trong đan vin mà ch có cha Giám tnh Vit nam là B trên hp pháp được vào thăm khuôn viên đan vin. Có v oai đy, nhưng cũng cm thy trách nhim nng hơn.

Chuyn đu tiên là tìm cho ch em có mt nơi đ tm, trước khi có nơi chính thc. Khi đu các ch em tm trú ti ph xá Lc Quang, trước đây là nhà ca anh em; tuy nhiên, nơi đó không thun li, vì các anh em Đa Minh không tin đến dâng l hng ngày, và li sng gia khu dân cư n ào. Các v trong Ban Trù B đã lo tìm mt khu đt khác đ ch em có th đnh cư vĩnh vin. Nhiu đa đim được nêu lên vi tiêu chun là khung cnh yên tĩnh, đp đ d đưa tâm hn lên ti Chúa, và cũng phi thun li đ các anh em Đa Minh có th đến dâng l, c hành bí tích hng ngày, cũng như ging dy, giúp tĩnh tâm,.... Sau nhiu ln tìm kiếm, các v đã chn được khu đt ti Giáo x Ngũ Phúc, H Nai, tm hi đ các tiêu chun là rng rãi, yên tĩnh và thơ mng, và nht là gn Tu vin thánh Martin ca anh em. Nhưng vì các ch em chưa có phép hot đng chính thc, v li khu đt này cũng chưa hoàn thành th tc giy t pháp lý, nên li phi tìm mt nơi tm trước khi có th sinh sng ti đây. Lúc này, Chúa thương giúp ch em: Anh ch Huyn, thành viên Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh, sn lòng nhường li cho ch em ngôi nhà tương đi rng rãi gn vi khu đt trên đ ch em có th theo đui đi tu ca mình. Và như vy, nếp sng đan vin n Đa Minh đã hình thành.

Trên đây là sơ lược cho bước đường hình thành đan vin, đó là bước đường dài đ xác đnh v mt nếp sng và mt lý tưởng. Bước đường này phn ánh trách nhim ca Tnh dòng trong vic hình thành đan vin, đng thi cũng là mt hng ân “đ thế gii không bao gi thiếu tia sáng v đp ca Thiên Chúa, hu chiếu sáng con đường cuc sng ca nhân loi. Hãy tin tưởng vào li sng đan tu ca ch em. Đó là mt hng ân ca Thiên Chúa”.[3]

Ước mơ và cu chúc

15 năm chưa là gì c, ch là mt quãng đường ngn ngi, nhưng đó là quãng đường hình thành cho đan vin n Đa Minh. Trong ngày l Đc M Truyn tin năm nay, đan vin s được chính thc công b, tc là được c giáo quyn ln chính quyn nhìn nhn. Ngày l này s là mt khi đim cho mt giai đon tt đp hơn, phong phú hơn. Ước mong rng, ch em có mt nơi n đnh hơn, xng đáng hơn, phù hp vi lý tưởng và ước nguyn ca mình là “mc khi v đp đích thc ca Thiên Chúa, đ sng lòng mến thương nhau, đ cm nghim lòng thương cm ca Thiên Chúa, ca thánh Đa Minh....,và cu nguyn cho toàn th gia đình Đa Minh đã được trao phó cho s chăm sóc ca ch em”.[4]

Lm. Giuse Nguyn Cao Lut OP

17-03-2014


[1] Timothy Radcliffe op, Ngai Thiên Chúa, trong tp “Đ nim vui anh em nên trn” (Hc Vin Đa Minh, 2002), tr. 23-43.

[2] Xc. Timothy Radcliffe op, Mt thành ph xây dng trên đnh núi không th b che giu, sđd., tr. 50.

[3] Timothy Radcliffe OP, Mt thành ph xây trên đnh núi không th b che giu, sđd., tr. 78.

[4] Ibid., tr. 51.79.

 


Mục Lục Thoáng Suy Tư