THÁNG 12, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận

Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận, đang dấn thân cho sự phát
triển con người; xin cho họ gặp được những thành viên tận tụy với ích chung, và tìm kiếm
không ngừng những lối đi mới dẫn đến sự cộng tác quốc tế.