THÁNG 8, NĂM 2022

Ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng: Cầu cho những hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ

Chúng ta cầu nguyện cho những hoạt động kinh doanh vừa và nhỏ; giữa cơn khủng hoảng kinh tế và xã hội,
xin cho họ tìm ra những cách thức để tiếp tục hoạt động và phục vụ cộng đồng của họ.