Raniero Cantalamessa

Lm Micae Trần Đình Quảng, chuyển dịch

 

NHƯ LẰN RẼ SÓNG

CỦA MỘT CON TẦU ĐẸP

Những triển vọng

cho công cuộc Phúc Âm hóa mới

 

Dịch theo bản tiếng Pháp:

Raniero Cantalamessa

COMME LE SILLAGE

D’UN BEAU VAISSEAU

Horizons pour une nouvelle évangélisation

EdB 2012