MỤC LỤC

 

 

Lời nói đầu

I -    “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ”

     Đợt sóng thứ nhất Phúc Âm hóa

1. Việc truyền bá Kitô giáo trong ba thế kỷ đầu

2. Những lý do đưa đến thành công

3. Gieo… rồi đi ngủ

II -  Không còn sự phân biệt Hy Lạp hay Do Thái…”

    Đợt sóng thứ hai Phúc Âm hóa

1. Một quyết định ghi dấu tất cả giai đoạn

2. Một công cuộc Phúc Âm hóa mới ở châu Âu

3. Thiên anh hùng ca của các đan sĩ

4. Việc truyền giáo và chiêm niệm

5. Đức Maria, ngôi sao của việc Phúc Âm hóa

III-  “Đến tận mút cùng trái đất”

    Công cuộc Phúc Âm hóa đầu tiên

    ở lục địa châu Mỹ

1. Đức tin Kitô giáo vượt đại dương

2. Các tu sĩ, những người chủ chốt

3. Những vấn đề hiện nay

4. Vai trò của các tu sĩ

    trong công cuộc tân Phúc Âm hóa

IV-    Khởi đi lại từ đầu

     Đợt sóng Phúc Âm hóa hiện hành

1. Lớp người mới tiếp nhận lời loan báo Phúc Âm

2. Giống như lằn rẽ sóng của một con tầu đẹp

3. Đức Kitô, người đương thời với chúng ta

4. Giáo dân, những diễn viên chính

    của công cuộc Phúc Âm hóa

V -   “Con người là gì để Chúa nhớ tới”

    Thách đố của chủ thuyết duy khoa học vô thần

1. Những luận đề của

    chủ thuyết duy khoa học vô thần

2. Nói “không” với chủ thuyết duy khoa học,

    nói “có” với khoa học

3. Con người cho vũ trụ hay vũ trụ cho con người?

4. Sức mạnh của chân lý

5. “Nhờ Người, vạn vật được tạo thành”

VI-  “Sẵn sàng trả lời về niềm hy vọng của chúng ta”

    Câu trả lời của Kitô giáo

    cho chủ thuyết duy lý

1. Lý trí tiếm đoạt

2. Đức tin và ý thức về Thiêng Thánh

3. Cần những chứng nhân

VII-  Kitô giáo và chủ thuyết duy tục

    Câu trả lời của Kitô giáo

    cho chủ thuyết duy tục

1. Sự tục hóa và chủ thuyết duy tục

2. Sự thăng trần của ý tưởng về vĩnh cửu

3. Hoài niệm về vĩnh cửu

4. Vĩnh cửu, một hy vọng và một sự hiện diện

5. Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta đi đâu?

6. “Chúng ta hãy đi về nhà Chúa”