Phần III – Bài 20

 

BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

 

        Trước khi đọc tiếp, bạn hãy hoàn tất hai câu hỏi sau đây:

        1.   Một cách để tôi làm chứng cho đức tin trong đời sống hằng ngày là...

        2.   Một cách để tôi cố gắng mở rộng Nước Chúa là...

 

 

MỜI GỌI LÀM CHỨNG NHÂN

 

        “Độc-Nha” là tên một ông già ở New Guinea, nhưng ông ta là một Ki-tô hữu tân tòng.  Có cái tên độc đáo ấy bởi vì ông già chỉ còn một cái răng duy nhất ở hàm trên.  Mỗi ngày ông già Độc-Nha bỏ ra một ít thời giờ để đọc sách Tin Mừng cho những người đến xin chữa bệnh tại phòng đợi của bệnh viện truyền giáo ở địa phương.

        Một ngày kia, Độc-Nha không đọc nổi nữa.  Ông đến gặp bác sĩ của bệnh viện.  Bác sĩ khám mắt ông và báo cho ông một tin buồn:  ông sắp bị mù.

        Ngày hôm sau Độc-Nha không có mặt tại bệnh viện.  Ngày sau đó cũng chẳng thấy ông đâu.  Khi bác sĩ biết Độc-Nha đã đi đến một chỗ hẻo lánh tại hòn đảo, liền tới đó gặp ông già.  Độc-Nha giải thích tại sao ông làm như vậy:

        “Từ khi bác sĩ bảo tôi sắp mù, tôi đã đọc và học thuộc lòng những phần quan trọng nhất của sách Tin Mừng.  Tôi đã thuộc lòng đoạn thuật Chúa Giê-su giáng sinh, những phép lạ và dụ ngôn quan trọng, sự chết và sống lại của Ngài.  Tôi đã lập đi lập lại nhiều lần để chắc chắn là mình đã thuộc nằm lòng.  Bác sĩ ạ, chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở lại nhà thương mà ông, để kể cho bệnh nhân nghe về Chúa Giê-su!”

        Câu truyện trên rất thích hợp để dẫn vào bài học về Bí tích Thêm sức.  Thêm sức theo sau Rửa tội và là giai đoạn thứ hai trong Nghi thức Dẫn nhập để giúp một người trở thành Ki-tô hữu.

        Trước khi Đức Giê-su về cùng Chúa Cha, Ngài đã dạy các Tông đồ hãy ở lại Giê-ru-sa-lem:

        “Anh em hãy ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, ‘điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, đó là:  ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần’...  Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em.  Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy...  cho đến tận cùng trái đất”  (Cv 1:4-5.8).

        Những lời này lập lại những gì Đức Giê-su đã hứa với các môn đệ trước kia:

        “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi...  Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”  (Ga 14:16.26).

        Lời hứa này đã được thực hiện trong ngày trong ngày Hiện Xuống.  Vào lúc ấy các môn đệ đang tụ họp trong một căn nhà tại Giê-ru-sa-lem.

        “Bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đạng tụ họp.  Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một.  Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần”    (Cv 2:2-4).

        Sau khi Thánh Thần đến, các Tông đồ đã ra khỏi nhà để nói với đám dân chúng đang tụ họp ở đấy.  Dân chúng đã nghe tiếng động, nhưng không biết đó là gì.  Phê-rô giải thích mọi sự.  Ông nói rằng đó là điều Thiên Chúa đã hứa qua ngôn sứ Giô-en.  Ông nói:  “Thiên Chúa phán:  Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm”  (Cv 2:17).

        Rồi Phê-rô nói thêm:  “Thưa đồng bào Ít-ra-en, xin nghe những lời sau đây:  ...Anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người (Đức Giê-su) vào thập giá mà giết đi.  Nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại, giải thoát Người khỏi những đau khổ của cái chết...  Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô” (Cv 2:22-24.36).

        Nghe những lời ấy, họ đã cảm động sâu xa và hỏi:  “Vậy chúng tôi phải làm gì?”  Phê-rô trả lời:

        “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội;  và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần” (Cv 2:38).

        Dân chúng hăng say đáp lại lời giảng của Phê-rô.  “Hôm ấy có thêm khoảng ba ngàn người theo đạo” (Cv 2:41).

 

Chúng ta lãnh nhận Thánh Thần

 

        Chính trong bối cảnh ấy, chúng ta sẽ suy nghĩ về Bí tích Thêm sức.  Qua bí tích này chúng ta lãnh nhận việc đổ xuống ơn Thánh Thần, y như các Tông đồ và những người khác đã được trong ngày Hiện Xuống.  Mục đích của việc lãnh nhận này là để ban cho chúng ta những gì đã được ban cho các Ki-tô hữu tiên khởi, đó là sai chúng ta đi và cho chúng ta được dũng mạnh để đóng một vai trò tích cực hoạt động trong công cuộc của Giáo Hội, nhất là:

                *  để làm chứng cho đức tin, và

                *  để làm cho Nước Chúa được mở mang.

 

PHỤNG VỤ BÍ TÍCH THÊM SỨC

 

        Trong đêm Vọng Phục Sinh, Bí tích Thêm sức được cử hành ngay sau Bí tích Rửa tội.  Phụng vụ Bí tích Thêm sức có ba phần:

                *  gọi tên các ứng viên

                *  đặt tay trên các ứng viên

                *  xức dầu các ứng viên.

        Chúng ta hãy xét kỹ hơn về ba phần này.

 

Các ứng viên được gọi hãy tiến lên

 

        Bí tích khởi đầu với việc gọi các ứng viên cùng cha mẹ đỡ đầu hay người bảo trợ tiến lên.  Khi họ đã đứng trước mặt cộng đoàn Ki-tô hữu, chủ tế nói với họ:

        “Được tái sinh nhờ Đức Ki-tô trong Bí tích Rửa tội, anh chị em trở nên chi thể của Đức Ki-tô và của dân tư tế Người.  Giờ đây anh chị em sắp được thông phần lãnh nhận ơn thánh tuôn tràn của Chúa Thánh Thần...

        “Sức mạnh được hứa ban của Chúa Thánh Thần mà anh chị em sắp lãnh nhận sẽ tăng sức cho anh chị em để anh chị em trở thành một phần tử sống động của Hội Thánh và để anh chị em xây đắp Nhiệm Thể Chúa Ki-tô trong đức tin và tình thương mến.”

        Tiếp đến, chủ tế mời cộng đoàn cùng với ngài yên lặng cầu nguyện cho các ứng viên.

        Sau khi yên lặng cầu nguyện, chủ tế chuẩn bị cho phần thứ hai của phụng vụ.

 

Đặt tay trên các ứng viên

 

        Cử chỉ đặt tay đã có tử thời Kinh Thánh.  Đó là cách một người được trao phó thi hành một sứ vụ đặc biệt đối với cộng đồng.  Thiên Chúa phán với Mô-sê:

        “Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó...  Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó...

        “Ông Mô-sê đã làm như Đức Chúa truyền cho ông:  Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng.  Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như Đức Chúa đã dùng ông Mô-sê mà phán” (Ds 27:18.20.22-23).

        Cũng vậy, cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi đã ủy nhiệm cho các phó tế một sứ vụ đặc biệt.  Sách Công Vụ Tông Đồ viết:  “Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ.  Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông” (Cv 6:6).

        Cộng đồng Ki-tô hữu tiên khởi cũng thường dùng cử chỉ đặt tay để thông ban Thánh Thần.  Sách Công Vụ Tông Đồ viết:

        “Các Tông Đồ ở Giê-ru-sa-lem nghe biết dân miền Sa-ma-ri đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì cử ông Phê-rô và ông Gio-an đến với họ.  Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ,để họ nhận được Thánh Thần.  Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ:  họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su.  Bấy giớ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần” (Cv 8:14-17).

        Dựa trên căn bản Kinh Thánh nên chúng ta có việc đặt tay trên các ứng viên.

 

“Xin hãy sai Thánh Thần xuống trên họ”

 

        Giang tay trên các ứng viên, chủ tế cầu nguyện:

        “Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con, bởi nước và Chúa Thánh Thần, Chúa đã giải thoát những người con của Chúa khỏi tội lỗi và ban cho họ được sự sống mới.  Xin Chúa sai Thánh Thần của Chúa ngự xuống trên họ, để Người sẽ giúp đỡ và hướng dẫn họ.  Xin ban cho họ được trần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và can đảm, thần trí hiểu biết và kính sợ.  Xin đổ tràn trong tâm hồn họ ơn biết kính sợ Chúa.  Chúng con nguyện xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.”

        Cử chỉ đặt tay chuẩn bị cho phần thứ ba của phụng vụ Thêm sức.

 

Ứng viên được xức dầu

 

        Nghi thức xức dầu cho một người đã có từ thời bắt đầu có Kinh Thánh.  Thiên Chúa phán với Mô-sê:

        “Đây là những việc ngươi sẽ thực hiện để thánh hiến họ làm tư tế phục vụ Ta...  Ngươi sẽ lấy các phẩm phục mặc cho A-ha-ron...  Ngươi sẽ lấy mũ tế đội lên đầu ông...  Ngươi sẽ lấy dầu tấn phong mà đổ trên đầu A-ha-ron và xức dầu cho ông...  Chức tư tế sẽ thuộc về họ, đó là điều luật vĩnh viễn.  Và ngươi sẽ làm lễ tấn phong A-ha-ron và các con ông” (Xh 29:1.5-7.9).

        Khi Đa-vít, con của Gie-sê, xuất hiện thì Chúa nói với Sa-mu-en:

        “’Đứng dậy, xức dầu tấn phong nó đi!  Chính nó đó!’’  Ông Sa-mu-en cầm lấy sừng dầu và xức cho cậu, ở giữa các anh của cậu.  Thần khí Đức Chúa nhập vào Đa-vít từ ngày đó trở đi.  Ông Sa-mu-en đứng dậy và đi Ra-ma” (1 Sm 16:12-13).

        Sau hết, Kinh Thánh Cựu Ước nói về các ngôn sứ như là những người “được xức dầu.”  Thiên Chúa phán cùng Ê-li-a:  “Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi” (1 V 19:16).

        Tóm lại, nghi thức xức dầu đã được thực hành trong thời Kinh Thánh để phong một người làm ngôn sứ, làm tư tế và làm vua.

        Dựa trên căn bản Kinh Thánh ấy, chúng ta có việc xức dầu cho những ứng viên Bí tích Thêm sức.

 

“Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần”

 

        Nghi thức xức dầu bắt đầu với việc các cha mẹ đỡ đầu hoặc người bảo trợ đặt tay phải trên vai ứng viên.  Khi chủ tế đến gần ứng viên, họ xướng tên của ứng viên.

        Chủ tế tấm dầu thánh (dầu ô-liu pha thuốc thơm) vào ngón cái bàn tay phải, đọc tên ứng viên rồi xức dầu trên trán ứng viên đang khi ngài nói:

        “Hãy nhận lấy ấn tin ơn Chúa Thánh Thần.”

        Truyền thống Ki-tô giáo coi việc xức dầu như là cách chia sẻ với tân tòng những sứ vụ của Chúa Ki-tô là ngôn sứ, tư tế và vua.

        Chia sẻ sứ vụ ngôn sứ của Chúa Ki-tô nghĩa là lãnh nhận trách nhiệm chia sẻ Tin Mừng với người khác.

        Chia sẻ sứ vụ tư tế của Chúa Ki-tô nghĩa là lãnh nhận quyền tự hiến với Chúa Ki-tô để dâng lên Chúa Cha mỗi lần cử hành Thánh Thể.

        Chia sẻ sứ vụ vua của Chúa Ki-tô nghĩa là tham gia vào cộng đồng đức tin để xây dựng vương quốc của Thiên Chúa trên mặt đất này.

        Từ nay trở đi tân tòng sẽ được gọi là Ki-tô hữu (“những người được xức dầu”).  Suy niệm về địa vị của “những người được xức dầu,” Phê-rô nói với họ:

        “Còn anh em, anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1 Pr 2:9).

        Phụng vụ Bí tích Thêm sức kết thúc với việc các giáo dân mới này được cộng đoàn đón nhận và họ được gia nhập cộng đoàn.

 

Mọi người lập lại lời hứa Rửa tội

 

        Giờ đây tới giây phút cảm động khi mọi người trong cộng đoàn đứng dậy, tay cầm nến sáng, lập lạilời hứa Rửa tội.  Chủ tế hỏi cộng đoàn ba câu hỏi:

        “Anh chị em có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không?

        “Anh chị em có tin kính Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha không?

        “Anh chị em có tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công giáo, tin các thánh cùng thông công, tin phép tha tội, tin xác sống lại và sự sống vĩnh cửu không?”

        Giai đoạn thứ ba của Nghi thức Dẫn nhập giờ đây bắt đầu.  Những đại diện tân tòng mang lễ vật là bánh và rượu dâng lên.  Đây là giây phút đáng ghi nhớ.

 

BÀN TIỆC THÁNH THỂ

 

        Một nghệ sĩ họa kiểu cửa ra vào rất đặc biệt cho một nhà thờ tại Cologne bên Đức.  Ông chia cửa thành bốn cánh, mỗi cánh có một biểu tượng nói về một biến cố trong Tin Mừng.

        Cánh thứ nhất có vẽ sáu chum nước, biểu tượng phép lạ Ca-na, nơi Đức Giê-su biến nước thành rượu.  Cánh thứ hai là năm chiếc bánh và hai con cá, biểu tượng phép lạ tại Ca-phác-na-um, nơi Đức Giê-su khiến bánh và cá hóa nhiều để nuôi dân chúng.  Cánh thứ ba vẽ mười ba người chung quanh một cái bàn, biểu tượng Bữa Tiệc ly.  Cánh thứ bốn vẽ ba người chung quanh một cái bàn, biểu tượng bữa ăn tại Em-mau vào tối Phục Sinh.

        Cửa do nghệ sĩ họa kiểu thực là một tổng hợp tuyệt hảo Kinh Thánh nói về Thánh Thể, hoặc Bữa Tiệc của Chúa.  Nó nói lên Thánh Thể khởi sự từ Ca-na, hình ảnh báo trước về Thánh Thể (Ga 2:6-9), tới Ca-phác-na-um, nơi Thánh Thể được hứa ban (Ga 6:8-11.24-27), đến Giê-ru-sa-lem, nơi Thánh Thể được cử hành (Mc 14:22), cuối cùng tới Em-mau, nơi Thánh Thể được cử hành lần đầu tiên sau Phục Sinh (Lc 24:30).

        Trong hai bài tới, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về Thánh Thể, bí tích vĩ đại nhất trong các bí tích.

 

ĐỌC VÀ SUY NIỆM KINH THÁNH

 

        1.   Thung lũng đầy xương khô         Ê-dê-ki-en 37

        2.   Thánh Thần ngự đến                        Công vụ Tông đồ 8:4-25

        3.   Một Thánh Thần, nhiều ân sủng          1 Cô-rin-tô 12:1-11

        4.   Một thân thể, nhiều chi thể         1 Cô-rin-tô 12:12-27

        5.   Được Thánh Thần dạy dỗ           1 Cô-rin-tô 2:7-16

 

THẢO LUẬN

 

        1.   Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể liên hệ với nhau như thế nào?

        2.   Trong thời Kinh Thánh, việc đặt tay trên một người biểu tượng điều gì?

 

CHIA SẺ    

 

        1.   Hãy thảo luận những tư tưởng sau đây:

        *  “Có người chết vì bom đạn, có kẻ chết do lửa hỏa hào.  Nhưng hầu hết là chết dần chết mòn khi đắm mình vào cuộc chơi.” (vô danh)

        *   “Những ai xây dựng chỉ bên dưới những vì sao, thì đúng là còn xây thấp quá.”  (Edward Young)

        *   “Bạn nhìn thấy những gì đang có và hỏi ‘Tại sao?’  Còn tôi thì mơ những gì không bao giờ có và hỏi ‘Tại sao lại không?’”  (George Bernard Shaw)

        2.   Khoảng đầu thập niên 1900, Ernest Shackleton, nhà thám hiểm Nam cực, đã cho đăng quảng cáo sau đây trên tờ Luân-đôn Thời Luận, không có hình ảnh, tuyên truyền hay phiếu thẻ gì cả.  Thế mà có không biết bao nhiêu người khắp nước Anh đã nộp đơn.  “Cần đàn ông cho một chuyến đi mạo hiểm.  Lương ít, rất lạnh lẽo, nhiều tháng trời trong tối đen, luôn gặp nguy hiểm, không bảo đảm trở về bình yên vô sự.  Nếu thành công sẽ vinh dự và được tri ân.”  Tại sao những người này nay lại sẵn sàng hoặc không sẵn sàng để thách đố như những người ngày xưa?

        3.   Nếu bạn có tài chánh vững chắc và có thể dành tất cả thời giờ còn lại để làm bất cứ gì bạn muốn làm cho Chúa Ki-tô, thì bạn sẽ làm gì và tại sao bạn làm như vậy? 

       

 

 

The Catholic Vision  III – 20

Mark Link, S.J.

Chuyển ngữ:  Lm Trần đình Nhi


Về Trang Mục Lục
Trở về trang Giáo Lý Công Giáo
Trở Về Trang Nhà