MUC LUC
        TRANG GIÁO LÝGiáo lý viên

Tìm Hiểu Phụng Vụ

 

Mục lục

 

LỜI NGỎ

 

Bài 1 : PHỤNG VỤ KITÔ GIÁO (Update)

1) Danh từ Phụng vụ

2) Phụng vụ là gì ?

3) Phụng vụ và việc đạo đức

4) Nội dung cử hành Phụng vụ

5) Chủ đích của Phụng vụ

6) Bản chất của Phụng vụ

7) Mục vụ giáo lý

 

Bài 2 : LỊCH SỬ PHỤNG VỤ (Update)

1) Phụng vụ và truyền thống

2) Bản văn Phụng vụ

3) Bước khởi đầu của Phụng vụ

4) Phụng vụ Giáo Hội trong những thế kỷ đầu

5) Các gia đình Phụng vụ

6) Nghi lễ Tây Phương

7) Giai đọan canh tân Phụng vụ

 

Bài 3 : BẦU KHÍ PHỤNG VỤ (Update)

1) Con người cần dấu chỉ và biểu tượng

2) Thiên Chúa ban ơn qua dấu chỉ

3) Cử chỉ và điệu bộ trong Phụng vụ

4) Các yếu tố vật chất dùng trong Phụng vụ

5) Phụng vụ và hội nhập văn hóa

 

Bài 4 : NĂM PHỤNG VỤ (Update)

1) Lịch Phụng vụ

2) Ngày Chúa Nhật

3) Tâm điểm của năm Phụng vụ

4) Mùa Phụng vụ

5) Lễ trọng, lễ kính và lễ nhớ

6) Phụ lục

 

Bài 5 : PHỤNG VỤ THÁNH LỄ (Update)

1) Bữa ăn của Chúa

2) Nghi thức nhập lễ

3) Phụng vụ Lời Chúa

4) Phụng vụ Thánh Thể

5) Nghi thức hiệp lễ

6) Nghi thức kết lễ

7) Mục vụ giáo lý

 

Bài 6 : CỬ HÀNH CÁC BÍ TÍCH (Update)

1) Bí tích là gì ?

2) Người ban và người nhận bí tích

3) Hiệu năng của bí tích

4) Công đồng Vatican II và các bí tích

 

Bài 7 : TIẾN TRÌNH KHAI TÂM KITÔ GIÁO (Update) 

1) Phép Rửa trong những thế kỷ đầu

2) Phép Rửa thời Trung Cổ

3) Canh tân phụng vụ hiện nay

4) Mục vụ giáo lý dự tòng

 

Bài 8 : PHỤNG VỤ THÁNH TẨY (Update)

1) Nghi thức Thánh Tẩy

2) Ý nghĩa cử hành Thánh Tẩy

3) Ân Sủng Thánh Tẩy

4) Mục vụ giáo lý

 

Bài 9 : PHỤNG VỤ THÊM SỨC (Update)

1) Nghi thức Thêm Sức

2) Ý nghĩa và ân sủng Thêm Sức

3) Người ban và người nhận Thêm Sức

4) Mục vụ giáo lý

 

Bài 10 : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ (Update)

1) Thiết lập bí tích Thánh Thể

2) Chúa Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể

3) Hiệu quả của việc đón nhận Thánh Thể

4) Ý nghĩa phụng vụ Thánh Thể

5) Mục vụ giáo lý

 

Bài 11 : PHỤNG VỤ HÒA GIẢI (Update)

1) Hiệu quả của bí tích Hòa Giải

2) Diễn tiến Giao Hòa

3) Nghi thức Hòa Giải

4) Ân Xá

5) Mục vụ giáo lý

Bài 12 : PHỤNG VỤ XỨC DẦU BỆNH NHÂN (Update)

1) Ý nghĩa cử hành Xức Dầu bệnh nhân

2) Người ban và người nhận Xức Dầu bệnh nhân

3) Nghi thức Xức Dầu bệnh nhân

4) Hiệu quả của bí tích Xức Dầu bệnh nhân

5) Cử hành nghi thức an táng

 

Bài 13 : PHỤNG VỤ TRUYỀN CHỨC THÁNH

1) Ba cấp bậc của bí tích Truyền Chức thánh

2) Chức tư tế thừa tác

3) Nghi thức Truyền Chức thánh

4) Người ban và người nhận chức thánh

5) Hiệu quả Truyền Chức thánh

6) Mục vụ giáo lý

 

Bài 14 : PHỤNG VỤ HÔN PHỐI

1) Mục đích Hôn nhân Kitô giáo

2) Đặc tính của Hôn Phối Công Giáo

3) Thừa tác viên và người chứng hôn

4) Điều kiện thành sự và hữu hiệu

5) Nghi thức Hôn Phối

6) Tháo gỡ Hôn Phối

7) Mục vụ giáo lý hôn nhân

 

Bài 15 : PHỤ TÍCH

1) Đặc điểm của Phụ tích

2) Phân loại Phụ tích

3) Mục vụ giáo lý.

 

Bài 16 : CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

1) Ý nghĩa các Giờ kinh Phụng vụ

2) Các giờ Kinh trong ngày

3) Cấu trúc cử hành giờ Kinh Phụng vụ

            4) Luật buộc phải cử hành các giờ kinh Phụng vụ

 

 

            Sách Tham Khảo: