GIÁO HỘI DƯỚI CÁI NHÌN
CỦA MỘT GIÁO PHỤ THẾ KỶ II:


SAINT IRÉNÉE DE LYON

Nhiều dân tộc, nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng cùng một đức tin duy nhất Giáo Hội, mặc dầu tản mát trên toàn thế giới cho đến mút cùng trái đất, nhưng đã lãnh nhận từ các tông đồ và từ môn đệ của các ngài, niềm tin vào chỉ một Thiên Chúa là cha toàn năng, Ðấng tạo thành trời, đất, biển khơi và mọi loài chứa đựng trong đó và tin vào một Ðức Kitô Giêsu, Con Thiên Chúa, Ðấng đã nhập thể để cứu độ chúng ta, và tin vào Chúa Thánh Thần, Ðấng đã công bố, qua các tiên tri, những biến cố cứu độ (économies: các biến cố cứu độ): việc (Chúa) đến, sinh ra từ lòng Ðức Trinh Nữ, cuộc khổ nạn, sự phục sinh từ trong kẻ chết, việc thân xác được cất lên trên các tầng trời của Ðức Kitô Giêsu chí ái, Chúa chúng ta, và về sự quang lâm của Người, từ trời cao thẳm trong vinh quang của Cha, để thâu hợp mọi sự và phục sinh thân xác của tất cả nhân loại khi đã đón nhận lời rao giảng và niềm tin đó, như chúng tôi vừa nói đến, Giáo Hội, dầu tản mát trên khắp thế gian, đã ân cần gìn giữ những điều đó, như thể chỉ ở trong một nhà, Giáo Hội tin vào đó theo cùng một cách thức, như thể chỉ có một tâm hồn, một trái tim và Giáo Hội đồng thanh rao giảng, giáo huấn, truyền đạt những điều đó như thể chỉ có một miệng lưỡi.

Vì chưng, nếu ngôn ngữ có khác nhau trên thế giới, thì nội dung của truyền thống vẫn là một, đồng nhất. Cả những Giáo Hội thiết lập ở Germanie cũng không có một đức tin khác hay truyền thống khác cả các Giáo Hội của người Ibère, các Giáo Hội nơi ngươi Celtes, cả những Giáo Hội ở Ðông Phương, ở Ai Cập, ở Libye, những Giáo Hội được thiết lập ở trung tâm thế giới, nhưng cũng như mặt trời, một thụ tạo của Thiên Chúa, là một và đồng nhất trên toàn thế giới, cũng thế, lời giảng chân lý là ánh sáng tỏ rạng khắp nơi và soi chiếu cho tất cả những ai muốn đạt tới sự hiểu biết chân lý.

Saint Irénée de Lyon. Contre les hérésies, 1.10.1-2
Traduction A Rousseau, Le Cerf. Paris, 1984, pp. 65-66


Trở về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà