CÁC GIÁO PHỤ SỨ ÐỒ
(Pères apostoliques)
(Cuối thế kỷ I- tiền bán thế kỷ II)

CÁC HOÀNG ÐẾ ROMA
Và lịch sử tổng quát

KITÔ GIÁO

69 Vespasien
70 Titus chiếm Giêrusalem

Trước 70/80: Phúc Âm Nhất Lãm,
Công Vụ Tông Ðồ, sách Didaché
(Giáo huấn các tông đồ) trước 100,
có lẽ trước 70

79 Titus

Không có gì ghi nhận trong thời gian này

81 Domitien

Sau 92, bách hại Kitô hữu ở Roma Clément de Rome, Giáo Hoàng (88-100 khoảng 95:) Sách Khải huyền của Gioan, phúc âm và thư thứ nhất của Gioan.

96 Nerva

Khoảng 96, thư của Clément de Rome gửi người Corintô

98 Trajan Khoảng 112, thư của Pline, tổng trấn Bythinie gửi cho Trajan về các Kitô hữu. Trả lời của Trajan

Dưới triều Trajan, các thư của Ignace d'Antioche và cuộc tử đạo của Ignace.
Thánh Polycarpe, Gíam Mục Smyrne
Những thi khúc của Salomon.
Thư của Polycarpe gửi người Philiphê.

117 Hadrien Khoảng 120, cái chết của Tacite, sử gia Latinh

Không có gì ghi nhận trong thời gian này

132-135 người Roma tái chiếm Giêrusalem

Các Giám Mục Hy lạp kế vị các giám mục Kitô hữu gốc ở Giêrusalem.

138 Antonin

Khoảng 140, thư được coi là của Barnabé Pasteur d'Hermas, Phúc âm của Thomas. Tuyên truyền của phái ngộ đạo và của Marcion ở Roma. Trước 150, Papias thành Hierapolis.
Khoảng 154, Polycarpe gặp giáo hoàng Anicet ở Roma.

161 Marc Aurèle

Dưới triều Marc Aurèle, Polycarpe tử đạo tại Smyrne.


Trở về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà