NĂM ĐỨC TIN

Đức Tin mở cửa Thiên Đàng

Hưởng ơn "Toàn Xá" cao sang vô ngần

Hôm nay Giáo Hội ân cần

Bắt đầu mở cửa xa gần khắp nơi

Hồng ân ban đến mọi người

Hành hương kính viếng Lời mời gọi ta 

Hãy mau trở bước về nhà

Đức Tin đổi mới hồn ta trong lành

Bình an hồn sẽ tỏa lan

Tràn ra khắp cả chứa chan phúc lành

Xóm làng giáo xứ chung quanh

Hòa bình sẽ đến với anh em mình

Đức Tin Lời Chúa đẹp xinh

Đức Tin là phúc quang vinh đời đời

Đây là lời của Ngôi Lời

Ngài là Thiên Tử Chúa Trời dạy ta

Hồng ân Ngài mãi ban ra

Ai không lãnh nhận xót xa cõi hồn

Thu về gió lạnh hoàng hôn

Giờ kia sẽ đến gọi hồn ra đi

Đời người "sinh ký tử quy" 

Tỉnh ra đã trễ có chi dâng Người

Ôi! "Viên Ngọc Qúy" tuyệt vời

Chính là "Lời Chúa" Ngôi Lời dạy ta

Đức Tin hơn hẳn Ngọc ngà

Đừng nên đánh đổi để mà khổ thân

Ai tin sẽ được bội phần

Như lời Chúa dạy phúc phần là đây

Trầm Hương Thơ 11.10.2012

Ngày giáo hội mở cửa "Năm Đức Tin"

Bắt đầu từ hôm nay 11.10-2012 và kết thúc ngày 24.11.2013

 


Mục Lục Năm Đức Tin