Kinh Năm Đức Tin

(đã được HĐGMVN chuẩn nhận)

 

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,/

chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn đức tin,/

nhờ đó chúng con được nhận biết và thực hành những điều Chúa dạy, /

hầu đem lại cho chúng con hạnh phúc đời này và đời sau.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là đường, là sự thật và là sự sống./

Ai tin Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống./

Chúng con cảm tạ Chúa đã đến rao giảng Tin Mừng,/

dạy chúng con những điều phải tin, những việc phải làm, /

để được sống và sống dồi dào./

Xin nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con,/

để chúng con luôn biết tín thác vào tình thương của Chúa, /

sẵn sàng dấn thân loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo, theo lệnh Chúa truyền.

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mọi loài,/

xin khơi lại cho chúng con những điều chúng con phải tin,/

những việc phải làm /

để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm sâu sắc và trưởng thành hơn./

Xin ban cho chúng con biết can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt mọi người,/

biết ý thức cử hành đức tin trong các nghi lễ phụng vụ,/

thực hành đức tin trong cuộc sống hằng ngày, /

để có thể thông truyền đức tin đó lại cho con cháu,/

và tất cả mọi người, đặc biệt là những người chưa nhận biết Chúa.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chúc phúc vì đã tin./

Xin giúp chúng con luôn tin những lời Chúa dạy và Hội Thánh truyền,/

biết phó thác mọi sự cho tình yêu quan phòng của Chúa,/

biết quan tâm đến nhu cầu của mọi người anh chị em chung quanh chúng con,/

nhờ đó họ sẽ được nhận biết Chúa,/

để chính họ cũng nhận được ơn đức tin đem lại sự sống đời đời.

Lạy Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử đạo Việt Nam cùng toàn thể các Thánh,/

các ngài là những những gương mẫu sống động về đức tin cho chúng con./

Xin giúp chúng con biết sống /

và thực hành đức tin của chúng con trong cuộc sống hằng ngày,/

nhất là trong Năm Đức Tin này.

Chúc tụng Thiên Chúa vinh hiển muôn đời. /

Amen!

 

 

HĐGMVN

 


Mục Lục Năm Đức Tin