NHỮNG ĐIỂM MỐC QUAN TRỌNG CỦA VATICAN II

28/10/1958

Đức Gioan XXIII được bầu làm Giáo hoàng.

25 /1/1959

Đức Gioan XXIII loan báo họp Công đồng.

5-6/ 1959

Thành lập Ủy ban tiền trù bị và tham khảo ý kiến các giám mục trên thế giới về Công đồng.

29/6/1959

Tông huấn Ad Cathedram nêu ra đường hướng chỉ đạo mục tiêu của Công đồng|: Giáo Hội tự bản thân mình trong tinh thần là dấu chỉ của hợp nhất, thánh thiện, phổ quát bao trùm khắp thế giới , và sự trung thành với giáo huấn từ các Thánh Tông đồ truyền lại.

7/12/1959

Ðức Thánh Cha chính thức đặt tên cho Công đồng sẽ nhóm họp là Va-ti-can II.

5/6/1960

Ðể nghiên cứu kỹ lưỡng các ý kiến và đề nghị trên, vào ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 05.06.1960, Ðức Thánh Cha ra tự sắc “Superno Dei Nutu” (Lệnh Truyền Tối Thượng Của Thiên Chúa), thành lập 12 Ủy ban và 3 Văn phòng, tương ứng với các phòng, bộ của Tòa Thánh.

14/11/1960

Ðức Thánh Cha đọc diễn văn khai mạc giai đoạn chuẩn bị trước sự hiện diện của 33 vị hồng y, và hàng trăm vị giám mục. Ngài nhấn mạnh: “Mục đích của Công đồng là đem lại giá trị chân thật cho tư tưởng con người, cũng như cho đời sống nhân loại và đời sống Ki-tô giáo, trong tinh thần trở về nguồn và vâng phục Chúa Thánh Thần.”

10/12/1961

Tông huấn Aeterna Dei nhấn mạnh đến tính chất hiệp nhất của các Tôn giáo Kytô giáo.

25/12/1961

Sắc chỉ Humanae Salutis loan báo chính thức triệu họp Công đồng chung Vatican II.

1/7/1962

Tông huấn Poenitentiam agere kêu gọi toàn thể Giáo Hội ăn chay cầu nguyện cho Công đồng.

10/7/1962

Thư mời tham dự Công đồng gửi đến các Giáo Hội, các Cộng đồng Tôn giáo, các Quan sát viên thế giới và các Phái đoàn dự thính.

11/9/1962

Qua hệ thống truyền thanh, Đức giáo hoàng tha thiết kêu gọi toàn thể thế giới cầu nguyện cho Công Đồng.

 

Khóa họp đầu tiên

11/10/1962

Đức Gioan XXIII khai mạc Công đồng.

13/10/1962

ĐHY Liénart yêu cầu và đạt được việc bầu chọn các thành viên của các ủy ban Công đồng hoãn lại vài ngày.

14/11/1962

Lược đồ về phụng vụ được chấp nhận trên nguyên tắc.

20-20/11/1962

Bỏ phiếu thông qua lược đồ về Mạc Khải – De Fontibus. Còn thiếu 100 phiếu trên 2/3 cần thiết để bác bỏ.

Ngày hôm sau, theo quyết định của đức Gioan XXIII, lược đồ này được gởi đến một ủy ban hỗn hợp, Ủy ban giáo thuyết/Văn phòng thư ký về sự Hiệp Nhất.

11/4/1963

Đức Gioan XXIII công bố thông điệp Pacem in Terris.

3/6/1963

Đức Gioan XXIII từ trần.

21/6/ 1963

ĐHY Giovanni Battista Montini, Tổng giám mục giáo phận Milan được bầu làm Giáo Hoàng với danh xưng Phaolô VI.

 

Khóa họp thứ hai

29/9/ 1963

Đức Phaolô đọc diễn văn khai mạc khóa họp thứ hai của Công đồng. Ngài bổ nhiệm 4 điều phối viên có trách nhiệm xúc tiến Công đồng.

30/10/1963

Bỏ phiếu định hướng về lược đồ về Giáo Hội, cách riêng về tập đoàn tính giám mục.

4/12/1963

Đức Phaolô VI cử hành kết thúc khóa họp thứ hai, Hiến chế về Phụng vụ được ban bố dưới danh xưng « Sacrosanctum Concilium », cũng như Sắc lệnh về các phương tiện truyền thông xã hội, Inter Mirifica.

4-6/1/1964

Đức Phaolô VI hành hương Đất Thánh và gặp gỡ Thượng Phụ Giáo Chủ Athénagoras.

 

Khóa họp thứ ba

14/9/1964

Diễn văn khai mạc khóa họp thứ ba. Trong tinh thần cải cách phụng vụ, thánh lễ được đồng tế bởi đức Phaolô VI và 24 giám mục.

30/9/1964

Sau gần 40 cuộc bỏ phiếu về những sửa đổi khác nhau của lược đồ về Giáo Hội, lược đồ này được tán thành với đa số áp đảo, bao gồm cả chương III về tập thể tính.

16-20/9/1964

« Tuần đen tối » của Công đồng : theo sáng kiến của đức Phaolô VI, một « lời giải thích » được thêm vào bản văn về Giáo Hội, những sửa đổi phút chót được đưa vào bản văn về đại kết, và tiếp theo sau một thiểu số trước tòa án của Công đồng, việc bỏ phiếu về tự do tôn giáo bị hoãn lại.

21/11/1964

Kết thúc khóa họp thứ ba. Thánh lễ được đồng tế. Đức Phaolô VI ban bố Hiến chế về Giáo Hội, Lumen Gentium, Sắc lệnh về Các Giáo Hội Đông Phương, Orientalium Ecclesiarum, và Sắc lệnh về đại kết, Unitatis Redintegratio. Ngài tuyên bố Đức Maria là Mẹ của Giáo Hội.

 

Khóa họp thứ Tư

14/9/ 1965

Khai mạc khóa họp thứ tư. Đức Phaolô VI loan báo thành lập THĐ Giám mục.

21/9/1965

Bỏ phiếu cho Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo.

4/10/1965

Đức Phaolô VI phát biểu tại Liên Hiệp Quốc : « Đừng bao giờ chiến tranh nữa ».

28/10/1965

Buổi họp chung ban bố Sắc lệnh về Trách Vụ của các giám mục, Christus Dominus, Sắc lệnh về Đời sống tu trì, Perfectae Caritatis, Sắc lệnh Đào tạo linh mục, Optatam Totius, Tuyên ngôn về Giáo dục Kitô giáo, Gravissimus Educationnis và Tuyên ngôn về Các tôn giáo không-kitô, Nostra Aetate.

18/11/1965

Ban bố Hiến chế về Mạc Khải của Thiên Chúa, Dei Verbum và Sắc lệnh Tông đồ giáo dân, Apostolicam Actuositatem.

24/11/1965

Đức Phaolô VI tha thiết yêu cầu rằng chương bàn về hôn nhân lên án việc sử dụng các phương tiện ngừa thai khác với đức khiết tịnh.

4/12/ 1965

Đức Phaolô VI chủ sự một buổi cử hành với các quan sát viên kitô không Công giáo ở đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành.

7/12/1965

Thánh lễ được cử hành đồng tế bởi đức Phaolô VI và các vị chủ tịch của các HĐGM trên thế giới. Buổi họp chung ban bố Hiến chế mục vụ về Giáo Hội trong thế giới hôm nay, Gaudium et Spes, Tuyên ngôn về Tự do tôn giáo, Dignitatis Humanae, Sắc lệnh về Thừa tác vụ và đời sống linh mục, Presbyterorum Ordinis, và Sắc lệnh về Truyền giáo, Ad Gentes. Những vụ vạ tuyệt thông năm 1054 giữa Giáo Hội Đông Phương và Giáo Hội Tây Phương được cất bỏ từ cả hai bên.

8/12/1965

Nghi thức trọng thể bế mạc Công đồng tại quảng trường thánh Phêrô trước 300.000 ngàn người tham dự.

Tý Linh on by Xuân Bích Việt Nam

 


Mục Lục Năm Đức Tin