Năm đức tin với thánh Tôma (Bài 29):

Kính Mến Thiên Chúa

(daminhvn.net)

Năm đc tin vi thánh Tôma (Bài 29):

Kính Mến Thiên Chúa

Phan Tn Thành

Sau bài dn nhp v đc mến, thánh Tôma đi vào hai “mi tình” cơ bn ca nhân đc này, đó là mến Chúa và yêu người. Bài hôm nay bàn v mi tình th nht: lòng mến Chúa. Tác gi chú ý cách riêng đến hai đim: th nht, làm thế nào đ chu toàn lut mến Chúa? Câu tr li là bng bn cách: nh li nhng ân hu ca Chúa; nghĩ đến s cao c siêu vit ca Ngài; dt b lòng quyến luyến nhng th to; xa tránh ti li. Điu đc bit là khi tác gi gii thích ý nghĩa ca điu lut mến Chúa: hết lòng, hết linh hn, hết trí khôn, hết sc lc, theo nghĩa là “ý đnh, ý chí, tư tưởng, sc lc.

----------------

ĐIU 1

Kính Mến Thiên Chúa

A. Điu truyn ln nht, cao quý nht, hu ích nht, gm tóm tt c nhng điu truyn khác

Trước khi chu t nn, khi Đc Kitô b các tiến sĩ lut cht vn v điu răn nào được xem là ln nht và đng hàng đu, thì Người: “Ngươi phi yêu mến Đc Chúa, Thiên Chúa ca ngươi, hết lòng, hết linh hn và hết trí khôn ngươi.Đây là điu răn quan trng nht và điu răn th nht” (Mt 22,37-38). Qu thc, đây đúng là điu truyn cao quý nht, hu ích nht trong tt c các điu răn, như đã được trình bày cách đy đ, bi vì điu răn này gói ghém tt c các điu răn khác.

B. Bn điu kin đ chu toàn lut mến Chúa

1/ Th nht, nh li nhng ân hu ca Chúa

Đ chu toàn mnh lnh yêu mến Chúa, cn bn điu kin sau đây.

Th nht là hãy nh đến nhng ân hu ca Chúa, bi vì tt c nhng gì ta đang có, linh hn, thân xác, nhng điu thin ho bên ngoài, tt c đu bi Chúa. Vì thế, nh tt c nhng điu y, chúng ta phi phng s và yêu mến Thiên Chúa vi tt c tm lòng.Tht là mt con người vô ơn bc nghĩa nếu sau khi nhn thy các ân hu ca ai đó nhưng li không yêu mến k làm ơn cho mình. Khi nh li nhng ân hu ca Chúa, vua Đa-vít đã ca lên rng: “Mi s chúng con dâng lên Ngài, đu do Ngài mà có, bi tay Ngài mà ra” (1 Sb 29,14). Vì thế, sách Hun ca đã khen ngi vua Đa-vít rng: “Vi tt c tm lòng, ông dâng lên li tán tng Thiên Chúa, và yêu mến Thiên Chúa, Đng đã dng nên ông” (Hc 47,10).

2/ Th hai, nhìn nhn rng Thiên Chúa vượt quá mi s tôn th ca ta.

Phương thế th hai là suy xét  s siêu vit ca Thiên Chúa.Tht vy, Thiên Chúa cao c hơn trái tim chúng ta (x. 1 Ga 3,20); vì vy dù chúng ta phng s Người vi hết tm lòng hết sc lc, thì tình yêu ca chúng ta vn thiếu sót. Sách Hun ca nói: “Anh em hãy dùng hết sc lc đ ca tng và tôn vinh Đc Chúa; nhưng Ngài vn còn hơn thế nhiu. Đ tôn vinh Người, anh em hãy dc toàn lc. Hãy chúc tng và tuyên dương Ngài vi tt c sc lc ca mình, bi vì Ngài ln hơn tt c mi li ngi khen” (Hc 43, 32-33).

3/ Khước t nhng s trn thế

Phương thế th ba là t b nhng gì thuc thế gian và phàm tc.Tht là xúc phm nng n vi Thiên Chúa khi đt mt vt nào ngang hàng vi Ngài. Ngôn s Isaia đã nói: “Các ngươi đem Thiên Chúa sánh vi ai?” (Is 40,18). Thế nhưng chúng ta đt nhng vt khác ngang hàng vi Thiên Chúa khi chúng ta quyến luyến nhng vt thế tc và d hư nát. Không th nào như vy được,vì như ngôn s Isaia đã nói: “Vì giường s quá cht, mt người nm cũng chưa đ; tm chăn s quá hp, không đ che hai người” (Is 28,20). Trong bn văn này, trái tim con người được so sánh như cái giường cht chi và cái chăn nh bé. Vì trái tim con người hp hòi khi so sánh  Thiên Chúa, cho nên khi nào bn đt cái gì khác vào trong trái tim ca bn thì bn s đui Thiên Chúa ra. Thiên Chúa không chp nhn chia s vic chiếm hu trái tim ca bn vi mt vt khác, cũng ta như mt người chng không chp nhn cho mt người khác chiếm hu v ca mình. Vì thế Ngài đã nói: “Ta, Đc Chúa, Thiên Chúa ca ngươi, là mt v thn ghen tương” (Xh 20,5). Bi l, Thiên Chúa không mun chúng ta quyến luyến bt c cái gì khác ngang hàng vi Ngài và ngoài Ngài ra.

4/ Tránh xa ti li

Điu th tư là tuyt đi tránh xa hết mi ti li. Tht vy, không ai có th yêu mến Thiên Chúa đang khi sng trong ti li, như Chúa Giêsu đã nói: “Anh em không th va phng s Thiên Chúa va phng s tin ca được” (Mt 6,24). Vì vy, nếu bn sng trong ti li thì bn không th yêu mến Thiên Chúa được. Ngược li, người yêu mến Thiên Chúa là k thưa rng: “Ôi ly Đc Chúa, xin Ngài nh cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điu đp mt Ngài” (Is 38,3). Ông Êlia cũng nói vi dân rng: “Các ngươi nhy khp khing hai chân cho ti bao gi?” (1 V 18,21). Người khp khing thì đi lc lư, khi nghiêng v bên này khi nghiêng v phía bên kia;  tương t như vy, người ti li lúc thì buông mình theo  ti li và lúc thì gng tìm kiếm Thiên Chúa. Vì thế, Thiên Chúa đã kêu gi h: “Các ngươi hãy hết lòng tr v vi Ta” (Ge 2,12).

C. Nhng k li phm đc mến Chúa

Có hai hng người phm đến mnh lnh mến Chúa:

(1) hng th nht là nhng k tránh được mt ti (chng hn như ti dâm dc), nhưng li phm mt ti (như là cho vay nng lãi). Nhng người như thế vn b lun pht,  bi vì thánh Giacôbê đã nói: “Ai tuân gi tt c L lut, mà ch sa ngã v mt đim thôi, thì cũng thành người có ti v hết mi đim” (Gc 2,10).

(2) hng th hai là nhng người đi xưng ti, nhưng ch xưng mt phn ch không xưng hết mi ti, hc nhng người đi xưng mt vài ti vi linh mc này và xưng nhng ti khác vi linh mc khác. Nhng người làm như vy chng được công trng gì, mà li còn phm thêm ti na  bi vì h có ý đnh la di Thiên Chúa và làm phân hóa bí tích thánh. Đi li vi loi th nht, có người đã nói rng, “Tht là vô phép khi ch mong Chúa ban mt na ơn tha th thi”.  Còn đi vi loi th hai, nhng k mun đánh la Thiên Chúa khi phânhóa bí tích thì thánh vnh 61 (câu 9) đã viết: “Hãy bc l trái tim trước mt Chúa”; bi vì cn phi t l tt c khi xưng thú.

D. Con người cn phi trao cho Thiên Chúa tt c linh hn, tinh thn và sc mnh.

Chúng ta đã thy rng con người cn phi trao hiến mình cho Thiên Chúa. Bây gi chúng ta hãy xét xem con người phi hiến cái gì ca mình cho Thiên Chúa.

Con người cn trao hiến cho Thiên Chúa bn điu, đó là: trái tim, linh hn, tinh thn và sc lc ca mình.  Vì thế Chúa Giêsu đã nói: “Ngươi hãy  yêu mến Đc Chúa, Thiên Chúa ca ngươi, hết lòng, hết linh hn và hết tinh thn và hết sc lc ca ngươi” (Mt 22,37).

1/ “Trái tim” ám ch ý đnh. Ý đnh tác dng mnh m đến ni nó chi phi toàn th hành đng; vì thế tt c nhng hành đng mà làm theo ý đnh tt, Chúa đã nói:  ”Nếu mt anh (nghĩa là ý đnh) xu, thì toàn thân anh (nghĩa là tt c hành đng ca anh) s ti” (Lc 11,34): nếu ý đnh xu thì tt c nhng vic làm tt cũng đu xu c. Vì thế, trong bt c mi hành vi, chúng ta hãy hướng ý đnh v  Thiên Chúa, như thánh Phaolô đã khuyên rng: “Dù ăn, dù ung, hay làm bt c vic gì, anh em hãy làm tt c đ tôn vinh Thiên Chúa” (1 Cr 10,31).

2/ Tuy nhiên ý đnh tt chưa đ, cn có  mt ý chí ngay lành na. Đó là điu được nói trong câu “Hãy yêu mến ... hết linh hn”, bi vì người ta thường có ý đnh tt nhưng không được ích gì bi vì thiếu ý chí ngay lành. Ví d mt người đi ăn cp đ nuôi người nghèo: ý đnh qu tht là tt nhưng ý chí thì li không ngay lành. Vì thế  không th nào bin minh mt hành vi xu cho dù làm vi ý đnh tt,như thánh Phaolô đã viết trong thư gi giáo đoàn Rôma: “Nhng ai nói rng, chúng ta hãy làm điu d đi, đ nh đó mà được điu lành,thì h s b kết ti đích đáng” (Rm 3,8). Mt ý chí ngay lành đi kèm vi ý đnh tt khi nào ý chí hòa hp ý Chúa, vì thế mi ngày chúng ta cu xin Thiên Chúa rng: “xin cho ý Cha th hin dưới đt cũng như trên tri”. Điu này cũng được thánh vnh nhc đến: “Ly Chúa, con vui thích làm theo thánh ý Ngài” (Tv 39,9). Đó là lý do vì sao Chúa dy “Ngươi hãy mến Chúa vi tt c linh hn”, vì trong Kinh thánh, linh hn thường ám ch ý chí, chng hn như thư Hípri  (10,38)viết rng: “Người công chính ca Ta nh lòng tin s được sng; nhưng nếu người y b cuc, thì hn làm cho linh hn Ta(nghĩa là ý mun)bt bình”.

3/ Tuy nhiên, có lúc có ý đnh tt và ý chí ngay lành nhưng người ta li phm ti trong tư tưởng. Vì thế chúng ta cn hiến dâng tt c mi tư tưởng cho Thiên Chúa, như thánh Phalô tông đ đã nói: “Chúng tôi bt mi tư tưởng phi đu hàng đ đi ti ch vâng phc Đc Ki-tô” (2 Cr 10,5). Tht vy, nhiu người phm ti không do hành đng, nhưng phm ti trong tư tưởng, nghĩa là thường thích tưởng nghĩ v ti. Nhm ti nhng k y,  ngôn s Isaia đã nói: “Hãy loi b s gian ác ra khi tư tưởng các ngươi” (Is 1,16). Cũng có nhiu người không chp nhn đc tin bi vì h quá cy da vào s khôn ngoan ca chính mình; h không dâng tinh thn ca mình cho Thiên Chúa. Nhng li sau đây ca sách Châm ngôn nhm đến h: “Ch h cy da vào s khôn ngoan ca con” (Cn 3,5).

4/ Nhưng dâng hiến ý đnh, ý mun, tư tưởng thì chưa đ; cn phi dâng hiến cho Thiên Chúa tt c kh năng và sc lc ca mình na. Vnh gia đã thưa vi Chúa : “Vì Chúa, con s gi gìn sc lc ca con” (Tv 58, 10). Tht vy,  có người s dng sc lc ca mình đ phm ti, đó là cách h phô bày năng lc ca mình. Chng li nhng k như vy, ngôn s Isaia nói rng: “Khn thay nhng anh hùng tu lượng, nhng tay vô đch ngh pha chế rượu nng đ say sưa” (Is 5,22). Có k khác thay vì dùng sc mnh ca mình đ giúp người thân cn, thì li th hin uy lc và sc mnh ca mình đ làm hi tha nhân. Sách Châm ngôn đã nhn nh: “Hãy ci trói cho k vô ti b dn đến ch chết, và đng ngng gii thoát  nhng ai đang b sa ngã” (Cn 24,11).

Vì vy, đ yêu mến Thiên Chúa, chúng ta phi dâng hiến  Ngài tt c bn điu: ý đnh, ý chí, tư tưởng và sc lc.