Năm đức tin với thánh Tôma, Bài 30:

Yêu thương người thân cận

Sau nhp đ v điu răn “mến Chúa”, thánh Tôma bước sáng điu “yêu người”. Bài hôm nay gm ba mc chính: 1/ Bn lý do đ yêu thương người thân cn. 2/ Ý nghĩa ca lnh truyn yêu thương người thân cn “như chính mình”. 3/ Năm lý do đ tha th cho k thù

ĐIU 2

Yêu thương người thân cn

Khi được cht vn v điu răn nào quan trng nht, Đc Giêsu đã đưa ra hai câu tr li cho mt câu hi. Câu tr li th nht là: “Ngươi phi yêu mến Đc Chúa, Thiên Chúa ca ngươi,” mà chúng ta va mi bàn. Câu tr li th hai là: “và người phi yêu mến người thân cn như chính mình.” Ai gi được c hai điu thì đã chu toàn tt c l lut. Thánh Phaolô tông đ cũng đã nói: “Yêu thương là chu toàn L lut” (Rm 13,10).

I. Bn lý do đ yêu thương người thân cn

Có bn lý do đ yêu thương người thân cn:

1/ Lòng yêu mến Thiên Chúa và lòng yêu mến Đc Kitô

Lý do th nht là lòng yêu mến Chúa, bi vì như thánh Gioan đã nói: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà li ghét anh em mình, người y là k nói di” (1 Ga 4,20). Tht vy, nếu ai nói rng “tôi yêu mến anh”, nhưng li ghét con cái và thân hu ca người mình yêu mến thì k y đang di lòng. Tt c tín hu chúng ta đu là nhng con cái Chúa và là ch th ca Đc Kitô. Thánh Phaolô tông đ nói rng: “Anh em là thân th ca Đc Ki-tô, và mi người là mt b phn” (1 Cr 12,27). Vì vy, ai mà ghét người thân cn thì không th nói là yêu mến Thiên Chúa.

2/ Vì Đc Kitô đã truyn lnh

Lý do th hai đ yêu mến người thân cn là vì nó là lnh truyn ca Chúa. Tht vy, trước khi t bit các tông đ, Đc Giêsu đã nhn mnh vi h rng đây là mnh lnh cao quý nht: “Đây là điu răn ca Thy: anh em hãy yêu thương nhau như Thy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Do đó nếu ai ghét người thân cn thì h không tuân th các điu răn ca Chúa; đi li, yêu mến người thân cn là du hiu chng tvic tuân th lut ca Chúa. Qu vy, Chúa đã vi các tông đ: “Mi người s nhn biết anh em là môn đ ca Thy đim này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Chúa không nói rng: người ta s nhn biết anh em là môn đ nếu anh em cho k chết sng li hay là làm phép gì khác; nhưng ch có mt du hiu cho thy anh em là nhng môn đ ca Thy, đó là: “anh em có lòng yêu thương nhau.” Thánh Gioan đã hiu rõ điu đó khi viết: “Chúng ta biết rng: chúng ta đã t cõi chết bước vào cõi sng” (1 Ga 3,14). Ti sao vy? “Vì chúng ta yêu thương anh em. K không yêu thương, thì li trong s chết.”

3/ Vì có chung bn tính loài người

Lý do th ba khiến chúng ta yêu thương người thân cn là vì chúng ta có cùng chung bn tính, như sách Hun ca (13,19) đã dy: “Mi đng vt đu yêu quý đng loi ca mình”. Vì tt c con người đu ging nhau v bn tính cho nên h phi yêu thương nhau. Vì vy, h ai ghét người thân cn thì không nhng trái nghch vi lut ca Chúa, mà trái nghch lut thiên nhiên na [1].

4/ Vì được chia s vào các li ích do tình yêu mang li

Lý do th tư thúc đy yêu thương người thân cn là nhng li ích do tình yêu mang li. Nh đc ái, tt c mi thin ích ca người này tr nênhu ích cho người kia. Tht vy, đc ái kết hp tt c mi tín hu thành mt Giáo hi, và đt tt c mi s làm ca chung. Đó cũng là điu khiến cho vnh gia tht lên: “Con chia s vi mi người kính s Chúa và nhng ai tuân gi hun lnh Ngài” (Tv 118, 63).

II. Tiêu chun yêu thương người thân cn

Điu răn th hai ca l lut là “hãy yêu thương người thân cn như chính mình”. Chúng ta đã bàn v ý nghĩa ca người thân cn mà ta phi yêu thương; bây gi phi xét đến phi yêu thương như thế nào. Chúa đã dy: “hãy yêu thương như chính mình”. V điu này, có năm đim mà chúng ta phi thi hành trong vic yêu thương người thân cn.

1/ Yêu người vì người, ch không vì ta

Điu th nht là chúng ta phi yêu thương người thân cncách chân tht như chính chúng ta vy. Điu này có nghĩa là chúng ta yêu thương h vì h ch không phi vì ta. Đ hiu rõ hơn, nên ghi nhn rng có ba th tình yêu; nhưng hai th tình đu tiên không chân tht, mà ch cái tình th ba mi chân tht.

Tình yêu th nht mang tính v li, như sách Hun ca đã viết: “Có người là bn khi đng bàn vi con, nhưng ngày con gp nn, nó chng còn là bn na” (Hc 6,10). Tình yêu này không chân tht, bi vì không còn li ích thì tình yêu cũng tan rã. Trong tình yêu như vy, thì chúng ta không mong ước điu tt lành cho người thân cn, mà đúng hơn, chúng ta ch mong mun nơi h mt điu gì li ích cho bn thân.

Loi tình yêu th hai mang đng lc là s thích thú, và vì thế cũng không chân tht, bi vì khi nào hết thích thú thì tình yêu cũng chm dt.Nơi loi tình yêu này, chúng ta không mong mun điu tt cho người thân cn, nhưng mà chúng ta ch mong mun điu tt đó cho bn thân mình.

Loi tình yêu th ba ly đng lc là nhân đc. Ch có loi yêu thương này mi là chân tht, bi vì chúng ta yêu người thân cn vì li ích ca h, ch không phi vì li ích ca bn thân ta.

2/ Yêu thương có th t

Đim th hai phi gi là phi yêu thương có trt t. Có nghĩa là chúng ta không được yêu mến h hơn hoc ngang bng Thiên Chúa, nhưng yêu mến h hp theo ý Chúa, cũng ging như khi yêu mến chính mình. Thiên Chúa đã dy chúng ta yêu thương có th t (Dc 2,4). Th t này được Chúa Giêsu đ cp trong Tin Mng: “Ai yêu cha yêu m hơn Thy, thì không xng vi Thy. Ai yêu con trai con gái hơn Thy, thì không xng vi Thy” (Mt 10,37).

3/ Tình yêu hu hiu

Đim th ba là chúng ta phi yêu người thân cn bng hành đng c th. Tht vy, khi yêu mến bn thân, thì ta n lc tìm kiếm nhng cái gì cn thiết và tránh xa nhng s d. Bn cũng phi thc hành điu tương t vi người thân cn, như thánh Gioan đã dy: “Hi các con, chúng ta đng yêu thương nơi đu môi chót lưỡi, nhưng phi yêu thương cách chân tht và bng vic làm” (1 Ga 3,18). Dĩ nhiên, tht là tráo tr khi k nào nói “tôi yêu anh” ngoài ming mà trong lòng li tìm cách làm hi h! Chính hng người y mà vnh gia đã nói (27,3): “Ming thì nhng nói bình an, mà lòng thâm đc ch toan hi người”. Thánh Phaolô tông đ cũng đã cnh báo: “Lòng bác ái không được gi hình gi b” (Rm 12,9).

4/ Kiên nhn, lúc gp nghch cnh cũng như khi thnh vượng

Đim th tư là chúng ta phi kiên nhn khi yêu người thân cn, cũng ging như bn kiên nhn khi yêu chính mình vy. Chúng ta đc thy trong sách Châm ngôn (17,17): “Bè bn thương nhau mi thi mi lúc, vào ngày hon nn h t ra làanh em” (Cn 17,17). Điu đó có nghĩa là cn bày t tình yêu vào lúc gp nghch cnh cũng như lúc thnh vượng; hơn thế na, như va Kinh thánh va nhc, chính lúc hon nn mà người ta nhn biết mt người bn chân tht.

Nên biết là có hai nhân đc giúp duy trì tình bng hu. Th nht là s kiên nhn, bi vì “K hay gây g khiến cãi c bùng lên”, như sách Châm ngôn (26,21) đã nói. Th hai là lòng khiêm tn.Khiêm tn sinh ra kiên nhn, bi vì “T mãn t kiêu luôn gây ra cãi c” (Cn 13,10). Tht vy, k nào nghĩ mình ln lao và xem thường người khác thì không th nào chu đng nhng thiếu sót ca h.

5/ Yêu vi mi tình thánh thin

Đim th năm là chúng ta phi yêu thương người thân cn vi tình yêu ngay chính và thánh thin, nghĩa là phi loi tr ti li; bi vì ngay c đi vi bn thân,ta cũng không th nào yêu mình đến ni làm mt tình nghĩa vi Thiên Chúa. Vì vy, Chúa Giêsu đã mi gi : “Các con hãy li trong tình yêu ca Thy” (Ga 15,9). Sách Hun ca cũng nói đến th tình yêu u qua li khuyên ca Đc Khôn ngoan: “Tôi là người m ca tình yêu xinh đp” (Hc 24,24).

Hãy yêu thương người thân cn như chính mình.” Nhng người Do Thái và Pharisêu đã hiu lnh truyn này cách lch lc; h cho rng Thiên Chúa truyn hãy yêu thương bn hu và ghét b k thù. Vì thế, đi vi h, “người thân cn” là nhng bn bè. Nhưng Đc Giêsu đã ch trích li gii thích y khi nói: “Hãy yêu k thù và làm điu thin cho nhng k ngược đãi anh em” (Mt 5,44).

Cn biết rng, ai ghét anh em mình thì không được ơn cu đ, như thánh Gioan viết: “Ai ghét anh em mình, thì vn còn trong bóng ti” (1 Ga 2,9). Tuy nhiên, có người đã phn bác câu nói này bng cách trưng dn nhng câu Kinh thánh nói ngược li. Thánh vnh cho thy rng các thánh cũng ghét vài hng người nào đó: “Ly Chúa, con ghét chúng, ghét cay ghét đng” (Tv 138,22). Còn Chúa Giêsu cũng bo rng: “Ai đến vi tôi mà không ghét cha m, v con, anh em, ch em, và c mng sng mình na, thì không th làm môn đ tôi được” (Lc 14,26).

Trong hoàn cnh này, cn phi ly gương mu hành đng nơi các vic làm ca Chúa Giêsu. Thế mà Thiên Chúa va yêu li va ghét. Tht vy, cn lưu ý rng nơibt c người nào cũng có hai khía cnh, đó là: bn tính là điu tt, và ti li là điu xu. Dĩ nhiên là cn phi yêu bn tính con người và cn phi ghét ti ca h. Vì thế nếu ta mun cho ai đó xung ha ngc thì đó là ghét bn tính; ngược li, nếu ta mun điu tt cho ai thì hn là phi gm ghét ti li nơi h. Vnh gia thưa vi Chúa rng: “Chúa gm ghê phường gio quyt” (Tv 5,7), và sách Khôn ngoan cũng thưa vi Chúa: “Ly Chúa, Ngài yêu thương mi vt tn ti trên mt đt, và nếu như Ngài không cho hin hu, làm sao nó có th được duy trì?” (Kn 11,25). Vì vy, hãy xem Thiên Chúa yêu thương và chê ghét cái gì: Người yêu thương bn tính và ghét b ti li.

Tuy nhiên, theo gương Chúa, đôi khi chúng ta có th mun mt điu gì xu đ được mt điu tt hơn; thm chí vài người có th làm mt điu xu đ đt được điu tt hơn, (chng hn như các nhà giáo dc, các quan tòa). Ngoài ra, cũng nên biết rng đôi khi mt người làm điu xu mà không phm ti, đó là khi làm mt điu xu nhưng mà vn mun điu tt. Chính Thiên Chúa cũng cư x như vy, chng hn như mt người nào đó b ngã bnh và đã hi ci, còn khi khe mnh thì anh ta li phm ti. Cũng tương t như vy, khi mt người gp hon nn thì h li hoán ci và tr nên tt, còn khi thnh vượng thì li làm điu xu, như ngôn s Isaia đã nói: “S th thách giúp cho bn hiu được điu đã nói vi bn” (Is 28,19). Mt cách tương t như vy, (bn không phm ti) nếu bn mun s chết ca bo vươngđang phá hoi Giáo hi: bn mun s tt lành cho Giáo hi ch không phi cái chết ca bo vương Vì thế, sách Macabê đã nói: “Xin chúc tng Thiên Chúa chúng ta vì mi vic đã làm: Người đã trng tr quân vô đo ” (2 Mcb 1,17). Tt c chúng ta không nhng phi mun hình pht y mà còn mun thy nó thc hin na. Tht vy, hành quyết các phm nhân khi có lý do chính đáng thì không phi là ti; bi vì như thánh Phaolô đã viết (Rm 13,4), h hành đng như vy như là công c ca Thiên Chúa và h làm điu bác ái; tht vy, nếu hình pht đôi khi có mc đích là trng tr nhưng đôi khi nó cũng nhm đt được mt mc tiêu tt hơn và thn linh. Tht vy, điu thin ca c mt cng đng thì quý hơn mng sng ca mt cá nhân. Tuy nhiên, cn lưu ý rng, không mun điu xu mà thôi thì chưa đ; cn phi mun điu tt nha, nghĩa là mun cho ti nhân ci thin và mun cho y được s sng vĩnh cu. Ta có th mun điu tt cho người khác bng hai cách: mt là mun mt cách tng quát, bi vì h là mt th to ca Thiên Chúa và có kh năng thông d vào s sng đi đi; hai là mun mt cách đc thù, xét vì h là mt người bn hu hoc đng hành. Không được phép loi tr ai ra khi tình yêu ph quát; tht vy, mi người phi cu nguyn tt c mi người và giúp đ bt c ai đang lâm cnh túng qun. Nhưng bn không buc phi đi x thân tình vi tt c mi người, đng k khi h đến xin tha th: lúc y h tr thành người bn, và nếu ta xua đui h thì ta s t ra ghét b người bn. Vì vy, Chúa Giêsu đã dy: Nếu anh em tha li cho người ta, thì Cha anh em trên tri cũng s tha th cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha th cho người ta, thì Cha anh em cũng s không tha li cho anh em” (Mt 6, 14-15). Và trong kinh Ly Cha, Người dy chúng ta cu xin: “Xin Cha tha n cho chúng con, như chúng con cũng tha cho nhng người mc n chúng con” (Mt 6,12).

III. Nhng lý do yêu thương k thù

Hãy yêu người thân cn như chính mình.” Như va nói, nếu bn không tha th cho k đến xin tha thì bn s mc ti; còn nếu bn xích li gn h thì tuy không buc nhưng bn đã làm mt hàn vi hoàn thin ca đc ái. Có nhiu lý do khiến bn xích li gn k xúc phm đến mình.

1/ Duy trì phm giá làm con cái Chúa

Lý do th nht là gi được phm giá ca mình. Các th phm giákhác nhau được biu l qua nhng du hiu khác nhau. Không ai được phép b các du hiu ca phm giá ca mình. Phm giácao quý nht ca con người là được làm con cái Thiên Chúa, và du hiu ca phm giá này là yêu thương k thù, như Chúa Giêsu đã nói: “Hãy yêu k thù và cu nguyn cho nhng k ngược đãi anh em. Như vy, anh em mi được tr nên con cái ca Cha anh em, Đng ng trên tri.” (Mt 5, 44-45). Bi l, nếu ch yêu bn hu mà thôi thì không phi là du hiu ca con cái Chúa, xét vì các k thâu thuế và ti li cũng làm như vy (xc. Mt 5,46).

2/ Chiến thng s d bng s thin

Lý do th hai đ tha th cho k xúc phm là đt được chiến thng; đây là điu mà hết mi người đu ước mong. Vì vy, hoc là bn dùng s tt lành ca mình đ thu hút k đã xúc phm, như thế là bn thng; hoc là bn đ người khác lôi kéo vào vòng thù ghét, và thế là bn đã thua. Thế nhưng thánh Phaolô đã nói: “Đng đ cho s ác thng được mình, nhưng hãy ly thin mà thng ác” (Rm 12,21).

3/ Biến k thù thành bn

Lý do th ba đ tha th là đt được nhiu mi li ích. Tht vy, nh tha th mà bn có được thêm bn bè, như thánh Phaolô đã nói: “Nếu k thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó ung. Làm như vy, ngươi s cht than hng lên đu nó” (Rm 12,20). Thánh Augustinônhn xét: “Không có phương thế nào tt hơn đ khêu gi lên tình yêu cho bng đi bước trước trong tình yêu. Bi vì người ta có th khước t bc l tình yêu t phát, nhưng th hi có ai chai lì đến ni dám khước t đáp li tình yêu đã được trao?”. Mt cách tương t như thế, sách Hun ca nói: “Không gì đi ly được mt người bn trung thành” (Hc 6,15). Còn sách Châm ngôn thì khng đnh: “Nếuai đp lòng Chúathì Ngài khiến c quân thù cũng làm hoà vi k y” (Cn 16,7).

4/ Chúa s nhm li cu

Lý do th bn đ tha th là nh thế nhng li cu nguyn ca bn được Thiên Chúa d chp nhn hơn. V điu này, khi chú gii đon văn Giêrêmia (15,1): “Cho dù Môsê và Samuel có đng trước nhan Ta”, thì thánh Grêgôriôviết: Ông Giêrêmia nhc đến hai v thánh này bi vì các ngài chuyn cu cho k thù. Đc Giêsu cũng cu nguyn như vy: “Ly Cha, xin Cha tha cho h” (Lc 23,34). Và thánh Stêphanô đã cu nguyn cho k thù và đem li li ích ln lao cho Giáo hi, đó là ơn hoán hoán ci ông Phaolô.

5/ Chúa s tha th cho chúng ta

Lý do th năm là được gii thoát khi ti li, là mt hng ân mà ta phi mong ước hơn hết. Tht vy, đôi khi chúng ta phm ti và không mun tìm kiếm Thiên Chúa na. Vì vy, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta v vi Ngài bng s đau m, hoc bng cách thc nào tương t, như sách Hôsê đã nói: “Vì thế, Ta s ly gai góc đ chn đường ca nó” (Hs 2,5). Thiên Chúa đã lôi kéo ông Phaolô bng đường li y. Thánh vnh 118 (câu 176) nói rng: “Con phiêu bt ta h chiên lc li,xin kiếm tìm tôi t Ngài đây”, và sách Dim ca (1,3): “Xin lôi kéo con v vi Chúa” . Chúng ta s xin được điu y nếu chúng ta lôi kéo k thù v vi mình, trước hết bng cách tha th cho h, vì như Chúa đã nói: “Anh em đong bng đu nào thì s được nhn li bng đu y” (Lc 6,36), và: “Anh em hãy tha th, thì s được Thiên Chúa th tha” (Lc 6,37), ri Chúa nói: “Phúc thay ai xót thương người, vì h s được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7). Bi l, không có lòng xót thương nào ln hơn là tha th cho mt người đã xúc phm.

 

(daminhvn.net)

MONDAY, 06 MAY 2013 09:15


[1] Natural law có th dch là: lut thiên nhiên, lut t nhiên, lut theo bn tính

 


Mục Lục Năm Đức Tin