Năm Đức Tin Với Thánh Tôma (Bài 49): Chú Giải Kinh Tin Kính Đại Kết (4)

Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP. (daminhvn.net)

Bài hôm nay kết thúc lot bài trình bày Bn gii thích đi kết kinh Tin kính công đng Constantinopolis, gm nhng tiết còn li ca phn th ba: 2/ Hi thánh duy nht, thánh thin, công giáo và tông truyn. 3/ Mt phép ra đ tha ti. 4/ Người chết sng li và s sng đi sau.

-----------

PHN III. CHÚNG TÔI TIN KÍNH THÁNH THN

Tiết 2: Hi thánh duy nht, thánh thin, công giáo và tông truyn

A. Thách đ

Vic tuyên xưng ơn cu ri ca đc Kitô được ban trong Hi thánh gp nhiu thách đ trong thi bui hôm nay:

+ có nhng người mun đi tìm đc Kitô ngoài Giáo hi;

+ có người tuy mun thuc v Hi thánh nhưng h không th chp nhn nhng lut l mà giáo quyn đt ra;

+ có nhng phong trào đc sng không chp nhn bt c hình thc quyn bính nào trong Hi thánh. S chia r gia các Kitô hu cũng làm gim uy tín ca Giáo hi rt nhiu.

B. Ý nghĩa

Đc tin v Hi thánh được gn lin vi li tuyên xưng v Chúa Thánh Thn, nhm nêu bt s l thuc ca Hi thánh vào tác đng ca Thánh Thn. Bn kinh Tin kính ca công đng Constantinopolis cha đng li tuyên xưng phong phú v Hi thánh nht so vi các tín biu khác. Hi thánh được tuyên xưng là “mt” đng trước bao nhiêu chia r vào hi thế k IV; s thánh thin ca Hi thánh da trên s kin nn tng là Hi thánh thuc v Thiên Chúa chí thánh; Hi thánh gi là công giáo là ơn ca Chúa ban cho hết mi người bt k thuc sc dân, chng tc ngôn ng nào; còn tính cách tông truyn đòi hi Hi thánh phi trung thành vi mu mc Phúc âm mà các thánh tông đ đã rao ging.

Tân ước đã nói rt nhiu v Hi thánh, cách riêng trong mi liên h vi Thiên Chúa: Hi thánh là chi th ca đc Kitô, nghĩa là thông d vào sc sng mi ca Đng Phc sinh; Hi thánh là Dân mi được Chúa chn, hàng tư tế vương gi, dân tc thánh (1 Pr 2,9) đ loan báo và làm chng cho Nước tri gia nhân loi. Hi thánh là mt s thông hip ha theo s thông hip gia Ba Ngôi Thiên Chúa, hp nht trong s đa dng ca các ngôi v.

C. Trong thi đi hôm nay

Hi thánh. Hi thánh là cng đoàn nhng người thông hip vi đc Kitô và trong Ngài, thông hip vi nhau. Mi người gia nhp cng đoàn y nh lòng tin vào đc Kitô và lĩnh bí tích ra ti. Cng đng y được nuôi dưỡng bng Li và Mình ca đc Kitô, được gi làm chng và phc v Tin mng. Xét vì là mt cng đng hin din trong lch s loài người đã không thiếu ln sai sót ơn gi ca mình, Hi thánh được Chúa liên l nhc nh, và tăng sc đ canh tân đi sng. Thc ra, có nhng li hiu khác nhau v tính cách thánh thin và yếu đui ca Hi thánh: truyn thng bên Đông phương nhìn Hi thánh trong mu nhim ca Thiên Chúa, nên không mun nghe nói đến nhng khiếm khuyết ca Hi thánh; còn Tây phương thì quen duy trì s đi chi gia đc tin v mu nhim Hi thánh vi thc ti lch s ca cng đng con người.

Hi thánh là mt, bi vì thuc v mt Chúa, mt đc tin, mt phép ra, mt Phúc âm. S duy nht ca Hi thánh không có nghĩa là đng nht nhưng là s kết t hu cơ ca các Giáo hi đa phương vi nhng phong phú đa dng ca chúng. Giáo hi là thánh vì có Thánh Thn ng trong đó cũng như vì lòng trung tín ca Chúa đi vi Dân ca Ngài s không đ cho sa ngã dướquyn lc ác thn; tuy gm nên bi nhng con người ti li, nhưng mi ln lng nghe li Chúa, c hành bí tích, Giáo hi được Chúa chiếm ng và thanh ty cho nên sch.

Giáo hi là công giáo (catholica) bi vì đc Kitô, đy tràn ân sng và chân lý, hin din trong mi Giáo hi đa phương, và thúc đy nó thông hip vi hết mi Giáo hi trên hoàn cu. Tính cách vũ hoàn đó vượt lên trên mi biên cương ca chng tc và quc gia, tuy bao trùm hết nhng nét phong phú ca các truyn thng văn hóa. Giáo hi là tông truyn vì liên tc vi các tông đ trong s mng rao ging, phng t, chng tá.

V tính cách tông truyn, trong lãnh vc đi kết, có nhng Giáo hi nhn mnh ti s liên tc v giáo hun ca các tông đ; có nhng Giáo hi (thí d Công giáo và Chính thng) còn đòi hi thêm s kế truyn v chc thánh na.

Tiết 3: Mt phép ra đ tha ti

A. Thách đ

Mc dù tuyên xưng ch có mt phép ra, nhưng các Giáo hi Kitô chưa có th c hành chung bí tích thánh ty, hoc không nhìn nhn vic c hành trong các Giáo hi khác, hoc không nht thng vi nhau v vic ra ti cho các em bé. Mt thách đ khác là phi chăng Thánh Thn Chúa ch ban ơn tha ti qua bí tích ra ti mà thôi.

B. Ý nghĩa

Kinh Tin kính dùng đng t “tuyên xưng” (confitemur, homologoumen) khi nói v phép ra, khác vi đng t “tin kính” (credimus in .. dành cho Ba ngôi Thiên Chúa). Kinh tin kính ch nhc ti mt bí tích, vì vào thi nguyên thy, nó được coi là quan trng nht trong vic con người bước t tình trng  ti li sang cuc sng mi. Dĩ nhiên vào thi Giáo  hi nguyên thy cũng đã có bí tích thng hi đ tha ti, nhưng bí tích này được coi như lp li s ci hoán đã bt đu nơi phép ra ti.

Tân ước nói ti bí tích ra ti không phi ch dưới khía cnh tha ti mà thôi. Bí tích này còn đưa con người tham d vào cái chết và phc sinh ca đc Kitô (Rm 6,1-11; Cl 2,11-12), mc ly đc Kitô (Gl 3,27), được canh tân trong Thánh Thn (Tt 3,5).

C. Trong thi đi hôm nay

1) Mt phép ra. Ngoài nhng tương quan vi Ba ngôi Thiên Chúa, phép ra còn đưa con người vào Giáo hi. Do đó mà có s liên h mt thiết gia mt phép ra vi mt Giáo hi. S khó khăn mà nhiu người Kitô hu cm thy hin nay là tuy h được ra ti nhưng h không cm thy tha thiết my vi Giáo hi.

2) Đ tha ti. Phép ra ch là bước đu tiên đưa con người t ti li và tăm ti bước sang s sng mi, mt s sng cn được phát trin mãi. Trong cuc đi thoi đi kết có nhng vn đ sau đây được nêu lên:

a) truyn thng lâu đi ca các Giáo hi Đông phương và Tây phương gn lin ba bí tích Ra ti, Thêm sc và Thánh th như toàn b ca tiến trình khai tâm vào đc tin; tuy nhiên, nhiu Giáo hi Tây phương c hành thánh ty tách ri khi hai bí tích kia.

b) vn đ ra ti cho nhi đng: có nhng Giáo hi không chp nhn ra ti cho tr em vì chúng chưa có th bày t lòng tin đón nhn ơn cu ri; tuy nhiên nhng Giáo hi thc hành vic ra ti cho các em thì lp lun rng ơn thánh cu ri ca Chúa đi trước và vượt lên trên c s đón nhn v phía con người.

c) vic tha ti được hiu như thế nào? đây là cuc tranh lun v s công-chính-hóa bên Tây phương t Lutero. - Cho dù hiu thế nào đi na, ta không th ph nhn nhng giáo hun ca Tân ước v hu qu ca bí tích ra ti, nh đó con người được tái sinh trong Thánh Thn, do đó cn sng cuc đi mi theo Thánh thn hướng dn.

Tiết 4: Tôi trông đi k chết sng li và s sng đi sau

A. Thách đ

Li tuyên xưng cui cùng ca kinh Tin kính nói v nim hy vng ca người Kitô hu vào mt tương lai vượt lên trên nhng biến thiên ca lch s. Nim hy vng này gp nhng thách đ ca nhng người không tin vào s sng li, cũng như ca bao người hãi hùng trước cái chết hoc trước vin nh ca thế gii b đe da bi nn nhân mãn, ô nhim môi sinh, đói kém.

B. Ý nghĩa

Trong kinh Tin kính, nhng li tuyên xưng v thế gii mai hu cn được móc ni vi phn bàn v đc Kitô, Đng s đến phán xét k sng và k chết. Chúng ta tin rng người chết s sng li nghĩa là tin rng ơn cu ri không phi chnh hưởng ti linh hn mà còn ti c thế gii hu hình vt cht na. Nim tin vào vic người chết s sng li còn l m trong Cu ước, nhưng đã tr thành rõ rt trong Tân ước. Thánh Phaolo đã gn lin s phc sinh ca đc Kitô vi s phc sinh ca chúng ta (1 Cr 15,12 tt), và coi đó như căn bn ca Tin mng.

C. Trong thi đi hôm nay

Đc tin Kitô giáo gn lin vi hy vng: nim hy vng y da trên đc Kitô, nơi Người Thiên Chúa đã thc hin chương trình cu ri dành cho nhân loi và thế gii.

1) Người chết sng li. Nim tin này có nghĩa là tin người chết s nhn lãnh li s sng toàn vn (hn xác), và như vy tin rng Thiên Chúa ha cho con người mt tương lai sau khi chết. Thiên Chúa mun s sng cho tt c mi người. Tuy nhiên, ta cũng không th không đ ý ti nhng đon văn ca Tân ước cnh cáo nguy cơ ca nhng người b lun pht đi đi.

2) S sng trong thế gii s đến. Kinh thánh còn nói ti vic tái to vũ tr: toàn th vũ tr s được canh tân trong nước chung kết ca Thiên Chúa, khi mà các lc lượng ca s d, ti li và s chết b dit tr; Thiên Chúa s là tt c trong mi s.

Các Kitô hu chia s trong mt nim hy vng chung y, và c gng làm chng cho nim hy vng gia thế gii hôm nay. Giáo hi phi tr nên du ch ca s hin din ca nhng thc ti mai hu nh quyn năng ca Thánh Thn: hòa bình, công chính, s hòa gii yêu thương. Nim hy vng đó thúc bách chúng ta dn thân vào trn thế qua vic xây dng mt thế gii nhân đo hơn, tuy không bao gi được đng hóa mt thc ti nhân loi nào vi Vương quc cánh chung ca Thiên Chúa.

 


Mục Lục Năm Đức Tin