Kinh Tin Kính Của Dân Thiên Chúa (2)

(daminhvn.net) ngày 30 Tháng chín 2013

Lm. Giuse Phan Tn Thành, OP.

Ln trước, chúng tôi đã gii thiu lch s và cu trúc kinh Tin kính ca Dân Thiên Chúa, được đc thánh cha Phaolô VI tuyên đc vào ngày 30 tháng 6 năm 1968, đ kết thúc Năm Đc tin k nim 1900 năm tun giáo ca hai thánh tông đ Phêrô và Phaolô.

Ni dung gm 30 s: 7 s Dn nhp gii thích lý do ca vic truyên xưng; 23 s tiếp theo là chính các li tuyên xưng. Xét v cu trúc, tuy da trên tư tưởng chính ca tín biu công đng Constantinopolis I (năm 381) nhưng bn kinh xếp đt theo mt cu trúc khác, và thm chí xen thêm nhng li gii thích vào mu nhim Chúa Ba Ngôi và mu nhim Đc Kitô. Da theo nhng ch đ chính, ta có th chia thành tám mc, sau phn nhp đ (s 1-7): Mu nhim Thiên Chúa nht th tam v (s 8-10), Mu nhim đc Kitô (s 11-12), Thánh Linh (s 13), Thánh mu (s 14-15), Ti nguyên t (s 16-18), Hi thánh (s 19-23), Thánh Th (s 24-26), Cánh chung (s 27-30).

Chúng tôi s chia thành hai bài: ln này, nghiên cu nhp đ và Ba ngôi Thiên Chúa (s 1-13), và phn còn li được dành cho bài ti. Nguyên bn tiếng Latinh được đăng trong AAS 60 (1968) 434-445. Bn dch Vit ng được đăng trên Linh mc nguyt san Sacerdos s 81, tháng 8 năm 1968, trang 498-507, vi vài sa đi (cách riêng phân đon, đt ta đ).

Nhp đ (s 1-7).

Lý do ca vic tuyên xưng. Giá tr đo lý ca bn tuyên xưng.

1/ Thiên Chúa Nht v Tam th (s 8-10)

* s 8: Tuyên xưng mt Thiên Chúa trong ba ngôi. (Tín biu Constantinopolis: Thiên Chúa là Cha, Đc Kitô là Ch t, đng bn th vi Cha). Đng To dng (vì là mt hot đng bên ngoài cho nên được quy cho c ba ngôi) muôn vt: hu hình và vô hình (k c các thiên s: công đng Lateranô IV) và mi linh hn con người, thiêng liêng và bt t (công đng Laterano V).

* s 9: Thiên Chúa duy nht theo bn tính nhưng bao gm tt c mi thin ho: Ngài là Hin hu, Tình yêu, khôn t và khôn thu.

* s 10: S nhim xut: Con được sinh ra; Thánh Linh phát xut t Cha và Con.

2/ Đc Kitô (s 11-12)

* s 11: S Nhp th

- Thiên tính ca đc Kitô: Ch t, Con Thiên Chúa, Li Thiên Chúa, cùng mt bn th vi Cha.  

- Nh Người mà muôn vt được to thành (công đng Nixêa)

- Ngôi Li đã làm người (công đng Nixêa) nghĩa là vi mt linh hn và thân xác con người.

- do quyn năng ca Thánh Linh ...: Đc Maria là trinh n và là m (chng li thuyết o thân, ng giáo).

- Đc Kitô có hai bn tính (công đng Ephesô, Calxêđonia, tín biu Athanasiô).

* s 12: Mu nhim Cu chuc

- Đc Kitô cư ng gia chúng ta, mc khi Thiên Chúa cho chúng ta, loan báo và thiết lp Nước Thiên Chúa. Người mc khi Thiên Chúa là Cha, mc khi điu răn mi ca các chân phúc.

- Mu nhim Vượt qua: T nn (chu chết trên thp giá, cu cuc trong máu ca Người). Phc sinh; Lên tri.

- Quang lâm và Chung thm.

3/ Thánh Linh (s 13)

* Tín biu Constantinopolis: Thánh Linh là Chúa, Đng ban s sng, được phng th và tôn vinh vi Cha và Con, Người đã phán dy qua các ngôn s.

* Tác đng ca Thánh Linh trong Hi thánh: Người được phái đến Hi thánh đ soi sáng, thánh hóa, bo v Hi thánh (Hi thánh bt kh hy).

-------------

KINH TIN KÍNH CA DÂN THIÊN CHÚA

Nhp đ

Anh em đáng kính và các con yêu dấu,

1. Với lễ nghi trang trọng này chúng tôi bế mạc năm kỷ niệm 19 thế kỷ cái chết anh hùng của hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, và như thế chúng tôi cũng muốn bế mạc, “Năm Đức Tin” để kính nhớ liệt vị Tông đồ, để chứng tỏ ý chí trung thành không thể nao núng vào kho tàng đc tin (x. 1Tm 6,20) mà các ngài truyền lại cho chúng ta, đồng thời để củng cố ý muốn sống đức tin đó trong giai đoạn lịch sử Giáo Hội đang tri qua đường lữ thứ trần gian.

Những lời cám ơn

2. Chúng tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải cám ơn cách công khai tất cả những người đã hưởng ứng lời kêu gọi của chúng tôi, đã đem lại cho “Năm Đức Tin” sự sung mãn lạ lùng của nó bằng cách đào sâu niềm tin tưởng của chính bn thân vào Lời Thiên Chúa, bằng cách tổ chức những cuộc đoàn thể tuyên xưng đức tin và thực hiện nhân chứng về đời sống Kitô hữu. Với anh em trong hàng Giám mục, và với đoàn thể tín hữu trong Hội thánh Công Giáo, chúng tôi muốn ngỏ lời cám ơn cách riêng và ban phép lành Toà Thánh đặc biệt.

Nhiệm vụ cng c đức tin cho anh em

3. Đng thi, chúng tôi nhận thấy nhiệm vụ phải thi hành sự́nh mà Chúa Kitô đã trao phó cho thánh Phê-rô mà chúng tôi là người kế nghiệp - người rốt nhất xét về công trạng - đó là sự́nh củng cố đức tin nơi các anh em (x. Lc 22,32). Dĩ nhiên chúng tôi ý thực sự́u hèn của chúng tôi, nhưng với tất cả sức mạnh do một sự́nh thông đạt cho chúng tôi, giờ đây chúng tôi, xin tuyên xưng đức tin của chúng tôi, chúng tôi tuyên đọc một kinh Tin Kính, tuy không là tuyên bộ́t tín điều, nhưng lạ̀p lại và quảng diễn Kinh Tin Kính của Công đồng Ni-xê của Thánh truyền bất tử trong Hội Thánh Thiên Chúa, phù hợp với hoàn cảnh ngày nay.

Người thời đại trước vấn đề đức tin

4. Làm như thế là vì chúng tôi nhận thấy nỗi niềm ưu tư hiện đang dằn vặt tâm can con người thời đại trước vấn đề đức tin. Họ không thể thoát ly ảnh hưởng của một thế giới đang bị lung lay tân gốc, trong đó có nhiu xác tín cũng bị đem ra mổ xẻ và tranh luận. Chúng tôi thấy cả những người Công giáo cũng đang say mê mới lạ và đổi thay. Đã̉n Giáo Hội luôn luôn có̉n phận cố́ng nghiên cứu và trình bày, một cách thích hợp với tâm trạng người thời nay, nhng mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mang nặng những hiệu quả cứu độ cho mọi người. Tuy nhiên, phải hết sức thận trọng, trong khi nghiên cứu tìm hiểu, không được vi phạm đến giáo lý tinh truyền của đạo, vì như thế, chỉ sinh hn độn và gây hoang mang cho bao người tín hữu, như kinh nghiệm đã cho biết.

Trách vụ người chú giải

5. Muốn thế, cần phải nhớ̀ng bên kia cái có thể quan sát và kiểm chứng một cách khoa học được, trí khôn mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta có thể hiểu cái thc hu,chứ không ch là s bc l ch quan ca nhng cớu và ca s tiến hoá lương tâm; mặt khác trách vụ của người Chú giải là vừa tôn trọng vừa tìm hiểu và làm sáng tỏ ý nghĩa thật của nguyên văn, chứ không võ đoán đưa ra một nghĩa giả định.

Niềm tin tưởng sắt đá

6. Nhưng, trước hết và trên hết, chúng tôi đặt niềm tin tưởng sắt đá của chúng tôi nơi Chúa Thánh Thần là linh hồn của Giáo Hội, và nơi chính Đức Tin là̀n tảng của đời sống ca Nhiệm thể (Chúa Kitô). Chúng tôi biết các tâm hồn đang mong chờ vị đại diện của Chúa Kitô lên tiếng, và trong nhiều dịp chúng tôi đã đáp ứng lòng mong đợi đó. Thế nhưng hôm nay là cợi đặc biệt để nói lên một lời trang trng hơn.

Nhân danh toàn thể Dân Chúa

7. Trong ngày được chọn để́ mạc Năm Đức Tin, ngày lễ hai thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, chúng tôi muốn dâng lên Thiên Chúa hằng sống lệ̃t tuyên xưng đức tin của chúng tôi. Và cũng như xưa, tại Cêsarê Philipphê, Tông đồ Phêrô đại diện cho mười hai Tông đồ đã vượt trên dư luận người đời, tuyên xưng Đức Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống, thì nay, người kế vị hèn mọn của Người, chủ chiên của Hi thánh hoàn vũ, xin được phép lên tiếng nhân danh toàn thể Dân Chúa, để làm chứng về chân lý thiên linh đã được uỷ thác cho Hội thánh để truyền bá cho mọi dân tc.

Chúng tôi muốn cho việc tuyên xưng đức tin của chúng tôi được khá đầy đủ và rõ ràng, để đáp ứng đặc biệt với nhu cầu của bao tâm hồn tín hữu cũng như của bao người đang sống trong trên mặt đất, thuộc bất cự́ng đồng tôn giáo nào, đang đi tìm ánh sáng Sự Thật.

Để làm vinh danh Thiên Chúa cực thánh và Đức Kitô Chúa chúng ta, cậy trông vào s phù giúp ca Đức Trinh Nữ Maria và các Thánh Tông đồ Phê-rô và Phao-lô, để mưu ích cho Giáo Hội, nhân danh toàn thể các chủ chăn và tín hu, giờ đây chúng tôi đọc lời tuyên xưng Đức tin, trong nim hip thông tinh thn với tt c các anh em và con cái yêu dấu.

TUYÊN XƯNG ĐC TIN

I. THIÊN CHÚA NHT TH TAM V

8. Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất, là Cha, Con và Thánh Thần, Đấng tạo thành muôn vật, hữu hình như thế giới này, nơi đây chúng ta đang sống đời tạm bợ, và vô hình như các thuần thần cũng gọi là thiên thần (x. Dz.-Sch. 3002) và là Đng to thành linh hồn thiêng liêng và́t tử nơi mỗi người.

9. Chúng tôi tin rng Thiên Chúa duy nhất là mt trong bản thể vô cùng thánh thiện, gm hết mi thin hảo, toàn năng, hiu biết vô tn, quan phòng, có ý mun và tình thương. Thiên Chúa làĐấng hiện hữu, như Ngài đạ̃c khải với Mai-sen (x. Xh 3,14); và Thiên Chúa là Tình Yêu, như thánh tông đồ Gioan dạy (x. 1 Ga 4,8): Hiện Hữu và Tình Yêu hai danh hiệu để chị̉t bn tính khôn t ca Thiên Chúa, Đấng đã khấng tỏ mình ra cho chúng ta, Đấng “ngự trên ánh sáng siêu phàm” (x. 1 Tm 6,16), Đấng ở trên mọi danh hiệu, trên vạn vật và trên mi lý trí thụ tạo. Duy ch Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta biết đúng và biết đầy đủ̀ đời sống Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, cuộc sống mà chúng ta được mời gọi đến chia sẻ, ngay t đời này trong bóng tối đức tin và đời sau trong ánh sáng vĩnh cửu.

Những dây liên lạc hỗ tương đã́u tạo nên Ba Ngôi tự nguyên thuỷ, cũng làm cho Ba ngôi chung một bản tính Thiên Chúa, nói lên đời sống hạnh phúc thân mật của Thiên Chá chí thánh, vượt trên mọi hiểu biết và suy lường của trí khôn loài người (x. Dz-Sch 804). Vì thế chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa nhân lành, bi vì có nhiều tín đồ trên thế giới cùng làm chng cho Thiên Chúa duy nht trước mt loài người mặc dù h không biết đến mầu nhiệm Tam v chí thánh.

10. Còn chúng tôi, chúng tôi tin kính Đức Chúa Cha, Đng đã sinh ra Đức Chúa Con từ trước muôn đi; chúng tôi tin kính Đức Chúa Con là Ngôi Lời Thiên Chúa tự đời đời đã được sinh ra; chúng tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là ngôi v không được to thành, xut phát bi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nhựy, nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, đồng vĩnh cửu, đồng bình đng (x. Dz-SCh 75), chan hoà một cách viên mãn đời sống vinh quang và hạnh phúc bất diệt của Thiên Chúa, vì thế luôn luôn “phải được tôn kính lạ̀t Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi, và Thiên Chúa Ba Ngôi trong một bản thể duy nhất” (Dz-Sch. 75).

II. ĐC KITÔ

11. Chúng tôi tin kính Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. là Con Thiên Chúa. Người là Ngôi Lời, được sinh ra bởi Đức Chúa Cha tự trước muôn đời, đồng bản tính với Đức Chúa Cha (Dz-Sch. 150), nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Người đã nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria do quyn năng Đức Chúa Thánh Thần, và đã làm người: Người bằng Đức Chúa Cha về bản tính Thiên Chúa, Người ở dưới Đức Chúa Cha về bản tính loài người, (x. Dz.-Sch. 76): hai bản tính không trà trn (mt điu không th nào có được) nhưng hp trong một ngôi vị duy nhất.

12. Người “đến cư ng giữa chúng ta ..., tràn đầy ơn thánh và chân lý” (Ga 1,14). Người đã loan báo và thiết lp Nước Thiên Chúa, Người mạc khải Chúa Cha cho chúng ta nơi chính bn thân mình. Người đã truyền cho chúng ta một điu răn mới là yêu thương nhau như Người đã yêu thương chúng ta (x. Ga 15,12). Người dạy chúng ta con đường đi đến Phúc thật của Tin Mừng đó là: tinh thần khó nghèo, hiền từ, kiên nhẫn trong đau kh, khao khát công lý, hay thương xót, tâm hồn trong sạch, ý muốn hoà bình, cam chịu bách hại vì công lý (x. Mt 5,1-10).

Người đã thụ hình dưới thi quan Phongxiô Philatô, như Chiên Thiên Chúa gánh các ti lỗi trần gian (x. Ga 1,29): Người đã chết trên thập giá vì chúng ta, đã mang li cho chúng ta ơn cu đ̀ng máu chuc ti (x. Dt 9,23). Người chịu mai táng trong mồ, đã chi dy ngày thứ ba bi quyền năng ca mình, do s phc sinh Người nâng cao chúng ta lên đ thông dự vào đời sống thần linh, tức là ơn thánh. Người lên trời, t đó Người sẽ li đến trong vinh quang, để phán xét kẻ́ng và kẻ chết, mỗi người tùy theo công trạng ca mình: những ai sống cho tình yêu và tho hiếu vi Thiên Chúa sẽ được hưởng phúc đời đời, những ai khước t Thiên Chúa sẽ bị luận phạt muôn kiếp. Và Nước Người không bao giờ cùng.

III. ĐC CHÚA THÁNH THN

13. Chúng tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự́ng, Người cùng được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, Người được c đến vi chúng ta do Chúa Kitô sống lại và lên trời: Người soi sáng, linh hot, che ch và điu khin Hội thánh, Người thánh hoá các linh hồn miễn là họ không từ chối ơn của Người. Người hành động trong thâm sâu ca linh hn, khiến cho h có thể đáp lại tiếng gọi của Chúa Giêsu “chúng con hãy nên trọn lành như Cha chúng con ở trên trời là Đấng trọn lành” (Mt 5,48).

 


Mục Lục Năm Đức Tin