Năm Đức tin với thánh Tôma (Bài 53): Những Lời Cầu Nguyện Xin Ơn Đức Tin

(daminhvn.net) ngày 12 Tháng mười 2013

Lm. Giuse Phan Tn Thành, OP.

T mt năm qua, chúng ta đã theo dõi các bài hun giáo ca thánh Tôma v kinh Tin kính, kinh Ly Cha, Mười điu răn. Sau đó chúng ta cũng đim qua hai bn chú gii kinh Tin kính trong thế k XX. Đ kết thúc nhng bài hc hi v năm đc tin, chúng tôi xin trích dch vài li cu nguyn xin ơn đc tin.

1. Trước hết là kinh nguyn ca Đc Thánh Cha Phaolô VI đã đc bui tiếp kiến chung ngày 30/10/1968, sau khi đã gii thích ý nghĩa ca vic tuyên xưng đc tin trong bi cnh ca năm đc tin:

Ly Chúa, con tin: con mun tin vào Chúa

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được trn vn, không dè gi; xin cho đc tin thm nhp vào tư tưởng ca con, nhn đnh ca con v nhng công vic ca Chúa và ca loài người.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được t do: nghĩa là vi s tham gia gn bó, chp nhn nhng s khước t và nhng nghĩa v mà đc tin đòi hi, và biu l quyết đnh cao vi nht ca bn thân qua câu nói: “Ly Chúa, con tin vào Chúa”.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được chc chn; chc chn nh nhng bng chng thích hp và nh chng tá ni tâm ca Thánh Linh, chc chn nh ánh sáng trn an ca nó, nh kết lun an hòa ca nó, nh s hp th yên hàn ca nó.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được vng mnh; không s hãi nhng vn đ trái nghch, và đem thêm kinh nghim cho cuc sng khao khát ánh sáng; không s hãi nhng chng đi ca k tranh bin, chng đi, khước t, ph nhn nó; nhưng được kiên cường trong bng chng ca chân lý ca Chúa, đương đu vi s ch trích, được cng c trong s khng đnh liên tc vượt lên nhng khó khăn ca s bin bác nm trong cuc sng trên đi này.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được vui tươi và mang li an bình và hoan h cho tinh thn, khiến nó có kh năng cu nguyn vi Thiên Chúa và giao tiếp vi loài người, ngõ hu chiếu ta hnh phúc ni tâm nơi cuc đàm đo thiên linh hay trn tc.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được năng đng, và mang li cho đc ái nhng lý do chiếu ta đo đc, nh thế nó tr thành tình bn chân tht vi Chúa, và tr nên chng tá liên tc cho Chúa trong các vic làm, trong nhng đau kh, và nuôi dưỡng hy vng đang khi ch đi s mc khi cui cùng.

Ly Chúa, xin cho đc tin ca con được khiêm tn, không t hào vì được lp trên kinh nghim ca tư tưởng hay cm tình ca con, nhưng biết nương ta vào chng tá ca Thánh Linh, và không có bo đm nào tt hơn là ngoan ngoãn vi Truyn thng và vi uy tín ca hun quyn Hi thánh Amen.

2. Kinh nguyn ca chân phúc Charles de Foucauld

            Ly Chúa,

            Xin ban cho con đc tin,

            đc tin chân tht,

            đc tin thc tin,

            đc tin mang Tin mng vào cuc đi ca con:

            đc tin ca k xây dng nhà trên đá

           ch không phi đc tin chết ca k xây trên cát

3. Kinh nguyn ca chân phúc Têrêsa Calcutta

Ly Chúa, con đã gp Chúa ti biết bao nhiêu nơi.

Con đã nghe thy tiếng tim ca Chúa đp gia cnh yên tĩnh ca cánh đng

trong nhà tm ca mt ngôi nhà th trng vng,

trong ý hp tâm đng ca mt cng đoàn nhng người yêu thương nhau,

trong nhng dp hân hoan l hi.

Con đã tìm Chúa nhng nơi y và con thường gp Chúa.

Thế nhưng, con luôn gp Chúa trong đau kh,

trong cnh đau đn kinh khng.

Con đã thy Chúa nơi s chp nhn cao quý

và nơi nim vui khó hiu ca nhng người mà cuc đi b vùi dp vì đau kh.

Nhưng con li không th gp Chúa

trong nhng cái kh bé nh và nhng bc bi tm thường ca con.

Trong ni nhc nhn ca con, con đã đ cho thm kch ca cuc T nn ca Chúa trôi qua vô ích,

và sc sng vui tươi ca cuc Phc sinh ca Chúa đã b bóp nght bi đám mây đen ca nhng li than thân trách phn.

Ly Chúa con tin. Nhưng xin Chúa hãy giúp đc tin ca con.

4. Kinh nguyn ca Đc cha Helder Camara

            Ly Chúa Giêsu,

            cho dù Chúa th thách đc tin ca con,

            đ cho con đi gia đêm ti,

            xóa sch no đường trước mt con,

            cho dù chân con khp khing,   

            nhưng xin hãy làm cho cái nhìn ca con, bình thn, sáng sa,

            tr nên chng tá sng đng

            rng con có Chúa trong con, và con được bình an.

            Cho dù Chúa th thách lòng tin tưởng ca con,

            cho phép không khí tr nên hiếm hoi

            và con có cm tưởng là đt đã lún dưới chân,

            nhưng xin hãy làm cho cái nhìn ca con nhc nh hết mi người rng

            không ai có sc cướp git con ra khi Chúa,

            trong Chúa, chúng con tiến bước, hít th, tn ti.

5. Ly Chúa xin tăng thêm đc tin cho chúng con

            Khi b dn vt bi nghi nan,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Khi rơi vào cnh chán chường tht vng,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Khi thy k ác được thnh vượng còn người lành b đa đày,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Khi chúng con tin vào tin bc, ch không tin vào Chúa,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Khi chúng con không có kh năng đc cuc đi mình dưới ánh sáng Li Chúa,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Khi gp đau kh và chúng con b cám d mun vùng lên chng đi Chúa,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Ly Chúa, đ chúng con có th tin rng Chúa yêu thương chúng con bt chp tt c mi s,

            Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin cho chúng con.

            Xin tăng thêm đc tin ca chúng con!

 

Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin ca chúng con!

Xin cho đc tin giúp chúng con xác tín v tình thương vô biên mà Chúa dành cho mi người chúng con.

Xin cho chúng con ý thc rng Chúa luôn luôn tha th nhng s yếu đui ca chúng con và b qua nhng điu xu mà chúng con đã làm, ngõ hu ban cho chúng con cơ hi làm li cuc đi mi!

Xin tăng thêm đc tin ca chúng con!

Xin giúp chúng con vng tin k c khi nhìn ra xung quanh, chúng con ch thy cnh cơ cc, tranh chp, bo lc, dng dưng, đê tin, ngu xun, vv..

Ly Chúa, chúng con cn tin rng Chúa hin din gia chúng con và lng nghe chúng con k c khi xem ra nhng li cu nguyn ca chúng con không thu đến Chúa.

Xin cho chúng con tin rng mi s đu góp phn vào điu tt ca k nào yêu mến Chúa. Xin giúp chúng con có kh năng đáp li tình yêu ca Chúa.

Xin giúp đc tin bé bng ca chúng con đ sc chuyn núi di non, như Chúa đã ha. Chúng con có biết bao nhiu núi cn chuyn di, mà duy có Chúa mi giúp chúng con được. Nht là núi ca ích k và kiêu căng.

Xin thêm đc tin cho chúng con, ngõ hu chúng con biết phó thác vào Chúa Quan phòng, tin chc rng Chúa không h b rơi chúng con.

Ly Chúa, xin tăng thêm đc tin ca chúng con, đ nhn ra ý nghĩa ca cuc đi, vào lúc xem ra cuc đi vô nghĩa. Xin cho chúng con vng tin vào cuc Phc sinh ca Chúa, và cũng s là cuc phc sinh ca chúng con.

Xin tăng thêm đc tin ca chúng con đ có th đt đến nim hy vng vào mt thế gii tt đp hơn.

Xin cho đc tin thúc đy chúng con yêu mến anh ch em bi vì nhn ra Chúa trong mi người.

Xin phái Thn khí đc tin, đc cy và đc mến xung trên hết mi người, ngõ hu cuc đi chúng con tr thành bài t ơn Chúa, Đng mong ch chúng con mt li đáp tr nh bé ca tình yêu.

Pier Angelo Piai

 


Mục Lục Năm Đức Tin