HÌNH ẢNH KHAI MẠC NĂM THÁNH

“KHUÔN MẶT THƯƠNG XÓT” (Misericordiae vultus)

 TẠI VATICAN, NGÀY 11-4-2015https://farm8.staticflickr.com/7603/17135080565_196294fc17_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8744/16947646610_9dd0f19bdf_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8802/16512768514_c3f83fd7c0_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8790/16949008869_2f15e1e7df_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8734/17109126566_27d71dbb2a_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7640/17133502392_6e7007bf9f_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8786/16512647394_79f4469f31_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8727/16927673997_4bfd9877f5_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8729/16948887039_3e977427fe_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7586/17133500652_e614a6d547_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7694/17133501932_fc4b08349b_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7723/17133621692_8bb0cb71b4_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8693/17133621092_8614835ed0_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8701/17133621802_fa62752ecc_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7649/17134551121_e4edb3f326_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8791/16947647920_23dafe2978_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8799/17135187655_a11042be5b_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8778/16947526420_1301a31610_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7623/17134430821_133a10b1df_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8816/17109125576_1e49dc6614_b.jpg

https://farm8.staticflickr.com/7696/17134430251_0d1b4317d0_b.jpg

https://farm9.staticflickr.com/8783/16947524590_057f1b750c_b.jpg