Member Login
Email:
Password:
Nếu quên và muốn nhận lại password.  xin bấm vào đây
Muốn gia nhập Hội, xin bấm vào đây

Trang Sinh Hoạt Nội Bộ dàng riêng cho những hội viên của Hội Ái Hữu Simon Hoà Ðàlat Hải Ngoại. Những hội viên này là:
- Linh mục đã và đang phục vụ Giáo Phận Ðà Lạt.
- Các Chủng Sinh và cựu Chủng Sinh Simon Hoà Ðàlạt.

Nếu quí cha và quí vị là thành phần trên muốn gia nhập Hội, xin vui lòng ghi danh đầy đủ ở phần Gia Nhập Hội trên. Xin đính kèm sơ qua tiểu sử quí vị như: tên , tên lớp, năm cuối cùng ở Simon Hoà, địa chỉ hiện tại... .
Vì cùng chung một Giáo Phận và chung một Trường nên chúng ta dễ dàng biết nhau.

Nếu quí vị, không thuộc thành phần trên xin vui lòng bỏ qua trang này và tiếp tục xem các trang bổ ích khác, xin đa tạ.