Thánh Phanxicô và Thánh Đôminicô

(daminhvn.net) ngày 07 Tháng mười 2013

Lm. Phan Tn Thành

I. Niên biu

- Cuc đi

- S liu

II. Nhng ngun tài liu nói đến cuc gp g

A. Ngun Phansinh: ba dp gp g

0. Năm 1215. Rôma. Công đng Latêranô IV (?)

1. Năm 1217. Rôma. Gic mơ Đc M can thip. Ngun: Visconti

2. Năm 1218. Assisi (tng hi dòng Phansinh). Ngun: Fioretti

3. Năm 1221. Ti Roma (dinh hng y Hugolinô). Ngun: Celano II.

B. Ngun Đaminh: ln gp duy nht

1. Năm 1217. Rôma. Ngun: Gerard de Frachet

III. Tương đng và d bit

A. Ngun gc khác bit

B. Nhng nét tương đng và nh hưởng h tương

- Thánh Đôminicô được Phansinh hóa: bn di chúc

- Thánh Phanxicô được Đaminh hóa: hc hành

IV. Kết lun

- Nhng bn văn thi danh v tương quan gia hai dòng: Humberto; Catarina Siena; Bênêđictô XVI

- Đo Kười

Hôm nay là l thánh Phanxicô Assisi. V giáo hoàng tiên khi ca dòng Tên đã nhn danh hiu là Phanxicô (ch không phi là Inhaxiô), và mun dành trn ngày hôm nay đ hành hương Assisi. Chúng ta hãy tháp tùng ngài bng cách khác, đó là tìm hiu mi tương quan gia thánh Phanxicô vi thánh Đôminicô, đc bit trong thi gian chun b k nim 800 trăm năm châu phê dòng Anh em Ging thuyết.

Thánh Phanxicô và thánh Đôminicô. Khi nghe hát kinh cu các thánh vào dp l khn dòng, chúng ta nhn thy rng trong hàng ngũ các thánh không t đo, ch có mt trường hp duy nht liên kết hai v thánh vi nhau, đó là “thánh Phanxicô và thánh Đôminicô” (đang khi thánh Inhaxiô Loyola và Phanxicô Xavier thì li tách riêng). Ti sao vy? Hn là phi có lý do gì khác thường, khiến cho nhiu ha sĩ đã cm hng v li cnh hai v thánh t ph gp nhau, ôm nhau. Thế nhưng ngày nay có người đt li vn đ: thc s hai v có bao gi gp nhau lúc sinh thi hay không? Phi chăng là mt chuyn ba đt? Câu hi được đt lên bi vì tác phm đu tiên v tiu s thánh Đôminicô (do cha Giorđanô viết) không h nhc ti biến c này.

Chúng ta hãy c gng tìm hiu vn đ, vi bn đim: 1/ Trước tiên, chúng ta hãy ôn li vài mc đim lch s ca hai v, đ có dp đi chiếu. 2/ Kế đó, chúng ta đi tìm hiu nhng cơ s ca câu chuyn hai v t ph gp nhau. 3/ M rng vn đ: hai v khác nhau ch nào và gp nhau ch nào? 4/ Đ kết lun, chúng ta hãy trưng dn vài đon văn ni tiếng v mi tình keo sơn gia hai v, mà Đo Kười không th nào b qua. (Lưu ý: trong bài này, tên hai v t ph Phanxicô  Đôminicô; còn tên hai dòng là Phansinh  Đaminh, hoc Hèn mn  Ging thuyết).

I. Niên biu

Đ m đu chúng ta hãy ôn li niên biu ca nhng giai đon quan trng nht trong cuc đi và s nghip ca hai v thánh.

Niên biu tiu s

Năm       Thánh Đôminicô                                            Thánh Phanxicô

1170      Sinh ti Caleruega

1181                                                                         Sinh ti Assisi

1202                                                                         B Perugia

1205       Phái b Đan-mch                                         Tiếng gi San Damiano. T b tài sn

1206       Đan vin Prouilhe

1209                                                                         Tòa thánh châu phê Forma vitae anh em hèn mn

1212                                                                         Lp dòng n (cho ch Clara)

1215       Lp cng đoàn Toulouse. D Lateranô IV          Có mt ti công đng Laterano IV?

1216       Đc Honoriô III châu phê dòng

1217       Phân tán anh em                                         Tng hi ln I Porziuncula

1220       Tng hi Bologna                                              

1221       Qua đi ti Bologna (ngày 6/8)                      Viết Regula I; ri Regula II (châu phê 1223)

1224                                                                          Lãnh 5 du thánh La Verna

1226                                                                          Qua đi ti Assisi (ngày 3/10)

1228                                                                          Được Grêgoriô IX  phong thánh (16/7)

1234       Được Gregorio IX  phong thánh (3/7)

Chúng ta nên ghi nhn mt điu quan trng: thánh Đôminicô chào đi và qua đi trước thánh Phanxicô, nhưng thánh Phanxicô được phong thánh trước, vì thế Kinh cu các thánh đt thánh Phanxicô trước thánh Đôminicô.

Va ri là niên biu ca nhng biến c chính ca cuc đi hai v thánh. Trước khi đi vào chi tiết, chúng ta cũng cn biết niên biu ca các ngun tiu s ca hai v.

Năm        Đôminicô                                                     Phanxicô

1228                                                                          Vita s. Francisci I (Thomas de Celano)

1233      Acta canonizationis

1234      Libellus de principiis (Iordanus)

1235      Legenda (Petrus Ferrandi)

1236      Legenda (Constantinus Orvieto)

1246                                                                          Vita s. Francisci II (Thomas de Celano)

1254      Legenda (Humbertus)

1259      Vitae fratrum (Gerald Frachet)

1260                                                                          Legenda maior (Bonaventura)

Nên ghi nhn là tiu s đu tiên ca thánh Phanxicô được viết 2 năm sau khi ngài qua đi (do lnh ca đc giáo hoàng Gregôriô IX). Cun tiu s đu tiên ca thánh Đôminicô được viết 12 năm sau khi t ph qua đi, do li yêu cu ca anh em. Trên đây là nhng văn bn chính thc. Bên cnh đó còn nhiu lưu truyn khác, nht là bên dòng Phansinh, khiến cho tng hi 1266 phi truyn tiêu hy tt c các tài liu viết v t ph, sau khi thánh Bonaventura đã xut bn “chính s”.

II. Cuc gp g hai thánh t ph: ngun tài liu

Bây gi chúng ta đi vào vn đ: hai v t ph có bao gi gp nhau không? Nếu có, thì da vào đâu mà qu quyết?

Cha Guy Bedouelle[1] cho chúng ta biết rng các tài liu đã đt các cuc gp g gia hai v din ra vào ba thi đim khác nhau (ch không hn là ba ln): năm 1217; 1218; 1221. Điu đáng nói là các tài liu này đu phát xut t dòng Phansinh ch không phi ca dòng Đaminh[2].

 1. Người ta có th d hình dung rng hai thánh t ph gp nhau ln đu tiên ti Roma, nhân dp công đng Laterano IV. Hi y cha Đôminicô đến xin đc giáo hoàng Innocentê III châu phê dòng ca mình. Có l Phanxicô cũng có mt đó. Tuy nhiên, đây ch là gi thiết bi vì không có bng chng c th nào hết. Cuc gp g đu tiên được nói đến là vào năm 1217, nghĩa là hi thánh Đaminh tr li Roma ln th hai đ xin châu phê Dòng, sau khi đã hp bàn vi anh em đ chn bn lut thánh Augustinô. Phanxicô cũng đến Rôma vi ý đnh tương t. (Trước đây đc thánh cha đã châu phê lut sng ca Phanxico ri, nhưng theo ý nguyn ca công đng Laterano IV, cn phi chn mt bn lut c).

Cuc gp g ln này bt ngun t anh em Phansinh và được Gerard de Frachet ghi trong Vitae Fratrum (bn dch Vit ng: “Đi sng anh em”, trang 32-33). Chúng ta hãy đc li câu chuyn:

Mt tu sĩ danh giá ca dòng Phansinh, là người tháp tùng lâu năm ca thánh Phanxicô, đã k mt câu chuyn sau đây cho mt s anh em ca chúng ta, và mt trong s h đã gi câu chuyn này ti cha tng quyn Giorđanô - rng khi cha Đôminicô đang Rôma đ xin Thiên Chúa và Đc Giáo hoàng châu phê Dòng ca mình, thì mt đêm kia người đang cu nguyn trong nhà th như thường l, người đã thy mt th kiến: Chúa Giêsu Kitô hin ra, tay cm ba lưỡi đòng toan phóng xung thế gian. Cùng lúc đó Đc M quì gi xin Người t lòng thương xót nhân loi mà Người đã cu chuc và làm du công bình bng lòng thương xót. Nhưng Đc Giesu thưa vi Đc M rng: Chng l M không biết rng thế gian đã phm biết bao nhiu li phm đến Con đó sao? S công bình ca Con không cho phép đ cho s d tiếp tc din ra mà không b trng tr”. By gi Đc M đáp li vi Con ca mình rng: “Con ơi, Con biết hết mi s, Con biết có mt phương thế đ chế ng s cng lòng ca h: M có mt người tôi t trung tín. Hãy gi người này đến thế gian đ công b Li ca Con. Nh đó thế gian s tr v và tìm kiếm Con, Đng Cu đ trn gian. M cũng phái mt người tôi t khác đến đ chung sc làm công tác đó”. Nghe vy Chúa Con thưa vi M ca mình rng: “Vâng, con sn sàng chp thun kế hoch ca M, nhưng xin M cho con thy người mà M đã tuyn chn vào s v quan trng này”. By gi Đc M dâng cha Đôminicô cho Chúa Kitô. Chúa đã thưa vi M rng: Người này s tn tình làm tt nhng điu con đã nói”. Ri Đc M cũng đưa Phanxicô ti, và Chúa cũng nói nhng li tương t. Trong th kiến đó, cha Đôminicô quan sát k lưỡng người đng hành mà mình chưa h quen biết. Hôm sau, khi cha Đôminicô gp thy con người y ti nhà th, người nhn ra ngay và chy đến ôm hôn thân tình ri nói: “Anh chính là người đng bn ca tôi, chúng ta s chung lưng sát cánh vi nhau và s chng thu đch nào thng được chúng ta”. Ri thánh Đôminicô k li th kiến ca mình, và t đó hai người tr nên “mt trái tim mt linh hn trong Chúa” (Cv 4,32), đng thi hai ngài cũng truyn dy các con cái ca mình gi tinh thn huynh đ vi nhau mãi mãi.

Chúng ta nên lưu ý: chuyn này do cha Gerard de Frachet viết li theo li thut ca mt cha dòng Phansinh[3]. Biến c xy ra vào năm 1217, nhưng mãi đến 40 năm sau mi công b. Các ngun s đu tiên ca dòng Đaminh không đ đng đến chuyn này. Mt khác, biến c cũng được k li trong mt ngun Phansinh, đó là bài ging ca Federico Visconti, tng giám mc Pisa (1200-1277). Nhân tin, xin lưu ý là đng ln ln các gic mơ. Chúng ta đang nói đến gic mơ thy Đc M can thip vi Chúa đ phái hai t ph đến thế gian; nó khác vi gic mơ ca đc giáo hoàng Innocente III thy đn th Latêranô (nhà th chánh tòa Rôma) lung lay và có người đng ra đ. Ngun Đaminh (Legenda ca Constantino Orvieto, năm 1245, cap. 17) thì nói người y là thánh Đôminicô, và gic mơ xy ra năm 1215; còn ngun Phansinh (Legenda maior ca Bonaventura, năm 1260, cap.3, n.10) thì nói người y là Phanxicô, và gic mơ xy ra năm 1205. Nghi vn: ngun Đaminh ra đi trước, phi chăng ngun Phansinh chép li?

2. Mt cơ hi gp g th hai din ra tng hi dòng Phansinh, ngày 3 tháng 6 năm 1218 (quy t 5 ngàn tu sĩ) ti Assisi. Biến c này được thut li trong sách Fioretti (chương 53). Thánh Đôminicô cùng vi 7 anh em ca dòng Ging thuyết tham d bui hp, và ngài đã chu n tượng ln bi yêu sách khó nghèo ca thánh Phan-sinh. T sau cuc gp g này, cha Đaminh đã xét li vic gi đc thanh bn trong dòng ca mình, nghĩa là siết cht hơn na, khước t trit đ mi s hu. Tiếc mt điu là sách Fioretti do mt tác gi vô danh viết ra, có l vào gia thế k XIV (nghĩa là mt thế k sau s kin). Tuy nhiên, mt ngun khác ca cha Pier di Giovanni Olivi ghi li li cha Raymond Barrau k rng chính cha Đôminicô đã cho biết Dòng anh em ging thuyết chp nhn khước t s hu tài sn sau khi chng kiến tm gương phó thác vào Chúa Quan phòng ca thánh Phanxicô khi hp anh em Assisi[4].

3. Thi đim gp g th ba là ti Roma, dinh ca hng y Hugolino (tc là v giáo hoàng tương lai Grêgôriô IX), vào khong năm 1221. Câu chuyn này do cha Tôma Celano k li (Vita secunda, chương 109-110). Đ tài cuc trao đi là các tu sĩ ca hai dòng hành kht có nên nhn chc giám mc không. C hai v t ph đu khiêm tn t chi. Chúng ta hãy nghe tác gi đ cao đc khiêm nhường ca hai đng:[5]

(V s khiêm h ca ngài đi vi Thánh Đa Minh và thái đ tương ng ca Thánh Đa Minh, v lòng mến ca hai đng đi vi nhau).

148. Thánh Đa Minh và thánh Phanxicô, hai ngn minh đăng ca thế gii, ngày kia có mt Rôma cùng lúc vi Đc Giám Mc giáo phn Ostia, đng sau này s tr thành Giáo Hoàng. Hai đng đang nói cho nhau nghe nhng li ngt ngào v Chúa, thì Đc Giám Mc lên tiếng: “Trong thi Hi Thánh sơ khai, các ch chăn ca Hi Thánh đu là nhng người nghèo, và đy lòng bác ái yêu thương, ch không háo hc la tham lam. Vy sao ta không la trong hàng ngũ các anh em ca hai v nhng người tri vượt v hc thuyết và đo hnh đ nâng lên làm giám mc và giáo sĩ cao cp?” Lúc y gia hai thánh ny sinh bt đng v vic tr li, không ai mun nói trước, người nào cũng mun nhường cho người kia, thm chí ép buc người kia lên tiếng. C hai đu hơn nhau vì c hai đu hết lòng cung kính nhau. Sau cùng, đc khiêm h chiếm được Phanxicô vì ngài không lên tiếng trước, nhưng đc khiêm h cũng chiếm được Đa Minh, vì s dĩ ngài lên tiếng trước là do khiêm h vâng li.

Vy đng vinh phúc Đa Minh trình Đc Giám Mc: “Kính thưa Đc Cha, nếu hiu đúng thì các anh em ca con đã được nâng lên mt đa v khá cao quý ri, và trong mc đ thm quyn ca con, con s không cho phép h nhn ly mt chc v cao trng nào khác.”

Sau li đáp ngn gn y, đng vinh phúc Phanxicô nghiêng mình trước đc giám mc, thưa rng: “Kính thưa Đc Cha, s dĩ các anh em ca con mang danh là 'hèn mn' chính là đ ngăn nga h đng có tham vng tr thành 'chc sc cao cp'. Tên gi dy cho h li ch đt bng mà đi theo vết chân Chúa Kitô [x.1Pr 2,21] khiêm h. Vic này li cho h được nên cao trng hơn nhiu k khác trước mt các thánh.[x. Kn 3,13] Nếu như Đc Cha mun h sinh nhiu hoa trái trong Hi Thánh ca Chúa, xin Đc Cha gi h li trong đa v y như khi h mi được gi. Xin Đc Cha kéo h tr v đt bng, ngay c khi h không mun. Vì vy con nài xin Đc Cha đng bao gi cho phép nâng h lên chc v giáo phm, nếu không h ch càng cao ngo vì đã nghèo hơn, và do đó mà t ra khinh mn người khác.” Đy là li hai v thánh thưa li.

149. Hi con cái ca các thánh nhân, quí v nói gì đây? Lòng ganh t ghen ghét là bng chng cho thy quí v đã thoái hóa, lòng ham mun chc tước vinh hoa chng t quí v là nhng đa con hoang. Anh em cn xé nhau,[x. Gl 5,15] và xy ra giành git và tranh chp xy ch vì anh em nhiu tham vng. L ra các anh phi chiến đu chng li các thế lc ca bóng ti, mt cuc chiến gian kh chng li các đo binh ca ma qu, thế mà anh em đã quay khí gii chng li nhau. Các đng t ph đy ơn thông hiu đã nhìn nhau trong tình thân ái, mt hướng v np Xá Ti[6].[354] Trái li, con cái ca hai đng li đy lòng đ k, nhìn mt nhau cũng thy khó. Xin hi, thân th s làm gì khi trái tim b phân chia? Chc chn li dy đo đc s sinh hoa trái di dào hơn trên khp hoàn vũ nếu như si dây bác ái liên kết cht ch hơn li ging ca các tôi t Chúa. Tt c nhng gì chúng ta nói hoc ging dy đu tr thành hết sc kh nghi, vì có nhng du hiu hin nhiên cho thy có men hn thù bên trong chúng ta. Tôi biết điu này không liên can đến nhng người tt c hai bên, nhưng liên quan đến nhng thành phn bt ho là nhng k, theo thin ý tôi, cn được loi tr ko người thánh thin b lây nhim.

Cui cùng thì tôi phi nói gì v nhng người ao ước nhng chuyn cao sang? Các v t ph đã đt ti Nước Tri bng con đường khiêm h, ch không phi bng con đường cao vng, nhưng con cái thì li lun qun trong cái vòng danh li và không chu tìm đường v chn thành th dân cư.[x. Tv 107,4] Chúng ta mong được gì? Nếu không đi theo con đường các thánh t ph, chúng ta s không đt ti vinh quang ca các ngài! Xin Chúa cha chúng con cho khi s y! Xin Chúa làm cho các môn đ tr nên khiêm h dưới cánh các v thy khiêm h ca h. Xin làm cho nhng người anh em trong tinh thn biết đi x thân ái vi nhau, và nguyn xin Chúa cho bn được thy đàn con lũ cháu. Nguyn chúc Israel vui hưởng thái bình! [x.Tv 128,6]

(Chương 110. Cách hai đng thánh xin người kia nh đến mình)

150. Nghe hai v tôi t ca Chúa tr li, như đã tường thut trên, Đc Giám Mc giáo phn Ostia cm thy thêm lòng st sng rt nhiu và khi hai v dt li thì ngài không ngt dâng li cm t Thiên Chúa. Lúc hai v ri khi nơi y, đng vinh phúc Đa Minh ng li xin Thánh Phanxicô vui lòng cho mình si dây thng mà v thánh nghèo đang tht ngang lưng. Phanxicô do d; vì lòng khiêm h, ngài t chi không trao điu mà v kia xin vì lòng yêu mến. Cui cùng nhit tình hân hoan ca người xin đã thng, và Thánh Đa Minh sùng kính mang si dây được tng vào bên dưới áo trong ca mình. Hai ngài nm tay nhau, và người này thm thiết xin người kia nh đến mình. V thánh này nói vi vi v thánh kia: “Anh Phanxicô, tôi mong ước sao Hi Dòng anh và Hi Dòng tôi có th sáp nhp làm mt, ngõ hu chúng ta cùng chung mt li sng trong Hi Thánh.” Khi hai ngài đã mi người mt ng, Thánh Đa Minh nói vi nhng người đang có mt đó: “Tôi nói tht vi anh em, hết thy các tu sĩ khác phi noi gương con người thánh thin Phanxicô này, vì s thánh thin nơi ngài tht là hoàn ho.”

 Nên ghi nhn là đon văn này k li mt chuyn xy ra hi năm 1221, nhưng có l đã được biến báo cho hp vi tình hình vào lúc xut bn cun sách (1246). Gia hai dòng đang có nhng cuc tranh chp, và các cp lãnh đo c gng tìm cách to bu khí hòa gii. Tng quyn Gioan Teutonicus đã viết cho anh em ging thuyết như sau: “Hãy t lòng thân ái đc bit vi các Anh em Hèn Mn. Hãy t ra hòa nhã vi h, vì Hi Thánh đã cưu mang trong lòng cùng lúc hai đa con và đã cho chào đi hai đa con sinh đôi trong ánh sáng ca muôn dân. Hãy cn thn hơn đ tránh mi c ch gây hn, hãy ct đi mi c gây gin d. Nếu có điu gì có th gây khó chu, nếu không trái vi các lut l ca Dòng chúng ta, anh em hãy lưu tâm gt b đi.”[7]

Trong gi kinh Sách ngày 4/10, phng v dòng Đaminh cho đc li thư chung ca hai v tng quyn Humberto de Romans OP và Gioan de Parma OFM khuyến khích các tu sĩ hai dòng hãy duy trì hòa khí vi nhau. Lá thư này viết năm 1255.

III. Nhng tương đng và d bit

Không rõ vì ý đ gì mà các trình thut v cuc gp g gia thánh Phanxicô và thanh Đôminicô đu phát xut t ngun Phansinh. Xem ra dòng Đaminh coi nh chuyn này. Nên ghi nhn là các ngun bàn v chuyn này được xut bn khá lâu năm sau biến c. Phi chăng câu chuyn được dng lên vào mt thi đim xy ra nhiu chuyn tranh chp gia hai dòng, nhm khuyến khích các con cái ca hai dòng hãy c gng gi hòa khí theo gương ca các đng t ph? Chúng tôi không mun đi sâu vào gi thiết này, nhưng xin đt câu hi cách khác: cuc gp g này có nh hưởng gì đến hướng đi ca mi v không? hay là sau đó “anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”, và ch nh nhau trong li cu nguyn? Thiết tưởng có th tr li như thế này: gia hai bên có s chia s lý tưởng, đến đ có lúc xem ra khó phân bit đc sng ca mi dòng; có l đó là s gp g mà các bn văn mun nói ti. Đ chng minh, chúng ta hãy đi t khi đim khác bit ca mi v t ph, ri sau đó xét đến đim đng quy vào lúc cui đi.

A. Nhng nét cá bit ca mi v t ph

Hai v sng trong môi trường xã hi khác bit[8]:

1. Thánh Phanxicô.

- Phanxicô sng thành th, vào mt thi bui mà xã hi đang chuyn mình: s phát trin ca gii tư sn và thương gia ti Italia. Phanxicô phn đi mt xã hi làm giàu nh buôn bán.

- Phanxicô là mt giáo dân; mãi sau này mi làm phó tế.

- Phanxicô là con người ít đi li (ngoi tr mt ln đi truyn giáo đt thánh)

- Phanxicô có tâm hn ngh sĩ, gn gũi vi thiên nhiên

- Phanxicô đã đ li nhiu bài thi ca, cũng như nhiu bc thư

2. Thánh Đôminicô

- Đôminicô sng trong mt xã hi nông nghip c truyn. Tuy thuc gia đình quý tc, nhưng Người sng kham kh.

- Đôminicô là mt giáo sĩ, và được hun luyn thn hc ti Palencia và Osma.

- Đôminicô đi li nhiu nơi lên ti min Bc Âu, và nuôi dưỡng tinh thn truyn giáo.

- Đôminicô có đu óc t chc, tinh thn pháp lut

- Đôminicô không đ li bút tích nào, ngoi tr bn hiến pháp cùng son vi anh em, (và mt lá thư gi cho các n đan sĩ Madrid).

B. Nhng nét tương đng và nh hưởng h tương

Mc dù sinh ra và ln lên trong nhng môi trường khác nhau, và đã chn nhng lãnh vc hot đng khác nhau, nhưng người ta vn nhn thy nhiu nét chung trong cuc đi ca hai v t ph: s khó nghèo; tinh thn đn ti; tinh thn phc v Giáo hi; lòng sùng kính Đc M Maria (dòng Ging thuyết được khai sinh ti nhà th kính Đc M Prouilhe, dòng Hèn mn được khai sinh ti nhà th Đc M các thiên thn Assisi).

Nhng đim tương đng này có th gii thích là do c hai v thánh đã nm bt nhng “du ch thi đi” ca thế k XIII: lòng khát khao tr v vi Tin mng, được biu l nơi nhiu phong trào giáo dân, nhưng vì không được hướng dn cho nên d rơi vào lc giáo. Điu mà tôi mun lưu ý là mi v đã đưa vào dòng ca mình điu hay điu tt mà mình khám phá nơi dòng anh em. Xin tm gi là thánh Đominicô được Phansinh-hóa v tinh thn khó nghèo; và thánh Phanxicô được Đaminh-hóa khi chú trng đến vic hc.

1/ Thánh Đôminicô được Phansinh-hóa

Thánh Đôminicô lp dòng ging thuyết. S khó nghèo ch là mt điu kin cho vic rao ging Li Chúa hu hiu, ch không phi là mc tiêu. Thánh Tôma s nói rõ điu này: s trn lành h ti đc ái ch không h ti s khó nghèo. Vì thế dòng Đaminh không gp nhng cuc tranh chp ni b như dòng Phansinh bt ngun t vic gii thích nếp sng khó nghèo. Tuy vy, khi đc di chúc ca thánh Đominicô, ta không khi ngc nhiên vì thy ging điu sao mà ging thánh Phanxicô đến thế: “Anh em rt thân mến, đây là nhng điu cha tri li như gia sn cho con cái: hãy có lòng bác ái, hãy gi đc khiêm nhường, hãy chiếm hu s khó nghèo tình nguyn”. Ri ngài còn nghiêm khc ngăn cm không được du nhp quyn s hu tài sn vào dòng, cũng như ngài chúc d cho bt c ai ly bi bm tài sn mà làm lu m v sáng ngi ca Dòng. L tht, thánh Đôminicô chng khuyến khích anh em chuyên cn hc hành, st sng cu nguyn, nhit thành rao ging gì c! Tôi không mun bình lun điu này, bi vì đã viết trong sách Tìm hiu dòng Đaminh ri (chương 15)!

2/ Thánh Phanxicô được Đaminh-hóa

Chc hn s thay đi căn tính quan trng nht ca dòng Hèn mn là chuyn t dòng giáo dân sang dòng giáo sĩ, t ch ging thuyết bình dân sang ging thuyết hàn lâm; nói cách khác, t dòng nông dân sang dòng trí thc. Nhiu nhân t đã góp phn vào vic biến hình đi dng y, đng đu là các giáo sĩ và giáo sư gia nhp dòng (được gi làsapientes), chng hn như thánh Anton Padova, và cách riêng là do nh hưởng ca đc hng y Hugolinô, đng bo tr ca dòng và là giáo hoàng tương lai Grêgôriô IX. Vic hc được đưa vào đi sng ca anh em hèn mn. Như chúng ta đã biết, t năm 1236, Alexander de Hales, giáo sư thn hc ti Paris gia nhp dòng Hèn mn, và nh vy mà dòng Hèn mn có mt ghế dy hc Paris, ri sau đó, nhường li cho Jean la Rochelle (1238-44), và 10 năm sau Bonaventura gi ghế này (1254-57). Dòng Đaminh thì đã gi hai ghế t năm 1229. Ti đây hai dòng đã hp lc đ đương đu vi s chng đi ca hàng giáo sĩ triu, nhưng sau đó li bt hòa vì dòng Đaminh thiên v triết hc Aristote, còn dòng Phansinh vn gi triết hc Platon

IV. Kết lun

Đã đến lúc phi kết lun. Đã có nhiu trang đp ca ngi s đóng góp ca hai v thánh này cho Giáo hi. Ch cn trưng dn chương 158 trong sách Đi thoi ca thánh Catarina Siena, viết vào thế k XIV. Gn hơn na là bài hun d ca đc thánh cha Bênêđictô XVI vào dp tiếp kiến chung ngày th tư 13/1/2010. Đó là nhng trang đáng nghin ngm.

Tình huynh đ gia hai dòng được biu l đc bit trong phng v. Vào l thánh Đôminicô, v b trên (tu vin, tnh dòng, toàn dòng) ca anh em Hèn mn ch s thánh l ti nhà th dòng ging thuyết và ngược li. ( Vit Nam chưa có tc l này). Bn văn phng v l kính thánh Phanxicô được ly li trong phn riêng ca anh em ging thuyết, và ngược li. Vào dp l ca hai thánh t ph, đôi bên cùng xướng bài hát: Seraphicus Pater Franciscus et apostolicus Pater Dominicus, ipsi nos docuerunt legem tuam, Domine.

Dĩ nhiên, gia hai dòng không th nào thiếu nhng chuyn châm chc ca Đo Kười. Tôi ch xin chn mt bn văn thut li cuc đi thoi gia hai v thánh din ra ti Roma. Đôminicô nói trước, Phanxicô đáp li.

Đôminicô. Chào anh. Tôi là người nước Tây-ban-nha. T thu bé, tôi đã theo đui vic hc hành. Ti đi hc Palencia, tôi đã khám phá nhng chân lý sâu xa ca thn hc, v đp ca triết hc. Tôi đã đi ngang qua min nam nước Pháp, và đã chng kiến nhng lc giáo. Tôi nghim thy rng s d ca thi đi này là ti kiêu ngo và dt nát, khiến cho lý trí ra mù quáng và nô l. Duy ch có chân lý mi mang li t do đích thc. Còn anh thì sao?

Phanxicô. Tôi là mt thương gia, mt con người mê thế gian, và mt người ti li. Tôi chng hc hành cao siêu gì c. My cun sách tôi đc toàn là chuyn kiếm hip và các bài ca tr tình. Thế ri mt ngày kia Chúa nhân t đã gi tôi, và dy tôi hãy đc cun sách là Thánh giá. Tôi chưa gp người lc giáo nào, nhưng tôi đã gp nhiu người phong cùi. Thế ri Chúa đã giao cho tôi các tu sĩ. Chng ai ch dn cho tôi cách thc phi điu hành cng đoàn y ra sao, nhưng chính Đng Ti cao đã mc khi cho tôi biết rng cn phi sng theo Tin mng.

Đôminicô. Các anh em tôi cũng sng theo Tin mng. H cu nguyn và hc hành đ hiu biết các mưu mô thế gian mà chng tr.

Phanxicô. Các anh em tôi thì dt nát mù ch, và h chng có cun sách nào ngoài cây thánh giá.

Đôminicô. Các anh em tôi không s hu gì khác, ngoài cái nhà cng đoàn và căn phòng mà hôm nay h đang nhưng ngày mai có th đã chuyn đi ch khác.

Phanxicô. Các anh em tôi chng có ly mt nơi gi đu; trái tim ca tôi tr thành căn phòng ca h.

Đôminicô. Anh Phanxicô ơi, làm thế nào mà mt cng đoàn có th đng vng nếu chng ai chăm lo nhng nhu cu ti thiu ca thân xác?

Phanxicô. Anh Đôminicô à, Chúa đã mc khi cho tôi biết rng nếu mình ôm p Bà Chúa Nghèo, thì thế gian s chu cp nhng điu cn thiết cho chúng ta, bi Chúa đã đt mt hp đng gia chúng tôi vi thế gian: chúng tôi lo làm gương sáng cho thế gian, và Thiên Chúa s lo liu nhng s cn thiết cho chúng tôi.

Đôminicô. Chúng tôi cũng sng nghèo đy ch. Chúng tôi là nhng con chó ca Chúa, ming ngm bó đuc đc tin, xông vào đàn sói lc giáo đ xua đui chúng.

Phanxicô. Chúng tôi là nhng nhóm du ca, vi khuôn mt luôn hn h vui tươi k c lúc gp gian truân. Chúng tôi mun loan báo cho người đi biết rng phng s Thiên Chúa là cai qun, và phi phng s ngài trong hân hoan.

Đôminicô. Chúng tôi đp tan các th c lc giáo, và bng c hết các c di làm ô nhim đt đai.

Phanxicô. Chúng tôi không có sc mnh đ nh c, nhưng có can đm đ chu chết vì đo, bi vì nếu ht ging mà không chết đi thì s không mang li hoa trái.

Đôminicô. Thiên Chúa là chân lý; do s u mê dt nát mà sinh ra ti li.

Phanxicô. Thiên Chúa là tình yêu; bi thiếu tình yêu cho nên đâm ra u mê dt nát.

Đôminicô. Anh Phanxicô ơi, tôi ước mong sao cho hai dòng chúng ta nhp làm mt, và mong sao c hai cùng gi mt lut l như nhau.

Phanxicô. Không được đâu, anh Đôminicô à! Chúng ta là hai cái bánh xe ca mt c xe; bánh xe ca chúng em mãi mãi vn là nh bé hèn mn!

Khi nói ai cũng đoán được xut x ca đon văn này.

Tu vin Mân côi Gò vp, ngày 4 tháng 10 năm 2013


[1] Guy-Thomas Bedouelle, Saint Francois et saint Dominique, Conference 4 Octobre 2010, đăng trên mng:http://www.freres-capucins.fr/Notre-pere-saint-Francois-et-notre.html

[2]Theo cha Pietro Lippini O.P., cha Pietro Calò (+1348) ghi li mt cuc gp g vào khong năm 1220 ti Cremona. Cha Đaminh chúc lành cho mt giếng nước ca anh em Hèn mn, Storie e leggende medievali, Edizioni Studio Domenicano Bologna 1988, p.24. Như vy là có bn ln gp g.

[3]Cha Bedouelle cho biết rng câu chuyn cũng được thut li trong mt bài ging ca Federico Visconti, tng giám mc Pisa (1200-1277), mt người đã quen biết thánh Phanxicô t năm 1222. Xc. François d’Assise, Écrits, Vies, témoignages, Cerf Paris 2010, p. 3099.

[4]Xem Fonti Francescane, Padova 1997, s 2706

[5]Bn dch tiếng Vit ly t mng ca tnh dòng Phanxicô http://ofmvn.org/linh-dao/tai-lieu-nguon/53-tac-pham-ve-thanh-Phanxicô-assisi/647-hanh-thanh-Phanxicô-ii-celano

[6]Câu này ly đin t sách Xut Hành 21,20. Thánh Phanxicô và Thánh Đa Minh được ví như hai thn H giá đt hai bên Hòm Giao Ước. Np Xá Ti là biu tượng ca Chúa Kitô. (Li chú ca người dch).

[7]Litterae Encyclicae Magistrorum Generalium', Monumenta Ordinis Fratrum Praedicatorum Historica V, Roma, 1900, 7-9.

[8]Tư tưởng này ly li ca cha Bedouelle.

 


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung