„Veni Sancte Spiritus - Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến.“

Ngày lễ mừng kính Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống bài thánh ca tiếp liên được hát trước khi đọc phúc âm.

Thánh ca tiếp liên từ thời Công đồng Trientino được hát trong các lễ trọng Chúa Giêsu phục sinh với bài Victimae paschali, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống với bài Veni sancte Spiritus, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa với bài Lauda Sion, lễ kính bảy sự thương khó Đức mẹ Maria với bài Stabat Mater, và lễ an táng cầu cho người qúa cố với bài Dies irae dies illa.

Nhưng sau cải tổ Phụng thời công đồng Vatican II. chỉ còn hát Ca tiếp liên vào ba ngày lễ trọng: lễ Chúa phục sinh, lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống và lễ kính mình Máu Thánh Chúa.

Bài thánh ca tiếp liên lễ Đức Chúa Thánh hiện xuống Veni sancte Spiritus bằng iếng latinh được cho là do đức hồng Y Stephan Langton, Tổng giám mục thành Canterbury, năm 1200 đã sáng tác ra.

Veni, Sancte Spiritus, Muôn lạy Chúa Thánh Thần, Et emitte caelitus xin ngự đến trần gian, Lucis tuae radium. tự trời cao gửi xuống, nguồn ánh sáng tỏa lan. Veni, pater pauperum, Lạy Cha kẻ bần hàn, Veni, dator munerum, Đấng tặng ban ân điển, Veni, lumen cordium. soi dẫn nhân tâm, cúi xin Ngài ngự đến.

Consolator optime, Đấng ủi an tuyệt diệu Dulcis hospes animae, thượng khách của têm hồn, Dulce refrigerium. ôi ngọt ngào êm dịu dòng suối mắt chảy tuôn.

In labore requies, Khi vất vả lao công, In aestu temperies, Ngài là nơi an nghỉ, In fletu solatium. gío mát đuổi cơn nồng, tay hiền lau gịot lệ.

O lux beatissima, Ôi hào quang linh diệu, Reple cordis intima xin chiếu giãi ánh hồng Tuorum fidelium. vào tâm hồn tín hữu, cho rực rỡ trinh trong.

Sine tuo numine Không thần lực phù trì Nihil est in homine, kẻ phàm nhân cát bụi, Nihil est innoxium. thật chẳng có điều chi mà không là tội lỗi.

Lava quod est sordidum, Hết những gì nhơ bẩn, Riga quod est aridum, xin rửa cho sạch trong, Sana quod est saucium. tưới gội nơi khô cạn, chữa lành mọi vết thương.

Flecte quod est rigidum, Cứng cỏi uốn cho mềm, Fove quod est frigidum, lạnh lùng xin sưởi ấm, Rege quod est devium. những đường nẻo sai lầm, sửa sang cho ngay thẳng.

Da tuis fidelibus Những ai hầng tin tưởng In te confidentibus trông cậy Chúa vững vàng, Sacrum septenarium. dám xin Ngài rộng lượng, bảy ơn thánh tặng ban.

Da virtutis meritum, Nguyện xin Chúa thưởng công Da salutis exitum, cuộc đời dày đức độ, Da perenne gaudium. ban niềm vui muôn thuở sau giờ phút lâm chung. (Bản dịch của Nhóm Các giờ kinh phụng vụ.)

Bài thánh ca có 10 phiên khúc. Phiên khúc thứ nhất và thứ hai kêu cầu Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là ánh sáng - Lucis tuae radium, và lumen cordium - đến chiếu sáng trần gian, và ánh sáng cho trái tim tâm hồn con người.

Phiên khúc thứ ba và thứ tư nhấn mạnh hoạt động của Đức Chúa Thánh Thần, Đấng mang đến nguồn an ủi cho con người trong đời sống gặp những vất vả khốn khó lo âu.

Phiên khúc thứ năm và thứ sáu diễn tả trở lại Đức Chúa Thánh Thần là ánh sáng, Đấng là ánh sáng niềm vui hạnh phúc tận trong thâm tâm trái tim con người. Ánh sáng thần linh có sức năng động sáng tạo, như trong sách Sáng Thế đã diễn tả Thần Linh Thiên Chúa sáng tạo mọi sự từ hư vô. Ánh sáng Chúa Thánh Thần làm cho tâm trí con người có được sức sống động niềm vui hạnh phúc.

Phiên khúc thứ bảy và thứ tám nói đến sức linh hoạt của đức Chúa Thánh Thần, Đấng sáng tạo: Ngài tẩy rửa mọi dơ bẩn cho sạch, Ngài tưới gội vào nơi chỗ khô cạn, Ngài chữa lành chỗ thương tích, Ngài bẻ cong chỗ đã trở nên khô cứng, Ngài sưởi ấm nơi gía lạnh , Ngài vực lôi kéo lại những gì xa lạc trệch đường. Đức Chúa Thánh Thần là sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa.

Hai phiên khúc sau cùng là lời cầu khẩn của Cộng đoàn dân Chúa xin Đức Chúa Thánh Thần đến.

Những lời kêu khấn xin Chúa Thánh Thần ngự đến dưới dạng như thúc bách ra lệnh : Veni : xin hãy đến. Lava: hãy tẩy rửa, Riga: hãy tưới gội, Sana: hãy chữa lành, Flecte: hãy làm cho mềm dẻo, Fove: hãy sưởi ấm, Rege: hãy điều khiển lèo lái.

Những kêu cầu như ra lệnh nơi hai phiên khúc đầu và nơi hai phiên khúc bảy và tám, như những lớp bao quanh củ hành cho lõi nhân ở giữa, là hai phiên khúc thứ năm và thứ sáu ở trung tâm bài thánh ca ngợi khen Đức Chúa Thánh Thần, Đấng là ánh sáng cho tâm hồn tín hữu Chúa Kito.

Mầu nhiệm về Chúa Thánh Thần hiểu thấu được khi thờ kính cầu xin. Bài thánh ca tiếp liên ngày lễ Đức Chúa Thánh Thần là lời mời gọi đến thờ lạy Ngài.

Lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống 2014

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long (songductin.de)

 


Trang Suy Niệm Các Chủ Đề Chung