Passion flower

 

Religious symbolism

Five petals + five sepals are ten apostles,

leaving out Judas the betrayer and Peter

because he denied knowing Jesus.

The purple carolla is said to have seventy-two filaments,

the number of thorns in Jesus's crown.

The three pistil stigmas are nails.

The five stamens are the number of wounds,

The leaf represents the spear that placed the wound in Jesus's side.

The dark spots under the leaves are the 33 pieces of silver paid to Judas.

When the flowers are spent after a single day (the time Jesus spent on the cross),

the petals do not drop from the vine but re-close over the ovary,

and this symbolizes the Hidden Wisdom that constitutes the Mysteries of the Cross,

and is like Jesus enclosed in the tomb.

 

 

Hoa Thương Khó

 

Biểu tượng tôn giáo

Năm cánh hoa + năm cánh hoa là mười tông đồ

để ra ngoài Giuđa phản bội, và

Phêrô chối không nhận biết Đức Giêsu.

Viền ria tím được cho là bảy mươi hai tua nhụy,

số gai trên mão Đức Giêsu.

Ba dấu ấn nhụy cái là đinh.

Năm nhụy đực là năm vết xuyên thâu.

Lá biểu hiện lưỡi giáo xuyên cạnh sườn.

Các chấm đen phía sau lá nhắc đến ba mươi ba đồng bạc trả cho Giuđa.

Khi hoa trải qua một ngày (thời gian Đức Giêsu treo trên Thập Giá),

các cánh hoa không rụng nhưng lại úp vào che tử phòng,

và đây là biểu tượng cho Sự Khôn Ngoan Ẩn Tàng

kết thành Mầu Nhiệm Thập Giá,

cũng như Đức Giêsu được mai táng trong mồ.

 

 

nvh chuyển ngữ


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà