Một góc nhìn về Hồng ân nhập thể

Lm. Phêrô Lê văn Chính

Nhp Th, mt ân hu ln lao dành cho con người. Ân hu này do sáng kiến tht táo bo và đc đáo t phía Thiên Chúa. Sáng kiến này có mt khi đu và dĩ nhiên có mt kết cc như bt k ai là người, là con người. Nhưng khi đu và kết cc trong thi gian và không gian nht đnh và hu hn này li tr thành mt ngôn ng tình yêu tht trác tuyt, bn vng và giá tr. Bi sáng kiến này bt ngun t t do t nguyn ca chính Thiên Chúa là Ch, mà vì yêu thương, rt yêu thương, chp nhn “nhp th” – làm người, sng kiếp phàm nhân – đ nâng phn nô l ca con người lên hàng con cái t do, được sng và sng di dào.

Tin vui Con Thiên Chúa nhp th làm người đã vang lên qua mi thi đi vi li loan báo ca các thiên thn vi các mc đng chăn gi chiên cu: “Này ta đem tin mng cho các ngươi v mt nim vui to tát, tc là nim vui cho toàn dân, là hôm nay, đã sinh ra cho các ngươi vì Cu Chúa, tc là Đc Kitô Chúa, trong thành Đavít. Và s này làm du cho các ngươi: các ngươi s gp thy mt hài nhi mình vn tã, đt nm trong máng c” (Lc2,10-12). Ngược li tiến trình ca công cuc rao ging Tin mng ca các tông đ, công vic rao ging ban đu ca Giáo hi là rao ging v mu nhim kh nn và Phc sinh vinh quang ca thy Giêsu. Li rao ging này cũng là li khng đnh Đc Giêsu Nazarét chu đóng đinh và được Phc sinh trong quyn năng, Người chính là Chúa và là Đc Kitô, được phc sinh do bi quyn năng ca Cha và ca Thánh Thn (Cv 2,22-36).  Li khng đnh s kin Phc sinh vinh quang mang li ơn cu đ ca Đc Giêsu cũng là li khng đnh s kin Người đã thc s chết vì loài người chúng ta. Cuc kh nn ca người là cái chết t hiến mang li ơn tha th cho toàn dân. Đây chính là đim chính yếu ca li rao ging tông truyn: Thiên Chúa thc s tha th cho con người qua cái chết ca Đc Giêsu. Nhng khng đnh này đng chm ti nhng khng đnh v Thiên Chúa: Thiên Chúa t nay được rao ging là đã chết và đã phc sinh. Như thế, cũng có nghĩa là Thiên Chúa cũng đã được sinh h làm người và chia s đi sng con người thc s.

Giáo hi vì thế không nhng rao ging mu nhim kh nn và phc sinh ca Đc Giêsu Kitô, nhưng còn rao ging đi sng và giáo hun ca Người. Đi sng ca Người thc s là đi sng ca mt con người đy quyn năng Thánh Thn, hng luôn kết hp mt thiết và thâm sâu vi Cha và được th hin qua li rao ging đy uy quyn cũng như qua nhng phép l th hin du ch ca Triu đi Thiên Chúa. S hp nht này ca Đc Giêsu vi Chúa Cha là s hp nht thn linh trong s sng và tình yêu: “Thy trong Cha và Cha trong Thy”, cũng như s hp nht này được thông truyn, chia s trn vn cho nhng ai yếu mến và gi li ca Đc Giêsu: “Ai yêu mến Thy, thì s gi li Thy, và Cha Thy s yêu mến nó, và chúng ta s đến vi nó và s đt ch nơi mình nó” (Ga 14,11-23).

Trong ánh sáng ca Thánh Thn, và qua s tiếp xúc thc s vi Đc Giêsu Nazarét, các tông đ  nhn thc mu nhim kết hip ca thn tính và nhân tính nơi Đc Giêsu, con người thn linh, đy tràn ân sng và chân lý, Con Thiên Chúa. Các tông đ lãnh hi chân lý toàn vn ca mu nhim Thiên Chúa nhp th cu đ ca thy Giêsu, vì các ngài đã được nghe nói bi chính Đc Giêsu, được tr nên bn hu vi Người, được chia s s hiu biết thân mt, sâu xa v Thiên Chúa: “Các con là bn hu ca Thy. Thy không còn gi các con là tôi t. Thy gi các con là bn hu, vì nhng gì Thy đã nghe biết nơi Cha Thy, Thy đã t cho các con biết” (Ga 15,14-15). Nhng tường thut ca Matthêu, Luca v vic sinh h ca Đc Giêsu bi Đc Maria rong quyn năng Thánh Thn nhm din t nim tin ca các tông đ v mu nhim ca Đc Giêsu, Con Thiên Chúa nhp th. Ngôi Li Thiên Chúa mc ly xác phàm, thc s được sinh h, được trao ban cho loài người chúng ta. Điu đã được ha cho các t ph, cho Abraham, và qua các tiên tri gi đây được hoàn tt vượt quá mi d đoán ca chúng ta.

S thc ca Hng ân nhp th: Thiên Chúa là Tình yêu và t do.

Nhp th là Hng ân. Hng ân này đã din ra khiến cho con người ng ngàng, đến mc đ không th nào có th tin được, bi vì mu nhim Thiên Chúa nhp th đi ngược li mi lý l, mi quan nim vn có ca con người v Thiên Chúa. Con người vn quan nim mt Thiên Chúa toàn năng, toàn bích, hin hu vĩnh cu trong ánh sáng siêu phàm. Ngược li thân phn con người là thân phn ca loài th to kh t, thp hèn. Làm sao Thiên Chúa vn vĩnh cu, li có th chp nhn sinh h trong thi gian gii hn ca loài người được. Đã có nhng hc thuyết cho rng nhng trình thut v giáng sinh ca Matthêu và Luca là nhng trình thut có tính thn thoi, din t ước mơ và d phóng ca con người. Nhng vn nn này khiến chúng ta đi ngược li tiến trình nhp th đ chiêm ngm t công trình to dng ban đu ti công trình cu đ hng phúc mà nhp th là đim đến và s viên mãn ca thi gian. Nhng chng đưòng ca lch s đã đi qua làm sáng lên d đnh ca Thiên Chúa không ngng lôi cun con người vào cuc đi thoi ca tình yêu và s sng . Tt c là hng ân, Thiên Chúa thc s đã ban tng chính mình cho con người, mt s trao hiến không chút dè gi, không chút ngi ngùng. Đng trước hng ân trao tng ln lao này, con người không th lý lun tru tượng đ gii mã Thiên Chúa như mt n s toán hc, nhưng con người bt đu đi vào huyn nhim và chiêm ngm mt Thiên Chúa tình yêu dn thân trong lch s ti li và bt toàn ca con người. Thiên Chúa toàn năng có th làm được mi s, nhưng điu toàn năng nht ca mt Thiên Chúa siêu vit là cho đi chính mình đ đến vi con người. Mt điu vượt mi d đoán ca con người, bi con người vn nghĩ Thiên Chúa có th cho con người mt điu gì khác ln lao nht hơn là cho đi chính mình như mt tr thơ.

Mt cách bình thường, con đường nhn thc ca con người là nh trí tu suy lun, thế nhưng con người chúng ta cũng nhn thy rng, kh năng ca trí tu suy lun vn b dng li trước huyn nhim. Đ đi vào huyn nhim ca tình yêu, cn có nhn thc khác. Đng trước huyn nhim Thiên Chúa, vn vượt quá nhn thc hu hn ca con người, chúng ta không lý lun tru tượng đ hiu biết v Thiên Chúa, nhưng chúng ta bt đu suy ngm v công trình to dng và cu chuc đ suy gm v nhng gì mà Con Thiên Chúa đã làm trong lch s loài người chúng ta đ hiu biết v mu nhim nhp th ca Thiên Chúa.

Thiên Chúa là Tình yêu và T do. Chính vì thế, hot đng ca Thiên Chúa cũng hoàn toàn là vì Tình yêu và đòi hi căn bn nht ca Tình yêu là T do. Chính vì yêu thương và mt cách rt t do, vô cùng hào phóng và bt ng, Thiên Chúa đến vi loài người, nâng đ, gii thoát con người đ đưa con người đến s sng sung mãn. T trong cái nhìn này, tt c mi gi chúng ta hãy bt đu chiêm ngm t công trình to dng toàn bích ca Thiên Chúa đến công trình nhp th cu chuc đy bt ng, nhng du ch ca tình yêu và s sng sung mãn ca mt ý đnh yêu thương t vĩnh cu. Tt c là mu nhim, khai m ti vô biên ca mt d đnh yêu thương mun trao tng và thông truyn cho con người chúng ta s sng thn linh sung mãn.

Đ đi vào trong ý đnh ca Thiên Chúa, nếu ch nhìn din biến bên ngoài ca thế gii thì không đ, cn phi thâm nhp sâu xa vào tn bên trong, vào tn trái tim. Thiên Chúa làm mt điu cao c, đó là t trao ban chính mình, bi vì Người là Tình yêu và Hng ân ban tng. Thiên Chúa t trao ban cách dư dt. Công trình to dng, công trình cu chuc không phi là nhng c ch máy móc, nhưng đó là nhng biu l ca Hng ân Thiên Chúa, xut hin rc r nhưng rt khiêm nhường nơi hình nh mt tr thơ được sinh h trong máng c, bên cnh người m du hin Maria và người cha nhân loi khiêm tn Giuse (Lc 2,16). Người ta ch hiu hết s thc ca mt tr thơ được ban tng cho chúng ta khi đi hết con đường và nhìn li. Chính t hình nh ca Giêsu Nazarét chu chết trên thp giá, trong mt bui chiu tht m đm, khi mà hu như mi người đu kết án Giêsu Nazarét trong s thinh lng ca Thiên Chúa và ri mt cách hoàn toàn bt ng trong bình minh ca ngày th nht trong tun, khi các môn đ khám phá m trng và li s thn loan báo Đng Phc sinh. T trong ánh sáng ca Tin mng Phc sinh, các môn đ bt đu lĩnh hi ý nghĩa ca Hng ân nhp th.

Tt c đã được d liu theo kế hoch khôn ngoan và yêu thương ca Thiên Chúa ca mt tình yêu mnh hơn s chết, ca mt tình yêu đi đến cùng, ca mt tình yêu to dng và cu đ. Sách Thánh làm chng cho s hiu biết v Hng ân t trao ban ca Thiên Chúa, t công trình to dng ban đu. Thc vy, khi to dng thế gii, Thiên Chúa nghĩ đến vic  trao ban s sng cho con người, được to dng t hư vô đ bt đu hin hu trong thi gian. S hin hu ca thế gii và con người trong thi gian là hng ân ca Thiên Chúa. Thành tu ca mt Thiên Chúa chp nhn ra khi chính mình đ nâng con người được to dng lên thông hip s sng vi Người. Trong công trình to dng toàn m toàn bích, Thiên Chúa đã làm cho ánh sáng xuyên qua bóng ti dày đc, cho khong trng không mông qunh bng lên s sng và làm xut hin cuc đi thoi ca tình yêu gia Thiên Chúa và con người là k được to dng trong tình yêu.

Ngay t khi cuc đi thoi này ca Thiên Chúa vi con người bt đu thì nhng bóng ti ca s chết không ngng bóp nght và cn tr. Con người đã sa ngã, và dưới sc mnh ca s chết. Tht bi này không làm chm dt cuc đi thoi yêu thương ca Thiên Chúa vi con người. Thiên Chúa vn không ngng thôi thúc và thc hin cho đến cùng d đnh yêu thương ca mình. Thiên Chúa không ngng ban Thánh Thn và Li đ thôi thúc nhng con người có kh năng đáp tr và đi vào cuc đi thoi yêu thương vi Người. Lch s cu đ làm chng cho d đnh bn bĩ này ca Thiên Chúa và kh năng ca con người có th đi thoi vi Thiên Chúa và đi vào trong tương quan tình yêu ân sng và s sng vi Người. Lch s cu đ làm chng d đnh thành tín ca Thiên Chúa và nhng đáp tr trong đc tin ca nhng con người yếu hèn đã dám can đm dn thân theo đui cuc đi thoi tình yêu này. T đoàn dân cm nghim thân phn đau kh ca nô l tù đày Ai cp và đã chp nhn lên đường vi Môisen vào sa mc đi đến đt ha nơi h được giao ước vi Thiên Chúa, đến đoàn dân phi chu lưu đày đau kh và nhc nhã trên đt khách do bi đã không còn trung thành vi giao ước ca Thiên Chúa, du vy vn luôn hướng v Thiên Chúa trong nim hy vng vào li ha an i ca Người. Tt c làm chúng ta cm nghim lch s ca mt tình yêu cu đ, đy nhng khó khăn nhưng cũng cht cha nhiu hy vng và c gng t phía Thiên Chúa trung tín ti con người hng được Thiên Chúa yêu thương gìn gi.

Tình yêu ch có th trao ban vi điu kin là được đón nhn, nhưng Tình yêu tuyt đi cũng đã chp nhn t trao ban chính mình, cho đi đến mc đ b t chi. Tình yêu tuyt đi yêu thương con người hết mc đến đ t trao ban cho con người. Nhp th là đim đến ca cuc đi thoi yêu thương lâu dài bn bĩ này mà ti li ca con người không làm tt đi tình yêu ca Thiên Chúa, mà nhng sc mnh ca bóng ti s chết không thng được sc mnh ca tình yêu, đ ri được biu l mt cách mnh m và quyết đnh nơi mt tr thơ được giáng sinh, vì “Hôm nay Vua cu thế được giáng sinh cho anh em” (Lc 2,11).

Ngày mà Thiên Chúa đã đến vi trái đt ca con người thì nim vui được trn vn, “thi gian ti hi viên mãn”, “trái đt chúng ta đã sinh hoa trái” (Tv 85,13). Đ cu đ chúng ta, Con Thiên Chúa đã bước vào lch s nhân loi mt cách quyết đnh, không vì lý do nào hơn là vì s t do ca tình yêu Thiên Chúa. Có chăng nhng chng đường mà dân Chúa đã đi qua và dn thân theo đui là điu đ Thiên Chúa đy lòng xót thương, đến đ lp đy nhng khong trng đi ch, đ an i, đ lau khô nhng dòng nước mt đau kh ca con người như li cu xin Chúa mau đến ca Isaia (xem Is 63-64).

Thánh Phaolô đã cm nghim mnh m s thành tu ca thi gian và hng ân nghĩa t ln lao được ban tng cho con người do bi Hng ân nhp th ca Ngôi Li Thiên Chúa: “Khi thi gian viên mãn đến, Thiên Chúa đã sai Con ca Người, sinh bi người n, sinh dưới quyn L Lut, đ cu chuc nhng k dưới quyn L Lut, ngõ hu ta được chu ly quyn nghĩa t(Gl 4,4).  Thánh Phaolô đng ngn ngun ca Hng ân nhp th và hn chúng ta cùng đng đnh cao ca hng ân này đ hiu hết tm mc ca ơn gi làm con Thiên Chúa ca chúng ta: chính Con Thiên Chúa đã t h xung hàng nô l đ gii thoát nhng người nô l là chúng ta, và làm cho chúng ta tr nên nhng người con đy yêu thương ca Thiên Chúa. Đó là li tóm ca tt c s thc v Hng ân nhp th đã được thc hin. Thánh Phaolô nhn mnh mt cách trng trãi, nói được là không kiu cách, s qung đi đến l lùng ca Thiên Chúa. Con Thiên Chúa, vn là Thiên Chúa cao c, đến vi chúng ta, chia s thân phn con người thp hèn ca chúng ta, được sinh bi mt người n, Người đã tr nên “đ chúc d vì chúng ta” (Gl 3,13-14).

Như thế, hng ân nhp th cũng là lúc Con Thiên Chúa t h đ con người chúng ta được nâng lên. Nhp th là điu kin đ Người sng kinh nghim ca s t h. S t h là hiến tế và là du ch ca Tình yêu t do ca Người din t tt c s siêu vit ca quyn năng Thiên Chúa cho đi đến cùng chính bn thân mình đ con người chúng ta, vi bn tính yếu hèn hư hoi do ti li, được đón nhn bn tính thn linh sung mãn ca Thiên Chúa.

Nơi Đc Giêsu, Con Thiên Chúa nhp th, chúng ta chiêm ngm mt con người mi,  con người t do vô tn, có th yêu thương đến tt cùng, ao ước nhìn thy chúng ta được yêu thương. Không có Người, con người chúng ta không th làm được gì. Tên Giêsu, nói lên tt c d đnh ln lao này mà chúng ta được mi gi đi vào. Đó là Thiên Chúa cu đ (Mt 1,21), đó là Thiên Chúa chia s thân phn loài người vi con người mc cho nhng bt toàn ti li ca con người. Người đưa chúng ta vào trong Tình yêu và t do. Người phi đến chia s vi chúng ta như thế (Mt 2,15), đ gp g chúng ta cho đến tn cùng đau kh ca kiếp người. Người phi tr nên như chúng ta đ trao tng cho chúng ta s sng Thiên Chúa ca Người. Thiên Chúa không th yêu thương chúng ta t bên ngoài, bng mt li tuyên b toàn năng. Nếu không thì đó không còn là Thiên Chúa ca Đc Giêsu. Như thế, Người gp g chúng ta nơi thâm sâu nht, không ngi ngùng, không s hãi phi hoà mình, ln ln vi chúng ta, vi chúng ta. Như thế, con người chúng ta thc s được yêu thương bi vì Thiên Chúa thc s t trao ban bi mt tình yêu cho đi vô tn và không dè gi. Hin hu ca chúng ta vì thế không phi là mt o tưởng, nhưng là được tham d vào chính tình yêu và t do ca Thiên Chúa. Nhng gì mà chúng ta gi là bn tính yếu hèn ca chúng ta vi nhng bt toàn, gii hn và hư hng do ti, đã thc s được đi mi. Chính Con Thiên Chúa đến đi mi con người chúng ta, làm cho chúng ta khám phá hình ành con người như Thiên Chúa mun.

Emmanuen, Thiên Chúa cùng chúng ta.

Cng đoàn ca Matthêu đã th hình dung nhp th như là Hng ân thc hin và hoàn tt ca li ha Thiên Chúa cho Dân người: s kin nhp th làm sng li nhng li ha mà hu như người ta đã quên: “Này trinh n s th thai và sinh con và người ta s gi tên Ngài là Emmanuel, dch được là Thiên Chúa cùng chúng ta” (Mt 1,23 x. Is 7,14). Matthêu đã thc s thay thế ch do thái almah (người đàn bà) bng ch hy lp trinh n (parthenos), bi vì thc ti ln lao ca hng ân nhp th làm cho người ta phi đc li li ha xưa và làm chng v s can thip l lùng và mnh m ca Thiên Chúa trong dòng lch s bt toàn ca con người. Hng ân nhp th là lúc thi gian được hoàn tt, là s can thip chung cuc và quyết đnh ca Thiên Chúa đ đến làm người và vi dân người. Nhp th là công trình ca ân sng Thánh Thn và Thiên Chúa thc s lp cư gia con người. Li s thn nhn nh vi Giuse, hình nh ca nhng người công chính, là li nhn mnh hot đng ca Thánh Thn, hot đng ca ân sng đ đưa ti công trình cu đ: “Giuse, con ca Đavít, ch s ly Maria v ông: thai sinh nơi bà là do t Thánh Thn, bà s sinh con, và ông s đt tên cho người con là Giêsu, vì chính Ngài s cu dân Ngài khi ti li” (Mt 1,20-21).

Như thế, Thiên Chúa đến vi con người, người là Emmanuen, Người đã gp được nơi cư trú gia loài người và biu l ơn cu đ là công trình ca ân sng. Điu quan trng trong nhng suy tư ca cng đoàn Matthêu, đó là kinh nghim ca đc tin và thc ti ca hng ân Thiên Chúa. Thc ti ca hng ân Thiên Chúa được nhn mnh đim, đi vi Thiên Chúa cu đ, Người mun dn thân vào lch s và thế gii con người, cho đến tn cùng nhng thng kh ca con người, tr nên mt tr thơ được sinh h, vi con người, đ gieo trng trong đó tình yêu và hy vng, đ nói vi con người Thiên Chúa không t chi bt c điu gì vi con người, không có biên gii nào dù là thánh thiêng nht, có th ngăn cn được tình yêu trao ban ca Thiên Chúa, Tình yêu này vn là tình yêu vĩnh cu trong lòng mu nhim Thiên Chúa, được trao tng không chút dè gi. V phía con người, trước hng ân bt ng ca Thiên Chúa, kinh nghim đc tin mi gi hãy mnh dn và can đm đ đón nhn hng ân ca Thiên Chúa, bi vì con người được Thiên Chúa yêu thương và tin tưởng. Giuse là hình nh người công chính trong đc tin, được mi gi t khước chính mình đ mo him đi theo li mi gi ca hng ân Thiên Chúa nhp th. Theo hình nh Thiên Chúa là hng ân trao ban trn vn, Giuse cũng phi chp nhn t khước phn riêng ca mình đ cng tác vào chương trình ca Thiên Chúa. Đó là đón nhn quà tng ca Thiên Chúa bng cách chu toàn trách nhim ca mình trong chương trình ca Thiên Chúa, trách nhim mà Thiên Chúa đã tr nên nh bé đ đt mình nương ta vào sc mnh ca ông. Vào mi giai đon ca s v ca Con Thiên Chúa nhp th, như vic trn sang Ai cp và vic tr v Israel, đnh cư ti Nazarét. Vào mi lúc nhu vy, Giuse thy mình được trao phó cho s mnh gìn gi “con tr và M Người”. Giuse đã biết rõ như vy, và ông đã đi vào trong s thân mt ca Thiên Chúa do bi s vâng phc ca mình trước hng ân Thiên Chúa.

Cng đoàn ca Matthêu cũng đã suy tư nhiu v Hng ân nhp th đi vi Israel và thế gii. Qua hình nh ba nhà đo sĩ đến kính viếng hài nhi Giêsu, cng đoàn Matthêu mun biu l Hng ân nhp th cũng là quà tng cho thế gii, mt thế gii vượt ra ngoài ranh gii hn hp ca Israel. Hình nh ngôi sao l và nhng đo sĩ cùng vi ca ci tuôn đến Giêrusalem làm sng li nhng li tiên tri ca Balaam chúc lành cho doanh tri Israel (Ds 24,17) và Thánh vnh mô t nhng ca ci muôn dân đ v Giêrusalem  (Tv 72,10-15, Is 49,23 ; Is 60,6). S hong lon ca Hêrôđê và ca Giêrusalem, cùng vi vic các con tr Bêlem b giết cùng vi tiếng khóc ca Rachel cho thy thm cnh ca con người đng trước hng ân Thiên Chúa. Con người vn mãi mãi đóng kín trong nhng ích k hp hòi ca mình và thm cnh chết chóc ca con người, ca tr thơ vô ti, ca người m mt con là thm cnh ca s tàn ác ca con người do t khước hng ân Thiên Chúa. Nhng tr thơ vô ti b giết do bi bàn tay Hêrôđê, hình nh ca nhng bo vương, nhng nhà đc tài mù quáng khác mun khai tr mi li mi gi ca tình yêu Thiên Chúa, và như thế, h t đóng kín chính mình trong thái đ t chi quyết lit nht. Thế nhưng, t Ai cp, Giuse vn có th đem “Hài nhi và m Người tr v đt Israel, vì nhng k tìm hi tính mnh Hài nhi đã chết ri”. Chương trình ca Thiên Chúa vn thành tu, thng vượt mi tr ngi ca con người ác đc. Hài nhi Giêsu đ lp cư thành Nazarét, Người thc s sinh sng và ln lên trên mãnh đt con người đến đngười s được gi là Nazarêô”, tên ca người đã dính lin vi mt đa danh ca con người, làm chng s cm r sâu xa ca Thiên Chúa trong mãnh đt ca con người.

Bi đâu tôi được M Thiên Chúa viếng thăm.

Cng đoàn Luca đã din t nim vui đón nhn hng ân nhp th qua nhng du nhn v vic Thiên Chúa t trao ban chính mình, Thánh Thn Thiên Chúa được ban tng, và nim vui Đng cu thế được sinh h cho loài người tràn ngp không gian, ni kết nim vui ca thiên quc vi trn thế qua li hát ca các thiên thn. Thánh Thn và nim vui là quà tng ca s kin con Thiên Chúa nhp th cho Maria, người mang thai Chúa Cu thế, và qua Maria, ti toàn th  Israel và mi người. Hng ân Chúa cu thế giáng sinh được biu l qua nim vui ca Thánh Thn được ban tng di dào. Thánh Thn ng xung trên Maria, làm cho bà mang thai, ri qua vic Maria thăm viếng, Thánh Thn được thông truyn Gioan trong lòng m, đon cho Êlisabét, và ri cho Zakharia là người ct tiếng nói tiên tri.

Maria vui mng và đã ct tiếng hát ngi khen Thiên Chúa vì nhng điu l lùng Thiên Chúa thc hin. Nim vui ln lao được cm nghim là nim vui cu đ và gii thoát: “Hn tôi tán dương Chúa, và thn khí tôinhy mng Thiên Chúa, Cu Chúa ca tôi” (Lc 1,47). Êlisabét cũng cm nghim hng ân Thánh Thn trong tâm hn, qua s kin con tr nhy mng trong lòng. Điu Êlisabét cm nghim là nim vui khôn t dâng lên trong lòng khi được tiếp xúc vi Đc Maria viếng thăm. Êlisabét nhn ra s cao c ca Maria, người n đã tin, và nht là hng ân ln lao ca Thiên Chúa ban tng mà Maria đang mang trong mình: Thiên Chúa ban cho con người chính Con mt ca mình:  “Bi đâu tôi được như thế này, là m Chúa tôi đến vi tôi? Vì này thot tiếng người chào va đến tai tôi, thì hài nhi trong d tôi nhy mng. Phúc cho người, là k đã tin rng viên thành s đến cho mi điu Chúa truyn dy cho ngườ(Lc 1,43-45).

Nim vui ca hng ân nhp th là nim vui trong Thánh Thn, nim vui cm nghim được hng phúc thc s được Chúa viếng thăm. S thinh lng ca Thiên Chúa mang nhân tính làm trào vt lên thành hành đng t ơn trong tâm hn các tín hu, bt đu t Maria. Thánh Luca thy hng ân nhp th như nhng làn sóng đng tâm khi đi t tâm hn Maria, người thiếu n Sion. Khi đi t tâm hn ca Maria, Êlisabét, Zakharia, nhng người công chính được Thiên Chúa thăm viếng, thánh Luca nhn thy hng ân nhp th là s thc hin và hoàn tt ca giao ước, thc hin đường li ca Thiên Chúa, bi vì Người mun khai m “lòng thương xót ca Người”, biu l “lòng nhân nghĩa Người” cũng như “ra oai sc mnh cánh tay Người”.  Zakharia, Simêon đu cm nghim hng ân nhp th din t lòng thành tín ca Thiên Chúa “cu đ và thăm viếng dân người” là chúng ta, “nhng người đang ngi trong ti tăm s chết”. Simêon hiu hng ân nhp th là chính ơn cu đ cho Israel và cho mi dân tc, ông cm nghim được nim vui ca Thánh Thn, bng m chính Đng cu đ trên tay mình đ ri din t nim vui dt dào trong tâm hn thành li chúc tng Thiên Chúa. S ch đi lâu dài gi đây đã thành hin thc, gic mơ cu đ đến bt ng quá làm cho nim vui ca ông tuôn trào dào dt: “Gi đây ly Chúa, xin th tôi t Người v, chiếu theo li Người trong bình an. Bi chưng mt tôi đã thy ơn Người cu đ. Bà Anna, mt người phc v đn th sut đi trong chay tnh, t nay thy nim vui ca mình được tràn đy. Bng chc bà tr nên như người hôn th rt tr trung đón tiếp tr thơ Giêsu làm hôn phu, Đng cu đ ca mình.

Thiên Chúa thc s t trao ban cho trái đt ca chúng ta và trái đt chúng ta thc s đón tiếp Người. Chúng ta được lôi cun đi vào tình yêu và s sng ca Thiên Chúa. “Li Thiên Chúa đã hóa thành nhc th”, quyn năng Thánh Thn đã làm cho t trong lòng d ca người trinh n Maria, sinh h người Con Thiên Chúa. S t do ca ân sng Thánh Thn, s trào dâng ca s Sng thn linh đã chiến thng nhng bóng ti hn mang ca s chết. Cuc đi chúng ta có ý nghĩa, nim vui ca chúng ta thc s trn vn bi vì Đng vô hn được ban tng cho chúng ta. Người đã nên mt vi thân xác nhân loi chúng ta. Người ta không th tách lìa Người khi chúng ta. Hôn l Con Thiên Chúa đã được c hành trong trái đt ca chúng ta, nơi cung lòng ca trinh n Maria, và ri tiếp ni trong lòng nhng con người khác được Thiên Chúa yêu thương. Đây cũng là mt li đ ngh ca tình yêu, li đ ngh vn luôn được ng vi mi người trong thân mt ca tình yêu dn đến s kết hp nhim mu mang sc sng thn linh. Đng vô hn vén t bí mt ca trái tim Người. Hng ân nhp th cũng là Hng ân ca Tình yêu mi gi.

(TSTH s 5.2008)

(daminhvn.net) Th by, 10 Tháng 12 2011 14:40


Mục Lục