ÐIỀU RĂN MỚI
" HÃY YÊU THƯƠNG NHAU "

(Yn 13,34)

Một Tấm bánh mới được bẻ ra cho muôn người đựơc sống, không phải là Manna hay bánh không men của người Do thái nữa.

Một ly rượu mới, Máu đổ ra mà lại ban sự sống cho con người. Máu từ Cây Nho lành, Cây Nho đích thực .

Bàn tiệc cũng mới, vì không phải là bàn tiệc thường, mà là Bàn Tiệc Lời Chúa , Bàn Tiệc Thánh Thể.

Và quan trọng hơn cả, là : Ðiều răn mới "Hãy yêu thương nhau ". Ðây là dấu chỉ của môn đệ chúa Kitô, những con người mới .

Còn anh , còn chị . và tôi nữa . chúng ta có mới không ? Câu trả lời lại nằm trong câu hỏi khác :"Chúng ta có điều răn mới ở trong lòng và trong cuộc sống hay không ? "

Hãy yêu thương nhau trong Ánh Sáng Phục Sinh của Chúa .

Yêu thương như Ðấng đã hi sinh
Huynh đệ từ đây đẹp nghĩa tình
"Ðiều răn mới ", nguyện lòng ghi khắc
Ðể đời bừng sáng ánh uy linh .

Hải HàMục Lục
Trở Về Trang Nhà