ĐÁP CA & ALLELUIA
NĂM PHỤNG VỤ C


( Những bài Đáp Ca và Alleluia này đã được viết lại theo Bản Văn Phụng Vụ, trong Sách Lễ Rôma. Ấn bản 2003. Tủ Sách Regina )

Chủ Nhật 34 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 33 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 32 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 31 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 30 Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 29 Thuờng Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 28 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia

 • Chủ Nhật 27 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 26 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 25 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 24 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 23 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 22 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 21 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 20 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 19 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 18 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 17 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 16 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 15 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 14 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Chủ Nhật 13 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 12 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 11 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 10 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Chủ Nhật 09 Thường Niên
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ,
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu ,
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia
  Lễ Chúa Ba Ngôi
 • - Đáp Ca
 • - Alleluia, Alleluia
  Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống,
 • - Đáp Ca
 • -Alleluia

  Chủ Nhật 7 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Thăng Thiên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật 6 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật 5 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật 4 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật 3 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật 2 Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật Lễ Phục Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Thứ Bảy Thánh
  (Xem phần Canh thức Vượt Qua Mùa Phục Sinh)
  Thứ 6 Thánh
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Thứ 5 Thánh-Lễ Tiệc Ly
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Thứ 5 Thánh-Lễ Dầu
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật Lễ Lá
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật V Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật IV Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật III Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật II Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật I Mùa Chay
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Thứ Tư Lễ Tro
 • -Đáp Ca
 • -Câu Xướng TPA
  Chủ Nhật VIII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật VII Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluias
  Chủ Nhật VI Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật V Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật IV Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Allelui
  Chủ Nhật III Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật II Thường Niên
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật I Thường Niên(Lễ Chúa Chịu Phép Rửa)
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Hiển Linh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật II Giáng Sinh
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Thánh Gia Thất
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Mẹ Thiên Chúa
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Giáng Sinh - Lễ Ngày
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Lễ Giáng Sinh - Lễ Đêm
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật IV Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật III Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật II Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia
  Chủ Nhật I Mùa Vọng
 • -Đáp Ca
 • -Alleluia

 • Về Trang Nhà