DÂNG LỄ

(*) = âm hưởng nhạc dân tộc


( Những Bài Ca Mới được để nơi đây.
Sau 4 tuần lễ, sẽ đưa xuống phần Mục Lục, theo thứ tự mẫu tự...)

...Không có bài...

- Bánh Miến Dâng (*) - Hải Ánh
- Bánh Trắng Rượu Hồng- Trường Thanh
- Dâng Ngài Tình Con- Hương Đan
- Thánh Giá Ngài - Hương Đan
- Ca Dâng Lễ - Trần Ngọc Quỳnh
- Chân Thành Dâng- Nguyên Hồ
- Chúa Nhân Lành- Hải Ánh
- Chúng Con Dâng (*)- Vũ Đình Ân
- Con Dâng- Lm Lê Đức
- Con Chẳng Có Gì - Vương Diệu
- Con Mến Yêu Dâng - Uyên Khanh
- Của Lễ Dâng Cha- Thiên Uyên
- Của Lễ Nhân Sinh- Trần Mừng
- Của Lễ Tình Yêu
- Của Lễ Sớm Mai - Thế Thông
- Của Lễ Tình Yêu (*) - Hiếu Anh
- Của Lễ Nguyện Xin - Vinh An
- Của Lễ Con Dâng - Thanh Thanh
- Cùng Dâng Với Mẹ- Hải Ánh
- Cùng Tiến Dâng (*)- Hương Đan
-Cùng Hiệp Dâng - Thiên Uyên
- Dâng Ba Ngôi (*) - Thế Thông
- Dâng Bánh Rượu - Hoàng Vũ
- Dâng Cha (*) - Nguyễn Viết Sơn
- Dâng Cha Của Lễ - Trần Hoà Yên
- Dâng Chúa. (*) - Bùi Đức Hà
- Dâng Chúa Hiến Lễ Đời Con(*) - Hải Ánh
- Dâng Lên (*) - Hải Triều
- Dâng Lên - Thanh Thanh
- Dâng Lên Cha - Tiến Thành
- Dâng Lên Cha - Thanh Thanh
- Dâng Lên Chúa - Nguyên Hồ
- Dâng Lên Chúa - Nguyễn Viết Sơn
- Dâng Ngài(*) - Hương Đan
- Dâng Tiến - Thế Thôngg
- Dâng Tiến Lên (*) - Hải Ánh
- Đoàn Con Dâng Tiến - Tiến Thành
- Đời Cần Lao - Võ Đình Đệ & Mi Trầm
- Đời Con Dâng Chúa - Đa Minh
- Giọt Mồ Hôi
- Hiến Lễ Dâng - Sa ly & Hương Đan
- Hiến Lễ Đời Con (*) - Lm Thái Nguyên
- Hiến Lễ Tình Yêu - Thế Thông
- Hương Lòng 3 - Nguyễn Chánh
- Lễ Dâng Với Mẹ - Hiếu Anh
- Kính Tiến Dâng Cha (*) - Hải Ánh
- Khói Trắng (*) - Cát Bụi
-Kinh Dâng Lễ
- Trâm Thiên Thu
- Lễ Ban Chiều (*) - Hải Ánh
- Lễ Dâng Năm 2000 (*) - Hải Ánh
- Lễ Dâng (*)- Anh Trâm
- Lễ Dâng Đời Con- Hương Đan
- Lễ Dâng Trọn Niềm- Thanh Thanh
- Lễ Hương Kinh - Nguyễn Viết Sơn
- Lễ Tế Tình Yêu (*) - Hải Ánh
- Lễ Vật Con Dâng - Huỳnh Vui
- Lễ Vật Huyền Siêu (*)
- Lễ Vật Tri Ân- Hương Đan
- Lời Cầu (*) - Nguyễn Viết Sơn
- Lời Kinh Thơm- Vũ Lan
- Một Bài Ca (*)- Hải Ánh
- Nào Đâu Đáng Dâng - Hoài Đức - Trúc Thủy Hùng
- Nén Hương Lòng (*) - Viết Chung
- Nguyện Dâng Cha - Thiên Uyên
- Nguyện Dâng Chúa- Vũ Lan
- Nguyễn Xin Dâng Lên (*)- Uyên Khanh
- Như Bông Lúa Vàng- Nguyễn Viết Sơn
- Như Hương Thơm- Nguyễn Viết Sơn
- Như Hương Tỏa Bay - Thanh Thanh
- Như Nén Hương(*) - Hải Ánh
- Như Lễ Tế Chiều Hôm (*) - Hải Ánh
- Như Nén Hương Trầm - Nguyên Hùng
- Rượu Nho Thắm Nồng- Thế Thông
- Tiến Dâng (*)- Hải Ánh
- Tiến Dâng Ngài (*) - Hoa Rừng
- Tình Cha - Hải Ánh
- Tình Dâng - Lm Gioan Hà Trần
- Tình Dâng Vẹn Tròn(*)- Hải Ánh
- Tưa Như Trầm Hương- Thanh Thanh
- Tựa Trầm Hương- Ngọc Linh
- Tựa Hạt Miến
- Xin Dâng (*) - Anh Tuấn
- Xin Dâng Cha- Trần Hoà Yên
- Xin Thương Nghe
- Xin Tiến Dâng Lên(*)- Hải Ánh
- Xưa Trên Can-Vê
- Xin Kính Dâng Chúa- Duy Tân
- Xin Dâng Lên Chúa - Duy Tân
- Xin Dâng Lên Cha - Nguyễn Viết Sơn
- Xin Dâng Lên 2- Nguyễn Viết Sơn
- Xin Dâng- Vũ Đình Ân
- Xin Dâng Lên Thiên Chúa - Thanh Thanh
- Xin Dâng Lên (*) - Nguyên Hồ
- Xin Ba Ngôi - Thanh Thanh
- Xin Dâng Lên Ngài - Thanh Thanh