THÁNG THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

- Trái Tim Của Chúa - Hiền Hòa
- Chúa Nuôi Người - (Lễ Mình Máu Chúa) - Hải Ánh
- Dâng Thánh Thể - Trầm Hương
- Đến Với Trái Tim Chúa - Ánh Đăng
- Lạy Thánh Tâm - Nguyên Hồ
- Lửa Trái Tim - Ngọc Linh
- Mình Máu Thánh - (Lễ Mình Máu Chúa) - Hải Ánh
- Tiệc Thánh Nhiệm Mầu -(Lễ Mình Máu Chúa) - Trầm Hương FMSR
- Một Tình Yêu - Thế Thông
- Tìm Đâu - Thanh Thanh
- Tôn Vinh Chúa Ba Ngôi - Hải Ánh
- Tim Chúa Giêsu - Viết Chung
- Thờ Lạy Trái Tim Chúa - Hiền Hòa
- Vinh Danh Ba Ngôi - Hoàng Ngô
- Ý Chúa Thiên Thu - (Lễ Thánh tâm Chúa) - Hải Ánh


VÀ NGÀY HIỀN PHỤ

- Lý Hồng Ân - Hải Triều
- Tình Cha (1) - Thanh Thanh
- Tình Cha (2) - Hải Ánh
- Thái Sơn Cao Mấy Tầng - Hải Ánh