CÁC BỘ LỄ

Bộ Lễ Dân Tộc 1 - Hải Ánh
( Âm hưởng nhạc Tây nguyên )

- Kinh Thương Xót (1 trang)
- Kinh Vinh Danh (2 trang)
- Thánh Thánh Thánh (1 trang)
- AMEN ( Lời Kết Kinh Nguyện Thánh Thể ) (1 trang)
- Kinh Chiên Thiên Chúa (1 trang)


Bộ Lễ Dân Tộc 2 - Hải Ánh
( Âm hưởng nhạc K'Ho )

-Kinh Thương Xót (1 trang)
-Kinh Vinh Danh (2 trang)
-Thánh,Thánh,Thánh (1 trang)
-Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin
-A-men
-Kinh Chiên Thiên Chúa


Bộ Lễ THIÊN THẦN - Hải Ánh
(âm hưởng nhạc giáo hội : Missa de Angelis )

-Kinh Thương Xót
-Kinh Vinh Danh
- Thánh.Thánh.Và Tuyên Xưng Đức Tin
- A-men và Kinh Chiên Thiên Chúa


Bộ Lễ "LOURDES GLORIA"- Hải Ánh

-Kinh Thương Xót (1 trang)
-Kinh Vinh Danh (1 trang)
-Thánh, Thánh, Thánh (1 trang)
-Kinh Chiên Thiên Chúa (1 trang)


Bộ Lễ Ave Maria - Hiếu Anh

-Kinh Thương Xót
-Kinh Vinh Danh
-Thánh.Thánh.Và Tuyên Xưng Đức Tin
-Kinh Chiên Thiên Chúa


Tung Hô

-Kinh Lạy Cha ( Âm hưởng nhạc K'Ho )
- Kinh Lạy Cha ( Âm hưởng nhạc Tây nguyên )
-Tung Hô Mầu Nhiện Đức Tin(1)
-Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin (2)
-Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin (3)[Bộ Lễ Dân Tộc 1]
-Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin (4)[Bộ Lễ Dân Tộc 2]
-Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin - Trầm Hương
- Tung Hô Mầu Nhiệm Đức Tin (5) - Hải ÁnhMục Lục Thánh Ca Việt Nan