Bài 26

ƠN CHÚA

                                                                       

- Lời Chúa : Rm 3, 21-26

-Ý chính : Con người không thể tự làm cho mình được cứu độ. Trái lại, con người được cứu độ là nhờ ơn Chúa. Chính Thiên Chúa yêu thương con người trước nên mời gọi họ, ban ơn cho họ để họ trở về với Ngài.

-Giáo cụ trực quan : Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 95, trang 90.

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Thánh Thần,  xin thánh hoá giờ học này của chúng con để chúng con nhận ra ơn Chúa luôn tuôn đổ dạt dào trong tâm hồn mỗi người chúng con mọi nơi mọi lúc.

 Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-          Luật luân lý gồm những luật nào ?  (Gồm luật tự nhiên, luật Cựu ước và luật Tân ước ) .

-          Luật Cựu Ước và Tân Ước được gọi là luật gì? Vì sao? (Luật mạc khải vì do Thiên Chúa ban).

-          Trong 3 luật này, luật nào có giá trị hơn? (Luật Tân Ước).

-          Vì sao? (Vì luật luật Tân Ước không khác 2 luật kia nhưng kiện toàn 2 luật kia).

+Kiểm tra quyết tâm :

Các em đã thuộc 2 kinh : 10 giới răn và 8 mối phúc thật chưa? Các em cùng đọc.

2/Dẫn vào Lời Chúa.

Thánh Fêlicê thành Nola bị quân chống đạo lùng bắt để giết Ngài vì Ngài có đạo. Ngài chạy trốn vào một kẽ hở giữa hai bức tường đổ. Ngay sau đó, một con nhện giăng lưới trước cửa hang. Những kẻ lùng bắt chạy đến nơi, thấy có lưới nhện giăng trước cửa hang, nên nghĩ rằng không ai trong kẽ hang liền bỏ đi. Nhờ thế, thánh nhân được thoát nạn.

Nhiều sự việc đối với con người thật khó, nhưng đối với Thiên Chúa Ngài giải quyết dễ dàng như trở bàn tay. Truyện chúa giúp Thánh Fêlicê là một bằng chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa là  Đấng quyền năng và giàu ân sủng. Ngài trợ giúp con người mọi nơi, mọi lúc. Thánh nhân kể lại câu chuyện này rồi kết luận : ở đâu có ơn Chúa giúp thì một màng nhện cũng trở thành một bức tường. Ở đâu không có ơn Chúa giúp thì một bức tường thì cũng mỏng  giòn như cái màng nhện.

“Nếu Chúa không xây thành thì những người thợ nề luống công vô ích. Nếu Chúa không giữ thành thì lính gác cũng là uổng công” (Tv126, 1). Tất cả đều do ơn Chúa như  Lời Chúa chúng ta sắp nghe, mời các em đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Rm  3, 21-26

IV.   GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/   Dẫn giải Lời Chúa .

-Trong đoạn thư  Rôma chúng ta vừa nghe, Thánh Phaolô nói về điều gì?  [Thánh Phaolô nói người ta được trở nên công chính (ơn công chính hóa) là do ân huệ Thiên Chúa ban nhưng không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô (Rm 3, 24)].

-Ơn Công chính hóa là gì? (Là ơn cứu độ, nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi, được tha thứ và giao hòa với Thiên Chúa, được đổi mới tâm hồn).

Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe nói với chúng ta rằng chúng ta được cứu độ là nhờ ơn Chúa.

Chúng ta sẽ tìm hiểu về ơn Chúa trong phàn bài học sau đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1 : Bởi sức tự nhiên, ta có thể sống đẹp lòng Thiên Chúa được không?

-Trong đời sống hằng ngày, chúng ta có thể tự mình làm ra hết mọi lương thực: đồ ăn thức uống để sống không? Có thể tự mình chế tạo ra sách vở, bút mực để học hành, chế ra xe cộ để đi lại…không? (Không nhưng cần tới sự hợp tác, sự giúp đỡ của nhiều người).

-Trong đời sống  tâm linh, chúng ta có thể tự sức mình thực hiện những điều Thiên Chúa muốn không? (Không)

-Muốn thực hiện những điều Thiên Chúa muốn, chúng ta cần tới điều gì? (Cần tới ơn Chúa).

-Em nào nhớ câu nói rất nổi tiếng của Chúa Giêsu về việc cần phải có ơn Chúa? (Không có Thầy, chúng con chẳng làm gì được).

  Đọc chung câu 1

Câu 2: Ơn Chúa là gì?

-Để thành công trong việc học, ngoài sự cố gắng của mình, ta cần sự giúp đỡ của ai nhất? (Thầy cô).

-Để có thể sống xứng đáng là con Thiên Chúa, chúng ta cần tới sự giúp đỡ của ai nhất? (Sự giúp đỡ của Chúa).

-Sự giúp đỡ của Chúa này được gọi là gì? (Là ơn Chúa).

Vậy ơn Chúa là sự trợ giúp của Chúa giúp ta sống xứng đáng là người con ngoan của Chúa, được dự phần vào sự sống của Chúa.

  Đọc chung câu 2

Câu 3: Có mấy thứ ơn Chúa?

Có hai thứ ơn Chúa : ơn thánh hóa và ơn trợ giúp.

-Ơn thánh hóa : là ơn làm cho ta trở nên thánh, ơn này có tính cách thường xuyên nên được gọi là ơn thường sủng. Ta nhận được ơn thánh sủng khi ta chịu Bí tích Rửa tội. Ơn thánh sủng làm cho ta sạch mọi tội lỗi, được trở nên con Thiên Chúa và đáng được huởng hạnh phúc đời đời.

*Các em đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội chưa? (Rồi).

*Vậy các em đã có ơn thánh hóa chưa? (Có rồi).

- Ơn trợ giúp: ơn Chúa ban tùy theo hoàn cảnh của mỗi người để ta làm một điều gì đó hay vượt qua những khó khăn nào đó.

Có 2 thứ ơn trợ giúp : ơn hiện sủng và ơn đoàn sủng.

* Ơn hiện sủng : là ơn trợ giúp của Chúa được ban cho mỗi việc ta làm.

* Ơn đoàn sủng : là ơn đặc biệt của Chúa để ta phục vụ cộng đoàn như ơn Chúa ban cho các Đức Cha, các Cha khi chịu chức để phục vụ công đoàn.

Đọc chung câu 3

 Câu 4: Ơn Chúa bắt đầu hoạt động nơi ta như thế nào?

-Việc chúng ta tin Chúa là do sức riêng của ta hay do ơn Chúa? Ví dụ? (Việc ta tin Chúa là do ơn Chúa. Ví dụ: Trường hợp Thánh Phaolô trở lại với Chúa. Ông được ơn đức tin khi ông đang đi lùng bắt người tin Chúa ở thành Damas).

Các em mở sách Chúa nói với trẻ em trang 90 và đọc đoạn 95 để thấy đức tin là ơn Chúa ban.

-Qua câu chuyện của Thánh Phaolô trở lại, các em thấy sau khi ông Phaolô tin Chúa thì ông đi gặp ai để lãnh nhận Bí tích Rửa tội, trở nên môn đệ của Chúa? (Gặp một môn đệ của Chúa là ông Kha-na-ni-a).

Như thế, Chúa ban ơn để ta tin Chúa và qua bí tích Rửa tội ta nhận ơn thánh hóa, nghĩa là ơn tha tội và ơn trở nên con cái Chúa.

  Đọc chung câu 4 .

Câu 5 :  Ngoài sự  thánh hóa do bí tích Rửa tội, ta còn được những ơn nào nữa?

-Sau khi các em lãnh bí tích Rửa tội, các em còn lãnh bí tích nào nữa không? (Có, bí tích Giải tội, Mình Thánh Chúa, Thêm sức…).

-Khi nhận các bí tích này, Chúa ban cho ta ơn gì? (Chúa ban ơn tùy bí tích ta lãnh nhận như ơn tha tội khi ta nhận bí tích Giải tội, ơn làm chứng cho Chúa khi ta nhận bí tích Thêm sức, ơn đoàn sủng tức ơn phục vụ cộng đoàn khi ta chịu bí tích Truyền chức thánh. . . ).

Như vậy, ngoài ơn thánh hóa do bí tích Rửa tội, ta còn lãnh nhận các ơn khác nữa khi ta chịu các bí tích khác.

            Đọc chung câu 5.

Câu 6: Nếu mọi sự đều do ơn Chúa ban, vậy con người có công trạng gì không?

-Qua các câu trên, việc ta được tha tội, được trở nên con cái Chúa…có phải là do sức riêng của ta không? (Không, nhưng là do ơn Chúa).

-Như thế phải chăng ta chẳng có công gì? (Không phải thế, ta vẫn có thể lập công cho mình và người khác).

-Ta có thể lập công như thế nào? (Ta có thể lập công khi ta cộng tác với ơn Chúa).

Thiên Chúa có sáng kiến, Ngài ban ơn để ta có thể sống như con Thiên Chúa. Nhưng Ngài cũng đợi ta đáp ứng.

Đọc chung câu 6.

Câu 7 : Ta phải cộng tác với ơn Chúa như thế nào?

Sau đây là vài gợi ý:

-Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta phải thực thi ý Chúa trong mọi nơi mọi lúc, lúc dễ cũng như lúc khó. Chính Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai kêu : Lạy Chúa, Lạy Chúa là được vào Nước Trời, mà chỉ ai thi hành ý của Cha Ta mới được vào Nước Trời” (Mt 7, 21).

-Muốn cộng tác với ơn Chúa, ta còn phải làm mọi việc với lòng yêu mến, làm vì vinh  danh Thiên Chúa.

Sự cộng tác với ơn Chúa sẽ sinh nhiều kết quả tốt đẹp như làm ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn và sự sống của Ngài được thông ban cho ta thật dồi dào, ta góp phần nâng cao cả thế giới này lên và nhất là được hưởng vinh quang Nước Trời.

Đọc chung câu 7.

Như thế, bài học hôm nay cho chúng ta biết rằng chúng ta được ơn cứu độ là nhờ ơn Chúa. Nhờ ơn Chúa, chúng ta có thể lập công cho mình và người khác.

V .  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

          Mỗi người chúng ta đều muốn đời mình có giá trị, trở nên cao cả, có ích cho mọi người và được sống mãi mãi. Nhưng chúng ta đều có kinh nghiệm rằng tự sức mình không thể thực hiện được mơ ước này. Thiên Chúa hiểu rõ ước vọng này của chúng ta và Ngài không ngừng ban ơn để ta thực hiện ước mơ tốt đẹp đó. Vấn đề là chúng ta có cộng tác với ơn Chúa không, có làm cho ơn Chúa sinh hoa kết quả không. Tất cả tùy thuộc chúng ta. Vậy giờ đây chúng ta nguyện xin Chúa giúp sức để ta biết cộng tác với ơn Chúa.

2/ Lời nguyện.

          Lạy Thiên Chúa  là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha, vì Cha đã cho chúng con được ơn làm con cái của Cha. Chúng con chẳng là gì nếu không được Cha yêu thương ban ơn giúp sức. Xin cho chúng con luôn biết cộng tác với ơn Cha: can đảm bỏ ý riêng, sở thích riêng để chỉ làm theo lời dậy của Cha mà Cha đã nói với chúng con qua con của Cha là Đức Giêsu hầu cuộc đời chúng con có giá trị hơn, trở nên cao cả hơn và sinh nhiều hoa quả tốt đẹp là mang lại hạnh phúc cho người khác và cho chính mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Con Cha, Chúa chúng con. Amen

VI.  SINH HOẠT -  Băng Reo : Vui sống bên nhau .

Người điều khiển

Tất cả

Ta vui !

Bên nhau   (vỗ tay từng chữ )

Ta sống !

bên nhau (vỗ tay lên hai đùi )

Ta múa !

Bên nhau   (Đặt chéo hai tay lên vai )

Ta ca!

Bên nhau. (cùng nhau hát bài: Tang…)

Tang tình, tang tình, tang tính. Ta ca, ta hát vang lên. Hát cho đời tươi thắm. Hát lên cho quên nhọc nhằn. Cùng nhau ta ca  hát lên, cho át tiếng chim trong rừng. Cho tiếng suối reo phải ngừng Cho rừng xanh đón chờ ta. La –la-la.

VII.  BÀI TẬP

Các em hãy trả lời các câu hỏi sau đây :

1-Em nhận được ơn thánh hóa trở thành con cái Chúa khi nhận lãnh bí tích gì? (Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội )

2-Ngoài ơn thánh hóa, mỗi khi làm việc gì ta còn nhận được ơn để làm việc đó, ơn này gọi là ơn gì? (Ơn hiện sủng).

3-Để cho ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần làm gì? (Cộng tác với ơn Chúa).

4-Ta cộng tác với ơn Chúa như thế nào? (Phải làm theo ý Chúa và làm vì yêu mến Chúa và người khác).

VIII.   SỐNG LỜI CHÚA

Để ơn Chúa sinh hoa kết quả, ta cần cộng tác với ơn Chúa. Một trong những việc ta phải làm là thực thi ý Chúa. Vậy tuần này, các em cố gắng tập bỏ một việc làm theo ý riêng mình mà làm theo ý Chúa. Ví dụ: Ý riêng của ta là phải đánh lại người bạn đánh mình, nhưng ý Chúa là tha thứ cho bạn. Em sẽ cố gắng chịu thiệt để tha thứ cho bạn.

IX.  CẦUNGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, nhờ công trình cứu chuộc của Chúa mà chúng con được trở nên công chính. Chúng con xin chúc tụng và tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn hồng ân trên chúng con giúp chúng con luôn biết cộng tác với ơn  Chúa hằng ngày. Chúng con cầu  xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen .

           Đọc Kinh Sáng danh


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà