GIÁO ÁN

Lớp Thêm Sức 1

-      CĂN BẢN I -

 

Lời ngỏ cùng giáo lý viên

Bài 1: Con người có khả năng nhận biết Thiên Chúa         

Bài 2: Thiên Chúa tỏ mình cho ta

Bài 3: Thiên Chúa nói với ta trong Kinh Thánh  

Bài 4: Nội dung sách Kinh Thánh  

Bài 5: Chương trình Thiên Chúa muốn cho đời ta    

Bài 6: Tin vào Thiên Chúa  

Bài 7: Luyện tính tốt 1: Bắt đầu một ngày mới

Bài 8: Cầu nguyện

Bài 9: Luyện tính tốt 2: Hoàn tất một ngày

Bài 10: Tôi tin kính một Thiên Chúa duy nhất

Bài 11: Thiên Chúa sáng tạo nên mọi loài mọi vật  

Bài 12: Con người được tạo nên giống hình ảnh Thiên Chúa       

Bài 13: Tội tổ tông

Bài 14: Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Thế

Bài 15: Abraham, tổ phụ những người tin vào Chúa         

Bài 16: Thiên Chúa lập Israel làm dân riêng

Bài 17: Giao ước Sinai

Bài 18: Đấng Cứu Thế sẽ phát xuất từ dòng dõi vua Đavit

Bài 19: Các ngôn sứ

Bài 20: Thiên Chúa huấn luyện dân Ngài trong thời lưu đầy         

Bài 21: Gương cầu nguyện trong Cựu Ước

Bài 22: Con người có tự do

Bài 23: Trách nhiệm luân lý

Bài 24: Lương tâm 

Bài 25: Luật luân lý

Bài 26: Ơn Chúa

Bài 27: Dứt khoát với tội lỗi

Bài 28 : Điều răn 1(1): Kính mến Thiên Chúa
                         hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự

Bài 29: Điều răn 1(2): Thờ phượng Thiên Chúa

Bài 30: Điều răn 2: Tôn kính Danh Thiên Chúa

Bài 31: Điều răn 3: Thánh hoá ngày Chúa Nhật

Bài 32: Dân Chúa mong đợi Đấng Cứu Thế