Ngày 22: Vâng Phục

 

Israel đã phụng thờ Đức Chúa suốt thời gian ông Gio-suê và các kỳ mục đến sau ông còn sống; những người này biết tất cả công trình Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. (Gs 24: 31)

 

Duyệt lại tất cả các giai đoạn trong cuộc đời Gio-suê, chúng ta thấy ông là người đã bỏ tâm huyết trọn vẹn vào các công tác được trao phó. Ngay từ đầu, ông vâng phục huấn thị của Mô-sê không một chút ngần ngại hay thắc mắc (Xh 17: 9-10). Sau đó, ông nhận lãnh công tác phụ tá cho Mô-sê. Sự tuân phục của ông một lần nữa được thể hiện cao độ khi thi hành công tác do thám vùng Đất Hứa. Trở về từ sứ mạng trinh sát với kết quả tốt đẹp, ông lại tiếp tục cùng Ca-lếp vào sâu trong vùng Ca-na-an theo lệnh Đức Chúa. 40 năm sau, Mô-sê trao quyền lãnh đạo toàn dân cho ông, ông một lần nữa vâng phục lời mời gọi không một chút phân vân do dự (Gs 1: 5-11).

 

Cuộc đời gương mẫu của Gio-suê đã lôi kéo và gìn giữ dân Israel trong đường nẻo và huấn thị của Thiên Chúa. Họ tuân thủ các huấn lệnh và thực hiện những gì Ngài muốn họ làm. Vào giờ phút mãn phần, Gio-suê đã được Sách Thủ Lãnh nhắc đến như một “tôi trung của Đức Chúa” (Tl 2: 7-8). Ngày nay, khi đọc lại những công trình Gio-suê thực hiện, chúng ta coi ông là một nhà lãnh đạo hiển hách với tài bách chiến bách thắng, nhưng không có đoạn nào trong Kinh Thánh nhắc tới con người Gio-suê là một người thông minh, tài năng hay xuất chúng. Chiến công của ông không làm cho ông thành xuất chúng, nhưng sự vâng phục của ông đã được nhắc nhở thường xuyên và khiến ông trở nên một lãnh tụ đáng kính và đáng noi gương. Là một người lãnh đạo mục vụ, một tôi tớ của Thiên Chúa, chúng ta cũng chỉ mong mình sống như vậy.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà