Ngày 8: Hãy Cho Nhưng Không

 

Vua Sa-lô-môn tặng lại nữ hoàng Sơ-va tất cả những gì bà ngỏ ý thích, nhiều hơn cả những gì bà đã mang đến cho vua. Sau đó bà lui gót, cùng với đoàn tùy tùng trở về xứ sở. (2Sb 9: 12)

 

Sau khi nắm vững vương quyền, vua Sa-lô-môn bắt đầu thực hiện điều Thiên Chúa mong ước là chúc phúc cho mọi dân tộc qua dân tộc Israel. Nữ hoàng Sơ-va đã nói thay cho các dân tộc rằng: “Chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài, Đấng đã ưu ái đặt ngài trên ngôi báu của của Người để ngài làm vua phục vụ Đức Chúa”. (2Sb 9: 8)

 

Nhiều thế kỷ sau đó, Đức Kitô cũng đã nói với các môn đệ của Ngài rằng những gì họ “đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10: 8). Sa-lô-môn đã xin Thiên Chúa sự khôn ngoan để cai trị dân theo đường lối đẹp lòng Chúa. Ngài đã ban cho vua như vậy, và rồi chính ông cũng chia sẻ sự khôn ngoan của mình với mọi người qua lời ông nói, nhạc ông làm và bài ông viết.

 

Như thế, người lãnh đạo theo đường lối của Chúa là người biết cho đi những gì mình có để Thiên Chúa được vinh hiển qua việc người lãnh đạo làm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà