Ngày 25: Dụng Nhân

 

Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ. (Mt 28: 19)

 

Tất cả những phương pháp huấn luyện trên thế giới, dù hoàn hảo, cũng chỉ cung cấp sự thành công một cách giới hạn, nếu người lãnh đạo không tạo cơ hội và thúc đẩy cộng sự viên của mình hoàn thành công tác. Nói cách khác, cộng sự viên chỉ thành công khi người lãnh đạo giao phó công tác thích hợp với khả năng của cộng sự viên, trao cho họ quyền hạn hành xử, và để họ tự lãnh trách nhiệm với công việc họ làm.

 

Dùng người vào đúng công việc và đúng với khả năng là một nghệ thuật. Kết quả thường tăng gấp đôi, gấp ba hay ít là hoàn thành công tác tốt đẹp. Ở Hoa Kỳ, các đại công ty khi thu nhận nhân viên, họ thường thực hiện qua nhiều giai đoạn phỏng vấn. Trước hết là phỏng vấn tổng quát (preliminary hoặc clinical interview), khám sức khỏe hoặc thử nghiệm ma túy (tùy công việc và luật tiểu bang), phỏng vấn chuyên môn do một tiểu ban (panel interview), phỏng vấn nhận người (thương lượng về lương bổng và quyền lợi). Tất cả những giai đoạn phỏng vấn này nhằm mục đích không gì khác hơn là chọn đúng người, đúng khả năng để giao việc. Thiếu khả năng công việc không thông và người lãnh đạo sẽ thêm gánh nặng và những áp lực căng thẳng.

 

Quyền hạn hành xử trong công tác cũng là một điểm then chốt để người thụ lãnh công tác hoàn thành sứ mạng dễ dàng. Thật khó cho cộng sự viên nếu không có quyền quyết định cho việc mình làm. Sự khó khăn còn gây thêm gánh nặng gấp bội cho người lãnh đạo nếu bất cứ quyết định gì cũng tới tay. Người lãnh đạo là người cần nhiều thời gian để trông coi mọi công tác một cách tổng quát và điều hành các công tác này theo dự kiến. Winston Churchill đã phát biểu trong một cuộc điều trần tại quốc hội: Tôi là một người tôi tớ. Quí vị có thể cách chức tôi, nếu quí vị muốn. Điều mà quí vị không thể làm là bắt tôi phải gánh trách nhiệm mà không cho tôi quyền hạn hành xử công tác.

 

Một khi công tác phù hợp với khả năng và được quyền hành xử công việc, cộng sự viên sẽ làm việc với tất cả tự tin và hăng hái để công việc hoàn thành tốt đẹp. Là người lãnh đạo, chúng ta chỉ để mắt nhìn xem tiến trình công tác của cộng sự viên để họ không đi trật đường hướng đã vạch ra. Khi đó, trách nhiệm sẽ được biểu lộ qua công việc người cộng sự làm.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà