Ngày 28: Những Điều Người Lãnh Đạo Cần Thấy

 

 

Rồi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua và nếu bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giuđa, đến thành có phần mộ tổ tiên thần để xây dựng lại. (Nkm 2: 5)

 

Người lãnh đạo được ví như người hoa tiêu của con thuyền tổ chức trong chuyến hải hành. Họ nhìn thấy toàn bộ chuyến hải hành trong đầu, trước khi thuyền rời bến. Ngôn sứ Nơ-khe-mi-a đã nhìn thấy những vấn nạn và cách giải quyết, mặc dù ngài chưa bao giờ đặt chân đến Giê-ru-sa-lem.

 

Đã là những người lãnh đạo chân chính, họ phải có dự kiến rõ ràng trước khi thực hiện và họ phải thấy:

1.     Xa hơn những người khác có thể thấy: Nơ-khe-mi-a có thể thấy những vấn nạn có thể xảy ra, và ngài cũng hình dung trước cách giải quyết những vấn nạn ấy trong đầu.

2.     Nhiều hơn những người khác có thể thấy: Nơ-khe-mi-a đã thấy tường thành Giê-ru-sa-lem có thể và nên xây dựng, và ngài còn biết cả những tốn kém để hoàn thành việc đó.

3.     Trước những người khác có thể thấy: Không có người dân nào ở Giê-ru-sa-lem muốn thấy người Do thái xây tường thành này. Rất nhiều lãnh tụ của địch đã bắt tay nhau cùng chống lại Nơ-khe-mi-a và dân tộc ngài. Nhưng ngài đã nhận ra những hiểm nguy đang rình chờ và đã dự liệu những cách hoá giải cần thiết. Do đó, ngài đã không chùn bước trước các kế hoạch của quân thù.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà