Ngày 14: Tạo Cơ Hội Phát Triển

 

Đức Chúa tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỉ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc 9: 1-2)

 

Trong một tổ chức, trách nhiệm của người lãnh đạo là hài hoà sự phát triển của đội ngũ. Người lãnh đạo phải đảm bảo sự phát triển của cộng sự viên trong đội ngũ không chỉ là sự phát triển bản thân nhưng cả sự chuyên nghiệp; và quan trọng hơn nữa là sự phát triển phải được xảy ra phù hợp với toàn đội nghĩa là hài hoà với chiều hướng phát triển chung của tập thể.

Là người lãnh đạo, chúng ta có thể giúp cộng sự viên mình phát triển theo từng giai đoạn sau đây:

1.     Cùng nhau học hỏi theo thời biểu nhất định chẳng hạn hàng tháng hay mỗi hai tháng. Qua việc học tập chung, chúng ta đang tạo cơ hội cho các thành viên chia sẻ chung một kinh nghiệm, cùng học hỏi một cách ứng phó với hoàn cảnh và vấn đề, vv…

2.     Xây dựng các đội nhỏ để học tập và thực hiện các công tác nhỏ cho mọi người cùng bắt tay vào việc và thực hành những gì đã học tập. Nói cách khác, đây là cơ hội thực nghiệm bên cạnh những lý thuyết được chia sẻ trong các buổi học hỏi ở trên. Đồng thời cũng là dịp để mọi người gắn bó với nhau trong tinh thần đội ngũ.

3.     Gửi các cộng sự viên tham dự các buổi hội thảo, huấn luyện, tu nghiệp, vv… Sau đó khi họ trở về, hãy tạo cho họ cơ hội dạy lại cho các cộng sự viên khác những gì họ đã học hỏi được.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà