Ngày 25: Chương Trình Của Người Lãnh Đạo

 

Tôi sẽ đến thăm anh em, sau khi ghé Ma-kê-đô-ni-a… Có lẽ tôi sẽ ở lại và qua mùa đông với anh em nữa, để anh em đưa tôi đến những nơi tôi sẽ đến… Tôi sẽ ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần, bởi vì ở đó cửa đã rộng mở cho tôi, để tôi hoạt động, nhưng đối thủ cũng nhiều.

(1Cr 16: 5-9)

 

Phaolô dự định sẽ đến các đô thị lớn trong hành trình của ngài. Trong phần kết luận của lá thư được trình bày bằng văn từ đối thoại, Phaolô hoạch định chương trình khởi sự từ Ma-kê-đô-ni-a, sau đó đi về hướng Nam tới Cô-rin-tô, và sau cùng thăm viếng Tiểu Á, và Ê-phê-sô, một thành phố với cảng chính, được ngài coi như “cửa đã rộng mở” cho ngài.

 

Một người lãnh đạo tài ba là người luôn có chương trình soạn sẵn trong đầu. Phaolô có kế hoạch tác động tại những địa điểm chủ yếu, nhằm dọn đường cho những người đến sau. Ngài chú ý đến những thành phố lớn nơi tập trung đông đảo dân cư, đào tạo môn đệ để họ đem sứ điệp của Chúa đến những đô thị hoặc làng mạc trong vùng.

 

Người lãnh đạo không phải là người sẽ làm tất cả mọi sự và lại càng không phải là người ôm đồm mọi việc, nhưng là người biết hoạch định chương trình, chuẩn bị nhân sự cho kế hoạch, và tạo ra môi trường thích hợp cho các cộng sự viên cùng cộng tác và làm việc. Là người lãnh đạo, chúng ta đã có chương trình gì?


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà