Ngày 7: Chuẩn Bị Để Lãnh Đạo

 

Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo. (St 50: 20)

 

Như hầu hết các nhà lãnh đạo tài ba, Giuse trong Cựu Ước đã bôn ba trong đen tối trước khi trở nên một nhà lãnh đạo đầy phẩm chất cao quí của mọi người. Trong suốt gần 23 năm lưu lạc từ thấp hèn đến tột đỉnh vinh quang nơi cung điện, ông mới gặp lại anh em mình.

 

Hồi tưởng lại những chuỗi ngày quá khứ, ông lại càng cảm nghiệm rõ ràng hơn sự quan phòng của Thiên Chúa. Ông hiểu rằng sự tự nâng mình lên không bao giờ có thể thay thế được sự cất nâng của Thiên Chúa. Sự tự nâng khi còn niên thiếu của ông giữa anh em chính là một sự thất bại ê chề nhất và hậu quả là bị bán làm nô lệ. Chỉ khi Giuse sống cuộc đời tôi tớ cho Pô-ti-pha và làm việc với tất cả niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, ông mới chứng tỏ cho mọi người là “mọi việc ông làm thì được Đức Chúa cho thành công” (St 39: 3). Trong những ngày bị giam hãm nơi tù ngục, ông hầu hạ người cai ngục, và một lần nữa Thiên Chúa đã tỏ ra yêu thương ông. Nhưng khi Giuse tự nâng mình lên với quan chước tửu để hi vọng ông nhớ đến mình khi gặp nhà vua, thì Thiên Chúa lại bắt ông chờ đợi thêm hai năm ròng rã trong ngục là làm cho quan chước tửu quên béng người đã giải mộng cho ông. Giuse đã học thêm được một bài học mới: Chính Thiên Chúa mới là Đấng an bài trong cuộc đời mình. Thiên Chúa đã dùng ông như một người lãnh đạo cho một sứ mạng to tát hơn gấp bội những gì ông nghĩ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà