Ngày 10: Danh của Mình hay Danh Đức Kitô?

 

Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri. Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình; người nói tiên tri thì xây dựng Hội Thánh. Thật vậy, giả như tiếng kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ, thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Bởi vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an. Như thói quen trong cộng đoàn dân thánh. Hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. (1Cr 14: 1, 4, 8, 24, 33, 40)

 

Phaolô đã viết để tái lập trật tự cho một cộng đoàn đang trong lúc hỗn độn. Giáo dân Cô-rin-tô đã lạm dụng khả năng Chúa ban và chú tâm đến danh của mình hơn là vì Danh Đức Kitô. Là người lãnh đạo, Phaolô đã mạnh dạn nêu rõ sứ mạng của mình, một người Kitô hữu. Chúng ta học hỏi được điều gì về tổ chức nơi chúng ta phục vụ qua những lời phát biểu của Phaolô:

 

1. Nhận diện và theo đuổi những mục tiêu thiết yếu.

2. Thực hành những gì ích lợi cho tập thể.

3. Tuyên bố những điều cần phải chấn chỉnh một cách rõ ràng.

4. Nhận ra những điều cần biết qua ánh mắt của mọi người.

5. Hành động cho mục đích đem lại lợi ích cho mọi người.

6. Hoàn thành mọi việc với cung cách đúng đắn và ngay thẳng.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà