Ngày 13: Chú Trọng Vào Việc Phát Triển Nội Tại

 

Và ông đã được gọi là bạn của Thiên Chúa. (Gc 2: 23)

 

Rất nhiều tổ chức kinh doanh thất bại trong việc sử dụng toàn bộ tiềm năng của tổ chức mình. Tại sao? Vì họ chỉ chú trọng đến tiền lương thợ. Một số nhà lãnh đạo nghĩ rằng tiền lương là chất kích thích duy nhất khiến người cộng sự viên của mình năng động và phát triển động lực tự tại. Thật ra, tiền lương chỉ góp một phần của những điều vừa kể và được coi là phần vỏ bọc đến từ bên ngoài (extrinsic). Quan hệ lãnh đạo-cộng sự viên phải vượt trên các điểm đó và được thiết lập dựa trên những quan tâm có tính cách nội tại (intrinsic) như sự cảm thông, nâng đỡ, phát triển, vv… gắn liền với việc phát triển đời sống của cộng sự viên.

 

Là người lãnh đạo trong các tổ chức mục vụ, chúng ta cần chú ý và thực hiện những điều sau đây với cộng sự viên của mình để tổ chức trường tồn và phát triển:

         

1.     Tin tưởng họ.   (Believe in them)

2.     Khuyến khích họ.        (Encourage them)

3.     Chia sẻ với họ.            (Share with them)

4.     Tin cậy nơi họ.  (Trust them)

 

Nếu dùng Anh ngữ để diễn đạt, chúng ta có thể dễ nhớ hơn khi dùng các mẫu tự đầu BEST để chỉ tiến trình này. Người cộng sự viên sẽ cảm nhận được sự an toàn (secure) trong công việc và nhất là sẽ hứng khởi (motivated) trong việc họ làm. Khi người lãnh đạo tin tưởng, khuyến khích, chia sẻ, và tin cậy nơi họ, người cộng sự viên sẽ chủ động trong công việc và trở nên nền móng vững chắc cho tổ chức của mình.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà