Ngày 23: Giá Trị Của Tập Thể

 

Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. (Đnl 6: 2)

 

Mặc dù không phải tất cả các cộng sự viên điều có kinh nghiệm đồng nhất hoặc có sự quan hệ cá nhân như bạn bè thân hữu, nhưng họ vẫn có những ràng buộc thân tình trong công tác. Điều đó là do cùng chia sẻ một dự kiến và giá trị chung của tổ chức. Là người lãnh đạo, nếu chúng ta không quen nhận ra những giá trị chung của tổ chức ảnh hưởng thế nào trên từng danh xưng của thành viên và giúp họ phát triển những năng lực tiềm ẩn, chúng ta có thể khảo sát và dùng những tiến trình như sau:

1.     Chiết tính từng giá trị hiện hữu của tập thể.

2.     So sánh thành quả với từng giá trị.

3.     Đẩy mạnh việc thực hành những giá trị của tổ chức.

4.     Đưa giá trị của tổ chức vào từng cơ cấu của tổ chức để thảo luận và học hỏi.

5.     Đề cao và phổ biến giá trị của tổ chức trong những sinh hoạt xã hội.

Là người lãnh đạo, nếu chúng ta không thúc đẩy cộng sự viên am tường và nỗ lực gắn bó với những giá trị chung của tổ chức, họ sẽ có xu hướng tạo riêng những giá trị cho cá nhân họ để tự đánh bóng mình. Như vậy, giá trị của tập thể sẽ phai mờ và tập thể sớm muộn sẽ tự tan vỡ.


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà