Ngày 9: Cái Giá Phải Trả

 

Vua Khít-ki-gia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua đã làm điều thiện hảo, ngay thẳng và chính trực trước mặt Đức Chúa là Thiên Chúa của vua. Trong mọi việc vua đã khởi sự, từ việc phục vụ Nhà Thiên Chúa đến việc tuân giữ Lề Luật và mệnh lệnh, vua đều nhằm tìm kiếm Thiên Chúa của vua với cả tâm hồn, nên vua đã thành công.

(2Sb 31: 20-21)

 

Thánh Kinh diễn đạt Khít-ki-gia như một nhà lãnh đạo đã làm điều thiện hảo, ngay thẳng và chính trực trước mặt Đức Chúa. Tất cả mọi việc ông làm, ông đã làm với tất cả tâm hồn. Khít-ki-gia đã trả một giá đắt cho mọi việc ông làm. Cái giá đó chính là sự trung tín với trách nhiệm:

1.     Thay đổi lối sống: Ông sống ngược với cách sống của vua cha.

2.     Cô đơn: Ông tự mình rời xa vết xe cũ của cha.

3.     Tin tưởng: Ông đặt niềm tin vào Thiên Chúa, Đấng sẽ chúc phúc cho mọi nỗ lực của ông.

4.     Chỉ trích: Khít-ki-gia thách đố thế hệ cao niên trong dân và vạch ra những lỗi lầm nghiêm trọng trong lối sống hiện tại.

5.     Công việc và tài chánh: Nhà vua hi sinh mọi thời gian, năng lực, và tiền bạc để đạt mục tiêu canh tân.

6.     Tự kỷ: Ông hằng ngày nghiền ngẫm cách thế thích hợp để đội ngũ cùng canh tân.

7.     Gây áp lực: Nhà vua không ngừng tạo áp lực đối với những người còn nghi ngại hay lừng khừng trước những vấn đề phục hưng.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà