Ngày 17: Đừng Vội Vàng Đánh Giá

 

Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, hôm nay tôi phảilại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm với nhau: “Nhà người tội lỗi ông ấy cũng vào trọ!” Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái , tôi xin đền gấp bốn”. Đức Giêsu nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng con cháu tổ phụ Áp-ra-ham”.

(Lc 19: 5-9)

 

Nhân chi , tính bản thiện. Con người sinh ra đã hướng thiện. trưởng thành trong một môi trường nhiễu nhương luân, cái gốc thiện hảo thể bị che phủ, nhưng vẫn chẳng mất đi. Làm công tác mục vụ, liệu chúng ta đã nhìn ra những điều tốt đẹp nơi người chúng ta đang phục vụ chưa? Thay chỉ nhìn thấy cái xấu của họ, chúng ta hãy cố gắng tìm xem những điều tốt lành họ . Khả năng này không phải ai cũng tâm đắc. Đây sự phối hợp giữa sự bén nhạy tinh tế của trực giác luận. nhiên khả năng này đòi hỏi sự tập luyện không ngừng của người lãnh đạo. Ai cũng khả năng vươn lên. Điều quan trọng chúng ta nhìn ra giá trị nơi họ để huấn luyện họ thành một cộng sự viên hữu dụng. vậy đừng chỉ dùng trực giá để vội vàng đánh giá người đối diện.

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà