Ngày 9: Khả Năng Suy Xét Chính Xác

 

Các ông đi qua miền Phy-ghi-a và Ga-lát, vì Thánh Thần ngăn cản không cho các ông rao giảng lời Chúa ở A-xi-a. Khi tới sát ranh giới My-xi-a, các ông thử vào miền Bi-thy-ni-a, nhưng Thần Khí Đức Giêsu không cho phép. Các ông bèn đi qua miền My-xi-a mà xuống Trô-a. Ban đêm, ông Phao-lô thấy một thị kiến: Một người miền Ma-kê-đô-ni-a đứng đó, mời ông rằng: “Xin ông sang Ma-kê-đô-ni-a giúp chúng tôi”. Sau khi ông thấy thị kiến đó, lập tức chúng tôi tìm cách đi Ma-kê-đô-ni-a, vì hiểu ra rằng Thiên Chúa kêu gọi chúng tôi loan báo Tin Mừng cho họ. (Cv 16: 6-10)

 

Tất cả những nhà lãnh đạo đều cần có một khả năng suy xét chính xác (discernment). Phao-lô có khả năng đó và ông dùng nó để chọn lựa người đồng hành, huấn luyện những người lãnh đạo kế thừa, sắp xếp những điều phải trình bày tại toà án, và suy xét để quyết định những nơi ông sẽ đến để truyền giáo, vv... Đội ngũ của Phao-lô thực hiện hành trình đến Á châu, ông đã lắng nghe tiếng Thần Khí trong những giây phút thinh lặng riêng tư, để biết mình phải làm gì và đi đâu.

 

Khả năng suy xét chính xác không phải chỉ là thiên bẩm nhưng còn là một sự trau dồi không ngừng qua phương pháp xem, xét và làm. Những nhà lãnh đạo có khả năng suy xét chính xác thường có những đặc điểm chung sau đây:

1.     Biết lắng nghe

2.     Biết sử dụng trực giác đúng mức

3.     Biết lập những tương giao cần thiết với người khác.

4.     Biết linh động

5.     Lạc quan

6.     Biết nhận thức đúng đắn

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà